Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på kommunale akutpladser) med tilhørende vejledning

18. februar 2019

Efterlysning af større klarhed over hvornår ydelserne på de kommunale akutpladser er vederlagsfrie
 

Lægeforeningen finder, at det er godt, at der er kommet ens regler på området. Og vi er enige i behovet for at præcisere reglerne på området, hvilket eksemplerne i det udsendte udkast til vejledning illustrerer. Som vi ser det, er reglerne og dog fortsat så komplicerede, at de kan fejlfortolkes og at de kan indbyde kommunerne til spekulation i f.eks. hvornår et ophold på en akutplads kan overgå til serviceloven og dermed betaling, hvilket vil være i modstrid med intentionerne i finanslovsaftalen.

Vi skal derfor foreslå, at bestemmelserne i udkast til bekendtgørelse om hjemmesygepleje om betaling, udbygges og specificeres bl.a. i forhold til bestemmelser om betaling i lov om social service. I tillæg hertil vil udkast til vejledning kunne afkortes og præciseres og have en mindre grad af lovfortolkning, som synes at være tilfældet med det foreliggende udkast. En kortere og mere præcis vejledning vil samtidig være lettere for kommunerne at agere efter og vil kunne lukke ned for misforståelser og mulige spekulationer om muligheder for betaling.

Transport
Afslutningsvist skal vi benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at der fortsat vil være udfordringer i forhold til transport til og fra akutplads, som patienterne i mange kommuner selv skal arrangere og betale. Det kan være en ikke ubetydelig udgift for nogle ældre, og kan i grænsetilfælde betyde at akutpladsen fravælges.

Vi vil gerne opfordre til, at regeringen og kommunerne åbner mulighed for, at borgernes udgifter til transport i forbindelse med sundhedsfaglig visitation til en akutplads også dækkes og skal foreslå, at emnet medtages ved årets økonomiforhandlinger.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing