Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

16. marts 2020

Løft af krav til sproglige kompetencer i certificeringsordning signalerer fortsat vilje til at styrke kvaliteten af tolkning i sundhedsvæsenet

Lægeforeningen er som udgangspunkt glad for, at niveauet for fremmedsprogstolkes sproglige kompetencer i hhv. dansk og det fremmedsprog, der skal tolkes til og fra, løftes til gymnasialt niveau A (C1 på den fælles europæiske referenceramme for sprog CEFR).

Dette, mener Lægeforeningen, bør være minimum for de sprog, der hyppigst tolkes til og fra i det danske sundhedsvæsen. Imidlertid vil vi fortsat påpege, at dette krav kan blive svært at opfylde i forhold til alle 80+ sprog, der tolkes til og fra i det danske sundhedsvæsen. Som i vores høringssvar om certificeringsordningen den 11. februar 2019 foreslår vi, at man også gør certificering mulig for de mindre hyppigt brugte sprog ved at inddele fremmedsprogstolkene i niveauer fra basis- til specialisttolkning i lighed med de norske retningslinjer.

Endvidere savner vi fortsat en tydelig målbeskrivelse for niveau og indhold af tolketeknik, tolkeetik og viden om det danske sundhedsvæsen.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing