Høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven (organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.)

16. oktober 2017

Høringssvar

Positivt med oprettelsen af Nationalt Genom Center og øget selvbestemmelse for borgerne, men mulighederne for anvendelsen af genetiske oplysninger skal indsnævres

Lægeforeningen støtter oprettelsen af et Nationalt Genom Center til at understøtte mulighederne for anvendelsen af personlig medicin. Udviklingen på dette område kræver et entydigt ansvar for at sikre kvalitet, sikkerhed og tryghed omkring brugen af borgernes genetiske oplysninger. Derfor er det godt, at Danmark i offentligt regi får et samlingspunkt for opbevaring, analyse og deling af denne type oplysninger.

Positivt med øgede selvbestemmelsesmuligheder

Lægeforeningen ser også positivt på, at der i samme ombæring justeres i rammerne for Vævsanvendelsesregistret, så borgerne får øget mulighed for at påvirke, i hvilken grad deres genetiske oplysninger anvendes til andre formål end dem, der er behandlingsrelaterede. 

De oplysninger, som udledes af biologiske prøver via en genomsekvente-ring, er særdeles følsomme personoplysninger, idet de indeholder information om borgerens aktuelle sundhedsforhold og borgerens potentielle sundhedsmæssige risikofaktorer samt oplysninger om borgeres genetiske familiemedlemmer. Hertil kommer, at der ofte vil være tale om store mængder information, som man i dag ikke kender den fulde betydning af. 

Derfor er det fornuftigt at styrke borgernes selvbestemmelsesret ved at etablere en såkaldt opt-out mulighed i det eksisterende Vævsanvendelsesregister, som det fremgår af forslaget til ændring af sundhedslovens § 29. 

Denne opt-out mulighed betyder, at en borger kan vælge, at genetiske oplysninger, som er udledt af biologisk materiale i forbindelse med behandling, og som opbevares af Nationalt Genom Center, kun må anvendes til behandling af den pågældende og til formål, der har en umiddelbar tilknytning hertil. Dermed får borgerne samme selvbestemmelsesret i forhold til genetiske oplysninger i Det Nationale Genomcenter, som de i dag har via Vævsanvendelsesregistret i forhold til biologiske prøver, der er udtaget i klinisk sammenhæng. 

Lægeforeningen mener dog, at det bør overvejes, om denne selvbestemmelsesret i stedet kunne varetages gennem en model med såkaldt udbedt stillingtagen. I en sådan model kan oplysningerne i Det Nationale Genom Center, som udgangspunkt anvendes til formål, der ligger ud over behandling, eksempelvis forskningsformål, men borgerne gives ikke alene mulighed for opt out, men anmodes direkte om at tage stilling til anvendelse af deres genetiske oplysninger i Det Nationale Genom Center. 

Formålsbegrænsningen skal indsnævres

Tilliden til anvendelse af genetiske oplysninger i sundhedssystemet er afgørende for realisering af det store potentiale, der ligger i udvikling og anvendelse af personlig medicin. For at understøtte denne tillid er det afgørende, at anvendelsen af borgerens genetiske oplysninger i Det Nationale Genom Center alene sker i relation formål, der er centrale for udvikling og anvendelse af personlig medicin. 

Af lovforslaget § 223 a fremgår det, at oplysninger, der tilgår Det Nationale Genom Center, kan anvendes med henblik på medicinsk diagnose, sygepleje eller patientbehandling, men også til forvaltning af læge- og sundhedstjenester. 

Lægeforeningen finder det uklart, hvilke forvaltningsmæssige formål der tænkes på her, og vi mener, at formålsbeskrivelse skal indsnævres, så denne uklarhed fjernes. 

I det omfang der måtte være forvaltningsmæssige formål, hvortil det kunne være nødvendigt at behandle oplysningerne fra Det Nationale Genom Center, så må disse beskrives præcist både i forhold til formålet med behandlingen af oplysningerne, og hvilket niveau oplysningerne skal behandles på, herunder hvorvidt oplysninger alene behandles på aggregeret og ikke-personhenførbart niveau. 

I fravær af sådanne præcise beskrivelser mener Lægeforeningen, at formålsangivelsen skal indsnævres, således at genetiske oplysninger, der tilgår og opbevares i Det Nationale Genom Center, ikke må anvendes til forvaltningsmæssige formål. 

Med venlig hilsen

 
Andreas Rudkjøbing