Høring over udkast til bekendtgørelse om fremtidsfuldmagter og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om notarialforretninger

28. juli 2017

Høringssvar

Bekendtgørelsen bør præciseres, så det er entydigt, hvem der kan anmode en læge om at udfærdige en lægeerklæring vedrørende ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt.

Hvem kan indhente lægeerklæringen?
Lægeforeningen mener, at det i den nuværende formulering i § 14, stk. 1 i udkast til bekendtgørelse om fremtidsfuldmagter er uklart, i hvilke situationer det alene er fremtidsfuldmægtigen, der skal medvirke ved indhentningen af lægeerklæringen til brug for ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt, og i hvilke situationer det er nødvendigt at inddrage de nærmeste pårørende.
Rammerne for og på hvilket grundlag, en læge kan undersøge og udarbejde lægeerklæringen, herunder hvem lægen kan udlevere lægeerklæringen til, skal være klare. 

I mange tilfælde vil fuldmagtsgiveren være inhabil uden evne til at samtykke til udfærdigelsen af lægeerklæringen, herunder til den undersøgelse der ligger til grund for lægeerklæringen. 

Det bør derfor fremgå, hvem der i denne situation vil være berettiget til at anmode en læge om at undersøge og udfærdige lægeerklæringen, herunder hvem lægen skal videregive erklæringen til. Vil det være fremtidsfuldmægtigen alene eller sammen med de nærmeste pårørende? 

Lægeforeningen mener derfor, at § 14, stk. 1 i udkast til bekendtgørelse om fremtidsfuldmagter bør præciseres og uddybes i en vejledning.

I § 14, stk. 1 fremgår ”Til brug for indgivelse af anmodning om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt kan den, der er udpeget som fremtidsfuldmægtig sammen med fuldmagtsgiveren eller om nødvendigt fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende, anmode fuldmagtsgivers læge om at udarbejde en lægeerklæring…” 

Det bør præciseres, hvad der ligger i ordene ”om nødvendigt”.

Dokumentation af fuldmagtsforholdet
Det bør fremgå, hvordan fremtidsfuldmægtigen dokumenterer, at han eller hun er berettiget til at anmode en læge om at undersøge og udfærdige en lægeerklæring om fuldmagtsgiveren til brug for ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt, når fuldmagtsgiveren er inhabil uden evne til at samtykke. Det bør desuden fremgå, om lægen er berettiget til at videregive lægeerklæringen til fremtidsfuldmægtigen. 

Lægeforeningen mener, at den optimale løsning ville være, at fremtidsfuldmægtigen præsenterede lægen for en kopi af registreringen af fremtidsfuldmagten hos Statsforvaltningen. Dette kunne udgøre dokumentationen for, at lægen – uanset fuldmagtsgivers helbredstilstand – var berettiget til at udfærdige en lægeerklæringen og eventuelt videregive den til fremtidsfuldmægtigen eller Statsforvaltningen.

Med venlig hilsen
 
Andreas Rudkjøbing