GYL - Gruppen af Yngste Læger - kommissorium

Kommissorium

GYL's primære formål er at skabe forbindelse mellem de nyuddannede og Yngre Lægers politiske arbejde og at sikre ambassadører fra alle årgange, som kender til Yngre Lægers politik og aktiviteter. 

Arbejdet i GYL-gruppen ses som en indslusning til det politiske og organisatoriske arbejde i Yngre Læger. GYL opfordres til at engagere sig såvel på det centrale niveau i Yngre Læger som på det decentrale niveau gennem deltagelse i møder i centrale udvalg, møder i Yngre Lægerådene på de enkelte hospitaler samt i øvrige relevante beslutningsfora såsom uddannelsesråd mv. 

Antallet af GYL-repræsentanter er vedtægtsbestemt, og der henvises til Yngre Lægers vedtægter § 7 stk. 2. Hvert universitets eksamensårgang vælger en repræsentant til valggruppe A i Yngre Lægers repræsentantskab. Som valgt bliver man automatisk en del af GYL, Gruppen af Yngste Læger.

Man sidder halvandet år i valggruppe A. Det første år som repræsentant, og det næste halve år som suppleant. Man deltager således i repræsentantskabsmøderne i halvandet år. Når valgperioden er udløbet, sidder man yderligere et halvt år i GYL, dvs. man sidder i GYL i to år.

Medlemmerne af GYL fungerer således som kontaktpersoner for den årgang og det universitet, de er valgt af. Herudover består GYL af to repræsentanter fra FADL, som selv står for at udpege de to medlemmer. 

Yngre Lægers bestyrelse har udpeget 1-2 bestyrelsesmedlemmer, som er kontaktpersoner til GYL med henblik på, at gruppen og bestyrelsen til enhver tid kan være orienteret om - og drøfte emner og sager af særlig relevans for gruppen og ved dennes repræsentation for de yngste medlemsårgange. 

Gruppen holder hvert år 5-6 møder fordelt i København, Kolding, Århus og Aalborg. GYL har på lige fod med andre udvalg og arbejdsgrupper en handleplan, som hvert år vedtages af GYL og Yngre Lægers bestyrelse. Aktiviteterne centrerer sig om de nyuddannedes forhold, KBU- og intro-ordningen. For at skabe sammenhæng og struktur i Yngre Læger skal GYL’s aktiviteter godkendes af bestyrelsen. 

Fokusområder:

  • Introduktion til det politiske og organisatoriske arbejde i Yngre Læger
  • Kommunikation til de yngste læger om lægelivet generelt - herunder Kick off-kurserne
  • Uddannelsesforhold for de yngste læger
  • Karriere og trivsel for de yngste læger