Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse til behandlerfarmaceut

27. november 2018

Præciseringer ønskes
Lægeforeningen finder, at bekendtgørelse og kursus bør disponeres og tilrettelægges strikt i forhold til de to særlige opgaver, som behandlerfarmaceuter skal kunne imødekomme:

1) iværksætte dosisdispensering og

2) (gen)ordination af visse receptpligtige lægemidler

og ansvaret som led heri, herunder i forhold til patientrettigheder, journalisering og dokumentation i øvrigt.

Som følge heraf anbefales § 2 omformuleret og kursusbeskrivelsen konkretiseret, således at der indledes med opgaven, derefter behandlerfarmaceutens ansvar, patienters retstilling, faglig vurdering, herunder ”stabil medicinsk behandling” og endelig journalisering/dokumentation bl.a. i FMK.

Lægeforeningen skal foreslå, at ”viden inden for basal patientbehandling”, jf. bekendtgørelsens § 2, præciseres i forhold til opgaven.

Lægeforeningen skal tilsvarende foreslå, at ”samarbejde og kommunikation med fagprofessionelle”, jf. kursusbeskrivelse præciseres i forhold til opgaven.  

Lægeforeningen finder, at en af de vanskeligste opgaver for de nye behandlerfarmaceuter bliver opgaven med at kunne vurdere, hvorvidt en borger/patient er i et stabilt/ustabilt medicineringsforløb og ikke mindst i stabil/ustabil patienttilstand. Vurderingen er særlig vigtig i forhold til opgaven med at foretage ordination af dosisdispensering kun til de patienter, hvor dosisdispensering vil være en fordel.

Lægeforeningen skal pege på, at dette forhold bør indgå med særlig vægt i det nye kursus. Heri bør bl.a. indgå undervisning i, hvilke sundhedsfaglige overvejelser behandlerfarmaceuter bør foretage i forbindelse med beslutning om dosisdispensering og herunder også vurderingen af om behandlerfarmaceuten kan/skal træffe beslutning eller om beslutning bedre kan træffes af patientens læge.

Lægeforeningen skal i øvrigt henvise til foreningens bemærkninger til bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde, som er vedlagt til orientering.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing