Høring over forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Høring over forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Digitalt supplement til sundhedskortet, opdatering af Statens Serum Instituts formål og opgaver, og autoriserede sundhedspersoners mulighed for i forbindelse med aktuel patientbehandling at anvende oplysninger, der opbevares i NGC til beslutningsstøtte) 

14. august 2020

Lægeforeningen fremsender hermed bemærkninger til forslag ombrug af pseudonymiserede oplysninger fra Nationalt Genom Center til brug for beslutningsstøtte. Se afsnit 1 nedenfor.

Forslagene vedrørende digitalt supplement til sundhedskortet, SSI’s formål og opgaver samt påmindelser om vaccinationer mod hepatitis B er uændrede genfremsættelser fra Folketingets sidste samling. Lægeforeningen genfremsender derfor sine bemærkninger fra den oprindelige høring vedrørende disse forslag. Se afsnit 2-4 nedenfor.

1) Det er fornuftigt at ensrette mulighederne for beslutningsstøtte, men det er nødvendigt med uddybende bemærkninger i lovforslaget

Lægeforeningen finder det fornuftigt at sikre ensartede regler for anvendelse af patientoplysninger til beslutningsstøtte, så genetiske oplysninger i Nationalt Genom Center efter en kommende udmøntning af ministerbemyndigelsen i Sundhedslovens § 42 a stk. 6 vil kunne anvendes inden for samme rammer som genetiske oplysninger, der opbevares andre steder i sundhedsvæsnet. Lægeforeningen mener dog, at der er behov for uddybende bemærkninger til forslaget.

Ministerbemyndigelsen bør beskrives nærmere i bemærkningerne

Den nuværende ministerbemyndigelse i § 42 a stk. 6 er bredt formuleret, og Lægeforeningen mener, at nærværende lovændring – som indeholder en udvidelse af denne bemyndigelse – bør give anledning til at beskrive formålet og begrænsningerne for ministerbemyndigelsen nærmere i bemærkningerne.

Lægeforeningen er opmærksom på, at bemærkningerne allerede henviser til generelle rammer for ministerbemyndigelsen – herunder at udmøntningen skal efterleve de generelle principper for databeskyttelse. Lægeforeningen mener dog, at det vil være hensigtsmæssigt at angive, hvilke autoriserede sundhedspersoner, det er hensigten at give mulighed for at indhente oplysninger, hvilke kategorier af oplysninger, der forventes at blive tale om, og hvilke betingelser der vil skulle opfyldes, før indhentning er lovlig. Endeligt bør der gives en yderligere beskrivelse af og eksempler på, hvad der skal - og ikke skal - forstås med formålet ’beslutningsstøtte’.

Lægeforeningen opfordrer også til, at bemærkningerne beskriver tydeligere, hvilket ansvar og forpligtigelser sundhedspersoner (især private og i mindre organisationer) har, når der skal ske videregivelse af data til det ønskede beslutningsstøtteformål.

Lægeforeningen ønsker endeligt at fremhæve, at når ministerbemyndigelsen bliver udmøntet, så bør det ske efter en grundig inddragelse af de sundhedsfaglige miljøer – ikke mindst de klinisk-genetiske. Detaljeret viden om de sundhedsfaglige miljøers behov for indhentning af oplysninger til beslutningsstøtte bør være grundlaget for den endelige formulering af reglerne for anvendelse af patientoplysninger til beslutningsstøtte. Det er afgørende at sikre, på den ene side, at der gives de indhentningsmuligheder, som er fagligt nødvendige for behandlingsbeslutninger, og at der på den anden side sikres en ordning, som er så restriktiv som muligt. Mulighed for indhentning af oplysninger til beslutningsstøtte må ikke udgøre en trussel imod patienternes privatliv og tilliden i læge-patient forholdet.

Patientens fortsatte selvbestemmelsesret via Vævsanvendelsesregistret bør bemærkes
Lægeforeningen mener, at det bør fremgå i lovforslagets bemærkninger, at ensretningen af reglerne for anvendelse af genetiske oplysninger til beslutningsstøtte (fjernelse af undtagelsen for NGC) ikke ændrer ved patienternes selvbestemmelsesmulighed vedrørende oplysninger opbevaret i NGC. Patienterne kan stadig tilmelde sig Vævsanvendelsesregistret med den konsekvens, at deres oplysninger i NGC kun må anvendes til behandling af patienten selv og til formål, der har en umiddelbar tilknytning hertil. Det bør fremgå af lovforslagets bemærkninger, at det betyder, at en tilmelding til Vævsanvendelsesregistret også har den konsekvens, at patientens data ikke må anvendes til beslutningsstøtte med hjemmel fra § 42 a stk. 6.

Denne situation fremhæver, at den nuværende selvbestemmelsesmulighed via Vævsanvendelsesregistret er en ufleksibel enten-eller-løsning. Lægeforeningen mener, at det ville være fornuftigt at undersøge muligheden for en mere nuanceret selvbestemmelsesmulighed for borgerne.

[Nedenstående bemærkninger er genfremsendelser af Lægeforeningens høringssvar af 6. januar 2020]

2) Indførelse af et digitalt supplement til sundhedskortet er relevant: Relevante organisationer skal inddrages i udviklingen af det digitale sundhedskort for at sikre, at teknik og økonomi er på plads

Af lovbemærkninger fremgår, at der i udformningen af det elektroniske sundhedskort vil blive taget højde for, at de enkelte praksisområder kan indgå aftaler om brugen og ikke mindst læsningen af dette.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i almen praksis vil være omkostninger forbundet med teknologi for læsning af det elektroniske sundhedskort, som vil skulle adresseres i en nærmere aftale. Dette også set i forhold til de krav, der er i overenskomsten for dokumentation ved sundhedskort.

Lægeforeningen forventer derfor, at de relevante organisationer bliver inddraget i det videre arbejde med udvikling af det digitale sundhedskort; både i relation til teknik og økonomi.

3) Udsendelse af påmindelse om vaccination mod hepatitis B: Videregivelse af følsomme helbredsoplysninger savner begrundelse

Lægeforeningen savner, at det fremgår tydeligt af bemærkningerne, hvordan hensyn til moderen, hvis’ følsomme helbredsoplysninger bliver videregivet uden, at hun har indflydelse på det, indgår i afvejningen over for hensynet til ligestilling og forældreansvar.

Det fremgår af høringen, at man med forslaget til ændringen af § 157 a, stk. 11, 2. pkt. i sundhedsloven åbner op for, at der videregives følsomme helbredsoplysninger om mødre med kronisk hepatitis B til den anden forældremyndighedsindehaver eller barnets værge.

Videregivelse vil ske indirekte ved, at påmindelse om vaccination af barnet mod kronisk hepatitis B fremover vil blive sendt til barnets mor, men også til den anden forældremyndighedsindehaver i tilfælde, hvor moderen, som selv har kronisk hepatitis B infektion, har delt forældremyndighed over barnet. Den anden forældremyndighedsindehaver vil dermed vil kunne udlede, at moderen har kronisk hepatitis B.

Lægeforeningen anerkender, at der ved udsendelse af påmindelser om vaccination skal tages hensyn til ligestilling og begge forældremyndighedsindehaveres mulighed for at udøve forældreansvaret.

Dog må en patient med en sygdom som kronisk hepatitis B som alle andre patienter som udgangspunkt selv bestemme, hvem der skal kende til sygdommen, og hvornår eventuel information om sygdommen skal deles med andre.

Efter Lægeforeningens opfattelse vægter hensynet til patientens selvbestemmelse over og forventning om fortrolighed ved håndtering af følsomme helbredsoplysninger tungt.

De følsomme helbredsoplysninger vil blive sendt helt uopfordret til en person, som ikke nødvendigvis kender til moderens kroniske sygdom på forhånd. Selvom to mennesker har fået et barn sammen, betyder det ikke nødvendigvis, at man har kendskab til hinandens sygehistorie.

Lægeforeningen tillægger det også betydning, at denne fremgangsmåde fremover ifølge høringen vil kunne benyttes i forhold til andre vaccinationer.

Endelig peger Lægeforeningen på, at der er tale om en væsentlig forskel i forhold til det almindelige børnevaccinationsprogram, fordi udsendelse af vaccinationspåmindelse i dette særlige tilfælde vil betyde, at der bliver videregivet følsomme helbredsoplysninger om den ene af barnets forældre.

4) Opdatering af Statens Serum instituts formål og opgaver

Lægeforeningen har ikke bemærkninger til forslaget vedrørende opdateringen af Statens Serum Instituts formål og opgaver.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand