Høring over udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven

Høringssvar

16. januar 2015

Regionerne bør sikre kvalificeret tolkebistand
 

Lægeforeningen hilser det velkomment, at ministeren har fokus på problemet med brug af børn som tolke. Lægeforeningen mener, at det generelt skal tilstræbes ikke at benytte børn og familiemedlemmer som tolke. Et forbud forudsætter imidlertid, at det reelt er muligt for læger, uden forsinkelse, at rekvirere kvalificeret tolkebistand døgnet rundt. Dette er ikke tilfældet i dag.

Lægeforeningen opfordrer derfor kraftigt til, at regionerne stiller let tilgængelig og kvalificeret døgndækkende tolkebistand i form af videotolkning til rådighed. Det har mange fordele både for patienten, kvaliteten i tolkningen og ikke mindst for effektiviteten.

Det bør aldrig være lægen ansvar at sikre tolkens kvalifikationer. Det bør fremgår af bekendtgørelsen, at regionerne har ansvaret for kvaliteten af den tolkebistand, som de stiller til rådighed. Lægen skal dog altid kunne afvise en tolk, som tydeligvis ikke har de fornødne kvalifikationer. 

Det er Lægeforeningens opfattelse, at brug af børn som tolke kan være særligt problematisk, når der er tale om familierelationer, hvor børn får del i informationer om forældres sundhedstilstand, som ikke er sundt for barnet. Hvad der kan virke som let og uproblematisk information for den behandlende læge, behøver ikke nødvendigvis være det for det enkelte barn, som benyttes som tolk. 

Lægeforeningen mener, at der er behov for at præcisere, hvad der forstås ved lette og uproblematiske situationer, hvor børn over 15 år kan benyttes som tolke.

Kvaliteten af tolkebistanden i sundhedsvæsenet spiller en afgørende rolle for, at patienter med andre sprogkundskaber end dansk får den fornødne og rigtige behandling. Lægeforeningen opfordrer derfor til, at der udvikles faglige krav til tolkene i form af egentlig uddannelse eller lignende med særlig fokus på netop de termer m.v., der er særegne for sundhedsvæsenet. 
 
Med venlig hilsen

Mads Koch Hansen