Høring over evaluering af Medicinrådet

24. juni 2019

Tilknytning af speciallægekompetencer er nødvendigt.

 
Lægeforeningen vil gerne benytte lejligheden til at bakke op om Danske Regioners ambitioner om at sætte større fokus på Medicinrådets muligheder for at udarbejde nye behandlingsvejledninger – og vi har samtidig noteret os forslag til ændring i sagsbehandlingstiderne samt fokus på at mindske arbejdsbyrden for medlemmerne af Medicinrådet.

Lægeforeningen skal i forlængelse heraf pege på behovet for og nødvendigheden af meget tættere tilknytning af speciallægekompetencer til Medicinrådet end i dag. Det kan eksempelvis ske ved konkret ansættelse i Medicinrådets sekretariat eller ved frikøb af de relevante speciallæger i forbindelse med opgaver inden for de enkelte specialer.

Lægeforeningen finder det ikke rimeligt, at mellemmerne af råd og fagudvalg skal bruge deres fritid og weekender på at gennemlæse fremsendte materialer forud for et møde uden yderligere kompensation eller fritagelse fra andre arbejdsrelaterede opgaver, som det beskrives i evalueringens afsnit 6.3 om arbejdsbyrde og medlemmernes arbejdsbetingelser.

Det er Lægeforeningens vurdering, at tilknytning af speciallæger i form af ansættelse eller frikøb vil kunne medvirke til en styrket arbejdsproces, herunder reduceret forberedelsestid og gennemførsel af mere effektive møder som i sidste ende også kan medvirke til at etablere det rigtige match mellem kvalitet og sagsbehandlingstider. Og som nævnt indledningsvist vil det være en afgørende forudsætning for at løfte ambitionen om udarbejdelse af nye behandlingsvejledninger.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing