Helbredsattest til privat ansættelse

Indeks 
privat ansættelse, helbredsattest
Attestform 
-
Betales af 
-
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

Ansættelsesattester til private virksomheder må ifølge Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet og Lægeforeningens etiske regler (§ 16) ikke udfærdiges. Private arbejdsgivere må ifølge samme lov ikke bede om dem.
Efter loven må arbejdsgiveren ikke få helbredsmæssige oplysninger via lægen og må end ikke indhente samtykke til at skaffe oplysningerne. Dette gælder, når der ikke foreligger en særlig lovhjemmel (som f.eks. ved tjenestemandsansættelse).

Der kan dog i visse situationer forekomme sikkerhedsmæssige begrundelser for, at en sådan attest må udfærdiges, men så skal der foreligge en dispensation fra Helbredsoplysningsrådet under Beskæftigelsesministeriet herom, og det skal fremgå af attestblankettens tekst.

Som hovedregel anbefales det ikke at udlevere helbredsoplysninger ved ansættelse i private firmaer.

Det forekommer dog hyppigt, at private virksomheder - via uautoriserede attestblanketter uden dispensationstilladelse eller ved brug af tjenestemandsattesten - beder stillingsansøgere om at få helbredsoplysninger inden ansættelse.

Dilemma: lægen må af ovennævnte grunde nægte at udfærdige attesten - og patienten kan derfor blive meget utilfreds ved ikke at kunne imødekomme ansættelsesvilkårene med den nævnte attestation.

Lægen må forklare patienten, at loven forbyder arbejdsgiveren at skaffe oplysningerne fra lægen. Derimod kan arbejdsgiveren få oplysninger direkte fra patienten om helbredsforhold, som skønnes at have væsentlig betydning for udførelse af arbejdet. Det kan dog ikke ske ved at bede arbejdstageren fremskaffe en kopi af journalen eller dele heraf.