Høring over udkast til bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde

27. november 2018

Behandlerfarmaceuters rammer og ansvar skal stå klart, og det skal være tydeligt, hvornår og hvordan læge involveres.Lægeforeningen har en række bemærkninger/spørgsmål til bekendtgørelsen, særligt i relation til det lægefaglige ansvar og den lægelige involvering. Herudover finder vi også behov for en tydeliggørelse og præcisering af en lang række begreber og forhold.

I forlængelse af ovenstående har Lægeforeningen følgende bemærkninger særligt til §§ 1-3:

Lægeansvar og orientering/involvering
For behandlerfarmaceuters iværksættelse af dosisdispensering og (gen)ordination af visse receptpligtige lægemidler gælder, at der er behov for at skelne mellem en (aktiv) ordination og en gyldig recept. Da apoteker kun håndterer lægemidler, som ordineres via FMK, og kun har indblik i gyldige recepter, må såvel iværksættelse af dosisdispensering som (gen)ordination af lægemiddelbehandling ske på baggrund af (gyldige) recepter, ikke ”aktiv ordination”. Dette fører videre til orientering af ”patientens behandlende læge”, jf. § 2, stk. 3. Hvem er ”patientens behandlende læge”? – den læge, som har udstedt den eller de recepter, som iværksættelse af dosisdispensering eller (gen)ordination sker på baggrund af? Eller er det patientens praktiserende læge? Videre skal ”patientens behandlende læge” orienteres – hvordan skal det ske? Via registrering i FMK eller yderligere/anden korrespondance? Endelig er der også behov for afklaring af, hvad lægen er forpligtet til ad behandlerfarmaceutens registrering i FMK/anden orientering.

Stabil medicinsk behandling/aktuel behandling
Behandlerfarmaceuter skal kunne vurdere, hvorvidt en patient er i et stabilt/ustabilt medicineringsforløb og ikke mindst i stabil/ustabil patienttilstand. Det bør derfor blive tydeligere i bekendtgørelsen, hvad dette begreb dækker, da det vil være en væsentlig parameter for behandlerfarmaceuters handlemuligheder i forhold til at iværksætte dosisdispensering og (gen)ordination af visse receptpligtige lægemidler. Det vil også være afgørende for styrelsens tilsyn hermed.

Om ”aktuel behandling” findes det også nødvendigt at det præciseres, hvor gammel/ny en recept fra en læge skal være, for at der kan ske (gen)ordination ved behandlerfarmaceut.  

Øvrige forhold og begreber
I forhold til dosisdispensering bør der anvendes ”med medicintilskud”, da der er mulighed for, at bopælskommunen kan yde tilskud til egenbetalingsandelen efter ydet medicintilskud.

Det er vigtigt for Lægeforeningen, at der sker en afklaring af de nævnte forhold overfor, herunder særligt som lægeansvar og orientering/involvering, og foreningen medvirker derfor gerne til yderligere dialog. Dette også medhenblik på at informere læger tilstrækkeligt og rettidigt inden den nye ordning med behandlerfarmaceuter træder i kraft.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing