Høring over udkast til bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

22. marts 2018

Høringssvar

Høringssvaret er udarbejdet af Lægeforeningen.

Lægeforeningen er enig i, at sundhedsaftalerne skal være forpligtende for regioner og kommuner, som det fremgår af bekendtgørelsen. Det er ikke beskrevet i bekendtgørelsen, men kun i vejledningen, at der skal indgås konkrete aftaler med Praktiserende Lægers Organisation og med Foreningen af Praktiserende Speciallæger i det omfang sundhedsaftalen indeholder opgaver, hvor disse grupper skal levere ydelser.

Lægeforeningen bifalder, at vejledningen giver mulighed for, at regioner og kommuner indgår aftaler om fælles ledelse og fælles finansiering, på områder hvor der indgås samarbejdsaftaler.

Her følger kommentarer til bekendtgørelse og vejledning.

Vedr. udkast til bekendtgørelse
§ 3 stk. 1: Det bør fremgå, at afsnittene i sundhedsaftalen, der vedrører hhv. somatik og psykiatri, skal vægtes ligeligt.

§ 3 stk. 1: Lægeforeningen er enig i, at sundhedsaftalerne skal være for- pligtende for regioner og kommuner. Det bør fremgå af bekendtgørelsen, at der skal indgås konkrete aftaler med Praktiserende Lægers Organisation og med Foreningen af Praktiserende Speciallæger i det omfang sundhedsaftalen indeholder opgaver, hvor disse grupper skal levere ydelser.

§7 stk. 1: Det er beskrevet, at sundhedskoordinationsudvalget skal gennemgå sundhedsaftalen en gang årligt, udarbejde en midtvejsstatus og en afsluttende status. Lægeforeningen mener, at det er vigtigt at der følges op på sundhedsaftalens målsætninger løbende og at aftalen evalueres. Men Lægeforeningen vurderer, at de mange formelle opfølgninger og evalueringer, pålægger sundhedskoordinationsudvalget en stor arbejdsbyrde.

§ 7 stk. 2: Lægeforeningen finder, at det kan forbedre sammenhængen i sundhedsvæsenet, at sundhedskoordinationsudvalget også får til opgave at vurdere regionens sundhedsplan.

Vedr. udkast til vejledning
Afsnit 2: Lægeforeningen mener, at det bør fremgå, at somatik og psykiatri skal vægtes ligeligt i sundhedsaftalen.
 
Afsnit 3: Lægeforeningen bifalder, at vejledningen adresserer muligheden for at regioner og kommuner indgår aftaler om fælles ledelse og fælles finansiering, på områder hvor der indgås samarbejdsaftaler.

Vedr. ”ansvar for borgerens/patientens forløb, herunder det lægelige behandlingsansvar”. Lægeforeningen mener, at dette afsnit bør suppleres med en beskrivelse af, hvornår og hvordan det lægelige behandlingsansvar kan overdrages fra sygehuslæge til egen læge, når den lægelige behandling foregår i regi af en kommunal akutfunktion.

Afsnit 4: Ingen kommentarer.

Afsnit 5: Se kommentarer til vejledningens § 7 stk. 1.

Afsnit 6: Ingen kommentarer.

Afsnit 7: Lægeforeningen bifalder, at det fremgår af vejledningen, at der skal indgås konkrete aftaler med Praktiserende Lægers Organisation og med Foreningen af Praktiserende Speciallæger i det omfang sundhedsaftalen indeholder opgaver, hvor disse grupper skal levere ydelser.

Med venlig hilsen


Andreas Rudkjøbing 
Formand for Lægeforeningen