Høring – forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love

15. august 2018

Høringssvar

Ad:  Nye regler om organisatorisk ansvar – pligter for regioner, kommuner og private driftsherrer

Lægeforeningen finder det positivt med regler, der tydeliggør et organisatorisk ansvar, men savner i lovforslaget regler, der sikrer, at behandlingsstedets organisering skal indgå i sagsbehandlingen i tilsyns- og klagesager

Retssikkerhed og patientsikkerhed
Det er et retssikkerheds- og patientsikkerhedsproblem, hvis ansatte læger udsættes for en tilsynssanktion eller et disciplinærnært ansvar i tilfælde, hvor årsagerne til, at noget er gået galt, mere eller mindre ligger i, at de arbejdsvilkår, der bydes dem, f.eks. på hospitaler, ikke tillader opfyldelse af kravene til fagligt forsvarlig adfærd.

Lægeforeningen har derfor efterlyst regler om det organisatoriske ansvar i sundhedsvæsenet og er positiv over for et øget fokus på området, der kan medvirke til at sikre lægers retssikkerhed og patientsikkerheden.

Vi er i Lægeforeningen glade for, at der med lovforslaget om det organisatoriske ansvar udtrykkeligt bliver stillet krav til de ansvarlige driftsherrers, herunder regioners, kommuners og private virksomheders organisering og ansvar for at sikre, at sundhedspersoner kan efterleve de forpligtelser, som de er pålagt som følge af ansættelsesforholdet og autorisationen.

Dette har stor betydning både for lægers retssikkerhed og patientsikkerheden.

Det er afgørende, at ansvaret for fejl og manglende overholdelse af pligter fastsat i lovgivningen, der kan tilskrives driftsherrens dispositioner og organisering af arbejdet på behandlingsstedet, ikke pålægges den enkelte sundhedsperson.

Det skal være klart, hvad der er organisationens ansvar og den enkelte læges ansvar.

Organiseringen skal indgå i sagsbehandlingen i en klage- eller tilsynssag
Det er imidlertid Lægeforeningens opfattelse, at den foreslåede nye bestemmelse i sundhedslovens § 3a under ”Formål, opgaver og ansvar m.v.” ikke på tilstrækkelig vis sikrer, at den enkelte sundhedsperson ikke bliver gjort ansvarlig for forhold, der f.eks. skyldes usikre arbejdsgange eller dårlig bemanding, overbelægning og uklarhed om, hvem der har ansvaret, særligt i forhold til individuelle tilsynssager og klagesager.

Det er ledelsens opgave at minimere risikoen for fejl. Det skal derfor sikres, at organiseringen på behandlingsstedet indgår i sagsbehandlingen i den konkrete tilsynssag eller klagesag.

Det er af den allerstørste betydning, at sagsoplysningen er tilstrækkelig som grundlag for vurderingen af den eller de involverede lægers ansvar i et konkret hændelsesforløb.

Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at det forudsættes, at Styrelsen for Patientsikkerhed fortsat i forbindelse med sin tilsynsvirksomhed - ved vurderingen af, om der f.eks. skal rejses en tilsynssag over for den enkelte sundhedsperson - skal inddrage, om forholdet i stedet skyldes forhold, som kan tilskrives driftsherren.

Det er efter lægeforeningens opfattelse meget vigtigt, at dette krav til sagsoplysningen fastsættes i selve lovteksten. Dette skal sikre, at det indgår i sagsbehandlingen, hvis der i afdækningen af en tilsyns- eller klagesag tegner sig et billede af, at driftsherren ikke har sikret ordentlige forhold, så lægerne kan arbejde fagligt forsvarligt. Det handler om lægers retssikkerhed og det handler om patientsikkerheden, læring og kvalitetsudvikling.

Den enkelte læge har fortsat et personligt ansvar, herunder en forpligtelse til at sige fra og gøre opmærksom på organisatoriske mangler, men kan ikke gøres ansvarlig for forhold, der f.eks. skyldes usikre arbejdsgange eller dårlig bemanding, overbelægning eller uklarhed om, hvem der har ansvaret.

Behov for yderligere bestemmelser i autorisationsloven og klage- og erstatningsloven om organiseringens betydning
Lovforslaget om det organisatoriske ansvar i en ny § 3a i sundhedsloven sikrer efter Lægeforeningens opfattelse ikke den nødvendige og afgørende kobling mellem det organisatoriske ansvar og autorisationslovens regler om behandling af tilsynssager og klage- og erstatningslovens regler om behandling af klagesager.

Det er efter Lægeforeningens opfattelse vigtigt, at ny lovgivning om det organisatoriske ansvar også ved bestemmelser i autorisationsloven og loven om klage- og erstatningsadgang sikrer, at tilsynsmyndigheden / klagemyndigheden har en forpligtelse til at undersøge og inddrage omstændigheder i forhold til organiseringen, der kan have spillet ind i forhold til et konkret hændelsesforløb, f.eks. om der er klare arbejdsgange og tilstrækkelige ressourcer til at klare opgaven.

Det bør derfor præciseres og tydeliggøres i hhv. autorisationsloven og klage- og erstatningsloven, at Styrelsen for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientklager er forpligtede til at inddrage oplysninger om organiseringen på behandlingsstederne i hhv. tilsynssager og klagesager.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing