Høring over udkast til bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

5. januar 2018

Høringssvar

Godt med en revision men seksårsfristen mv. hæmmer fortsat effektiv uddannelse af flere speciallæger i Danmark

Lægeforeningen er tilfreds med, at bekendtgørelse om speciallæger og be-kendtgørelse om uddannelse af speciallæger bliver opdateret, så den er tidssvarende. Seksårsfristen bør dog i samme ombæring afskaffes og den samlede dimensionering udvides.

Seksårsfrist bør afskaffes og dimensionering udvides
Vedr. §10 stk. 8: Det er positivt, at praksis vedrørende dispensationer til seksårsfristen indføres i bekendtgørelsen. Lægeforeningen er dog bekymret for, at indførelsen af akutspecialet vil betyde færre ledige hoveduddannelsesforløb, og dermed risiko for mere kødannelse til hoveduddannelsesforløb, hvis det samlede antal af hoveduddannelsesstillinger ikke øges.

Der er de senere år opnormeret markant i optaget til medicinstudiet, men dimensioneringen af hoveduddannelsesforløb er ikke fulgt med. Lægeforeningen mener derfor, at de nye akutmedicinske hoveduddannelsesforløb skal oprettes som et supplement til den eksisterede dimensioneringsplan, således at den samlede ramme udvides svarende til antallet af forløb i akutmedicin.

Hvis antallet af uddannelsesstillinger ikke opnormeres som følge af indførelsen, vil det ramme yngre lægers muligheder for at søge ledige hoveduddannelsesstillinger i andre specialer.

Forlængede uddannelsestid bør undgås
Vedr. §13 stk. 5: Lægeforeningen ser gerne at Styrelsen for Patientsikkerhed løbende forholder sig til ændringer i de uddannelsessøgendes lægers uddannelsesforløb. Hvis ikke kan det betyde, at Styrelsen for Patientsikkerhed, flere år efter en afgørelse er truffet i videreuddannelsessekretariaterne, kan underkende afgørelsen og dermed kræve, at lægen skal gennemføre ekstra uddannelse. Dette er en svækkelse af lægernes retsstilling.

Dispensationspraksis bør indføjes i bekendtgørelse
Vedr. §17: I 2013 nedsatte Sundhedsministeriet en arbejdsgruppe, der skulle kigge på bl.a. 4-årsreglen. Arbejdsgruppen foreslog udover en forlængelse af fristen også, at dispensationspraksis blev lempet. Sundhedsstyrelsen har i deres administration af dispensationsadgangen udvist større fleksibilitet. Denne ændrede praksis kan med fordel indføjes i bekendtgørelsesteksten. I denne sammenhæng foreslår Lægeforeningen, at teksten til stk. 2 ændres til: Tidsfristen efter §10, stk. 1 og 2, forlænges, herunder fx ved langvarig sygdom, sygdom i nærmeste familie og sociale forhold.

Vedr. §18: Lægeforeningen vil opfordre til, at den nuværende praksis med halvårlig afrapportering af besatte og opslåede stillinger bibeholdes. Stillinger opslås for HU-forløbs vedkommende halvårligt, og de halvårlige indrapporteringer bliver af Lægeforeningen brugt til karriererådgivning til yngre læger for at vise hvor i landet, der har været ledige stillinger. De halvårlige indrapporteringer kan ofte hjælpe med at illustrere fordelene i at være mobil i forhold til lægernes uddannelsesvalg. Den halvårlige indrapporteringer hjælper desuden med at illustrere, at uddannelsessøgende læger ikke be- høves at søge til udlandet for at få en speciallægeuddannelse.

Behov for præcisering vedr. merit til Akutlæge
Vedr. §20 stk. 2: Det vil være hensigtsmæssigt at præcisere, at ansættelse ved en akutafdeling omfatter læger, der har funktion på en akutafdeling. Flere læger, der arbejder på en akutafdeling, er ansat på en anden afdeling.
Lægeforeningen bakker stærkt op om muligheden for at få meritoverført kompetencer opnået i uklassificerede uddannelsesforløb. I øvrigt bemærker Lægeforeningen, at der er tale om en kompetencevurdering, hvorfor det kan undre, at der ligeledes er fastsat et tidsmæssigt krav om 3 års ansættelse.

Vedr. §20 stk. 8: Det anbefales, at ansøgningsfristen om speciallægeanerkendelse i specialet akutmedicin forlænges. Så alle læger, der inden bekendtgørelsens ændring har begyndt en fagområdeuddannelse, kan søge om speciallægeanerkendelse jf. § 20 stk. 5. Derved kan de læger, der er påbegyndt de lægevidenskabelige selskabers fagområdeuddannelse, nå at færdiggøre den og derefter søge om speciallægeanerkendelse i Akutmedicin.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing