Høring over udkast til bekendtgørelse om kørekort

29. maj 2017

Høringssvar

Lægeforeningen frygter, at en afskaffelse af en aldersobligatorisk screening i forbindelse med fornyelse af kørekort vil forringe trafiksikkerheden.

Som Lægeforeningen tidligere har gjort opmærksom på i forbindelse med høringen over forslag til lov om ændring af færdselsloven (ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort til ældre), er det Lægeforeningens holdning, at der bør være en obligatorisk undersøgelse knyttet til en bestemt alder, hvor der statistisk sker en betydelig stigning i antallet af personer med demens og hvor der i øvrigt sker en svækkelse af helbredet.

Derved sikres det, at kørekort kun fornyes til personer, som fortsat har den fornødne åndelige og legemlige førlighed.

Lægeforeningen mener ikke, at det bør være et frivilligt valg at få tjekket sine køreevner, da man dermed ikke har garanti for, at man får kontakt til alle de bilister, som ikke har den fornødne åndelige og legemlige førlighed.

Lægeforeningen mener, at det er vigtigt at sikre, at de borgere, som ikke selv vil eller er i stand til at indse, at de er til fare for sig selv eller andre, ophører med at køre bil.

Det er Lægeforeningens vurdering, at en fast aldersgrænse og den obligatoriske helbredsundersøgelse sikrer, at egnetheden til at køre bil bliver sat på dagsordenen mellem den ældre borger og lægen.

Egen læge er det naturlige sted at have samtalen med borgeren. Det fungerer godt, at man har afsat tid til en konsultation med netop dét formål, hvor man bl.a. undersøger syn og kognitive funktioner.

Vigtigt med en detaljeret vejledning
Såfremt reglerne om gyldighedstid for kørekort til ældre ophæves, må der stilles store krav til, at myndighederne i en vejledning tydeliggør, i hvilke situationer myndighederne mener, at en patient udgør en risiko for trafiksikkerheden. Vejledningen bør indeholde de kriterier, som en læge skal lægge vægt på, når lægen vurderer en patients køreevne, så man ikke pålægger lægen ansvaret for at fortolke loven.

Det bør ved konkrete eksempler illustreres, i hvilke typer af situationer en læge af egen drift skal tale kørsel med sin patient. Det bør fremgå af vejledningen, hvordan dette harmonerer med patientens autonomi og reglerne om information og samtykke.

Lægeforeningen skal desuden opfordre til, at de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen vedrørende mindstekrav til fysisk og psykisk egnethed til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bliver beskrevet nærmere i en sådan vejledning.

Evaluering
Såfremt reglerne om gyldighedstid for kørekort til ældre ophæves, skal Læ- geforeningen opfordre til, at man evaluerer, hvilke konsekvenser lovændringen har. Lægeforeningen har ingen bemærkninger til de øvrige ændringer i udkastet til bekendtgørelsen om kørekort.

Med venlig hilsen
Andreas Rudkjøbing