Høring over udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på sundhedsområdet

Høringssvar, 1. juli 2016

Offentliggørelsesordning bør revurderes

Lægeforeningen mener, at der generelt er behov for at revurdere offentliggørelsesordningen, og at det skal ske på grundlag af en tilbundsgående evaluering af hele ordningen og ikke kun en evaluering af ændringerne.

Det er Lægeforeningens opfattelse, at en udvidelse og fortsat opretholdelse af offentliggørelsesordningen, hvor konkrete personer hænges ud med navns nævnelse er nytteløs. Lægeforeningen tvivler også på, at offentliggørelsesordningen reelt sikrer patienterne et valg i forhold til at navigere uden om de offentliggjorte sundhedspersoner.

Det bør fremgå klart af bekendtgørelsen, at afgørelser og domme ikke skal offentliggøres i sin helhed, ligesom begrundelser og baggrunden for afgørelsen/dommen ikke skal offentliggøres. Det fremstår uklart, hvad der menes med ”det som dommen, afgørelsen eller beslutningen omfatter” (jf. § 2, stk. 1 nr. 2), og Lægeforeningen efterlyser en præcisering af bestemmelsen.

Det bør fremgå af bekendtgørelsen, at der i sager, hvor retten i straffesager har truffet bestemmelse om dørlukning eller har nedlagt navneforbud ikke kan ske offentliggørelse af navnet på den pågældende sundhedsperson eller i øvrigt offentliggøres oplysninger fra straffesagen.

Lægeforeningen mener, at det bør fremgå klart af bekendtgørelsen, at når en dom, kendelse, afgørelse eller beslutning ikke længere er gældende, skal den fjernes fra www.sundhed.dk og Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside umiddelbart efter og senest dagen efter, at sanktionerne/beslutningen ikke længere er gældende. I forlængelse heraf bør det præciseres i § 6, stk. 2, at hvis en afgørelse underkendes ved en domstol skal afgørelsen umiddelbart og senest dagen efter fjernes fra www.sundhed.dk og Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Ligeledes bør det fremgår klart af bekendtgørelsen, at det skal fremgå af Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse til sundhedspersonen, at afgørelsen vil blive offentliggjort og hvornår.

Med venlig hilsen
Andreas Rudkjøbing