Høring over ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Høringssvar

25. august 2015

Lægeforeningen finder det urimeligt, at en person selv skal betale for en lægeerklæring, når personen af helbredsmæssige grunde ansøger kommunen om en social ydelse i form af et tillæg til integrationsydelsen
 

Lægeforeningen finder det betænkeligt, at denne gruppe af personer - som kan være i en svær situation - skal stilles anderledes end andre personer, som af helbredsmæssige grunde ansøger kommunen om en social ydelse, hvor kommunen afholder udgiften til lægeerklæringen.

Det fremgår af den gældende bekendtgørelses § 19, at en borger ikke skal betale for udgiften til en lægeerklæring, når det offentlige pålægger en borger at fremskaffe en lægeerklæring ved borgerens ansøgning om en social ydelse, idet det offentlige betaler for udgiften til lægeerklæringen.

Dette princip vil man nu fravige med det fremlagte udkast til bekendtgørelse.

Det fremgår af det tidligere fremsendte lovudkast, at der indføres en dispensationsmulighed fra bestået prøve i dansk for opnåelse af et tillæg på de 1.500 kr. månedligt til selve integrationsydelsen, således at personer, der er lægeligt diagnosticeret med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og som følge heraf ikke er i stand til at kunne bestå en prøve i dansk, vil af kommunen ved en ansøgning kunne modtage tillægget på 1.500 kr. månedligt.

Lægeforeningen finder, at den foreslåede ordning om, at patienten i forhold til kommunen selv skal betale for lægeerklæringen, afviger fra den gældende fremgangsmåde, når en læge udveksler helbredsoplysninger med en kommune i forbindelse med en borgers ansøgning til en kommune om en social ydelse af helbredsmæssige grunde.

Lægeforeningen finder det betænkeligt, at denne gruppe af personer - som kan være i en svær situation - som af helbredsmæssige grunde ansøger kommune om en social ydelse, skal stilles anderledes end andre personer, som ansøger kommunen om en social ydelse ud fra helbredsmæssige grunde.

Med venlig hilsen 
Andreas Rudkjøbing