Høring over lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og er-statningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

18. december 2015

Høringssvar 

(Mulighed for anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer på sygehuse, tilbageholdelse af patienter mv.)

Lovforslag skaber tryghed for demente

Lægeforeningen hilser det velkomment, at ministeren nu har fremsendt udkast til lovforslag, som drager omsorg for og skaber tryghed for varigt inhabil patienter ved indlæggelse på sygehuse ved, at der skabes mulighed for i særlige situationer at anvende personlige alarm- og pejlesystemer over for disse patienter. 

Lovforslaget tilgodeser en fornuftig retlig ramme for beslutningen om iværksættelse af anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer, hvor overlægen i samarbejde med patientens nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig kan træffe de beslutninger, som er bedst for den varigt inhabile patient i den konkrete situation.

Derudover er det naturligvis vigtigt for læger, at disse indgreb bliver reguleret, herunder at det tydeligt fremgår, hvem der har beslutningskompetencen.

Lægeforeningen støtter op om lovforslagets betragtninger om proportionalitet og mindstemiddelbetragtninger ved indgreb i selvbestemmelsesretten og muligheden for, at nærmeste pårørende gennem klageadgang sikres, at indgrebene kan efterprøves administrativt.

Da der er tale om helt nye tiltag, finder Lægeforeningen det godt, at Sundheds- og Ældreministeriet vil udarbejde en evaluering efter to år.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing