Høring over forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

16. februar 2016

Høring over forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde)

Høringssvar

Lægeforeningen hilser udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde velkommen

Lægeforeningen er positivt indstillet over for dette lovforslag, som har til formål at udvide patienterstatningsordningens dækningsområde, så personer, som bliver påført en skade af en autoriseret sundhedsperson i forbindelse med behandling i Kriminalforsorgens institutioner eller under aftjening af sin værnepligt, får samme mulighed for at få deres erstatningssag prøvet som de øvrige patienter i det danske sundhedsvæsen.

Det er endvidere Lægeforeningens opfattelse, at det er positivt, at ministeren for Sundhed og Ældre med dette lovforslag retter op på den ulighed, der hidtil har bestået for de indsatte i fængsler og arresthuse, som har været afskåret fra at få erstatningssager prøvet efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Med venlig hilsen
Andreas Rudkjøbing