Høring over lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

(Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.)

5. august 2015

Høringssvar

Lægeforeningen finder det urimeligt, at en person selv skal betale for en lægeerklæring, når personen af helbredsmæssige grunde ansøger kommunen om en social ydelse i form af et tillæg til integrationsydelsen

Lægeforeningen finder det betænkeligt, at denne gruppe af personer skal stilles anderledes end andre personer, som af helbredsmæssige grunde ansøger kommunen om en social ydelse, hvor kommunen i den situation afholder udgiften til lægeerklæringen.

Det fremgår af lovforslaget, at der indføres en dispensationsmulighed fra bestået prøve i dansk for opnåelse af et tillæg på de 1.500 kr. månedligt til selve integrationsydelsen, således at personer, der er lægeligt diagnosticeret med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og som følge heraf ikke er i stand til at kunne bestå en prøve i dansk, vil af kommunen ved en ansøgning kunne modtage tillægget på 1.500 kr. månedligt.

Det fremgår af lovforslaget, at borgeren, som af helbredsmæssige grunde ansøger kommunen om denne dispensationsmulighed, selv skal fremskaffe en lægeerklæring og selv skal afholde udgiften til lægeerklæringen.

Lægeforeningen finder, at den foreslåede ordning om, at patienten i forhold til kommunen selv skal fremskaffe en lægeerklæring og om, at patienten selv skal betale for lægeerklæringen, afviger fra den gældende fremgangsmåde, når en læge udveksler helbredsoplysninger med en kommune i forbindelse med en borgers ansøgning til en kommune om en social ydelse af helbredsmæssige grunde.

I sådanne situationer anvendes de eksisterende LÆ-attester, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Lægeforeningen i ”Det socialt-lægelige samarbejde”. Og det er her aftalt, at det er kommunen, som ind-henter helbredsoplysningerne fra borgerens læge via en LÆ-attest, og at det er kommunen, som afholder udgiften til lægeerklæringen (LÆ-attesten) ved en borgerens ansøgning om en social ydelse ud fra helbredsmæssige grunde.

Men i lovforslaget afviger man dette og fastsætter, at borgeren selv skal fremskaffe en lægeerklæring og selv skal betale for lægeerklæringen.

Lægeforeningen finder det betænkeligt, at denne gruppe af personer, som af helbredsmæssige grunde ansøger kommune om en social ydelse, skal stilles anderledes end andre personer, som ansøger kommunen om en social ydelse ud fra helbredsmæssige grunde.

Lægeforeningen skal anmode om, at videregivelse af helbredsoplysninger fra borgerens læge til en kommune ved ansøgning om en social ydelse af helbredsmæssige grunde følger fremgangsmåden i den eksisterende aftale om ”Det socialt-lægelige samarbejde”, som aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Lægeforeningen.

Herudover har Lægeforeningen ikke bemærkninger til lovforslaget.

Med venlig hilsen
Andreas Rudkjøbing