Giv sårbare nye børnefamilier en målrettet indsats fra svangreomsorgen og sundhedsplejen

Barnets sundhed og udvikling i fosterperioden og under de første leveår er knyttet til  forældrenes sociale position, herunder særligt forældrenes uddannelseslængde (12). Sammenhængen ses eksempelvis i forhold til vaccinedækning, hvor moderens uddannelseslængde har betydning for, om barnet deltager i det danske børnevaccinationsprogram. Det er især moderens trivsel, der har  indflydelse på barnets trivsel: Mødre med kort uddannelse har  højere risiko for at være fysisk, psykisk og socialt sårbare, hvilket øger risikoen for utilstrækkelig udvikling og trivsel hos barnet og dermed øget risiko for sundhedskomplikationer senere i barnets liv (20).  

Lægeforeningens forslag

Kommuner og regioner skal derfor tilbyde sårbare familier med små børn og ikke mindst familier, der lever i fattigdom, en målrettet indsats, f.eks. via sundhedsplejen. Indsatserne skal tilbydes allerede under graviditeten, hvor sårbare gravide i højere grad skal inddrages og få gavn af svangreomsorgens tilbud. En mulig tilgang er at udbrede den konkrete model for tværsektorielt samarbejde med sårbare gravide og deres partnere, der er udarbejdet af Region Nordjylland (21). Tilbuddene er foregået tæt på familiernes bopæl, og de har løbende kunnet kommunikere med fagpersoner på de mest anvendte platforme, som SMS og Facebook. 
Også efter endt graviditet, fødsel og barsel skal sårbare familier inddrages i målrettede tilbud, som f.eks. forældrestøtteprogrammer (22). Formålet med indsatsen er at styrke børnenes trivsel og forudsætninger for at få en god opvækst ved f.eks. at vurdere, hvorvidt børnene har behov for ekstra støtte i daginstitutioner eller ved pædagogisk psykologisk rådgivning. 
Der skal derudover sikres gode overgange, når barnet skifter fra én institutionstilknytning til en anden, så tillid bevares, og viden om barnets og familiens behov overdrages. En god overgang kan f.eks. sikres ved en dialog mellem familie, jordemoder, sundhedsplejerske og socialforvaltning allerede under graviditeten, da dialogen vil være et godt grundlag for samarbejdet efter barnets fødsel. Endelig kan barnets forudsætninger styrkes ved at indføre automatisk tilpasset indkaldelse (f.eks. på sms) til børneundersøgelse og vaccination i almen praksis. Automatisk, tilpasset digital indkaldelse kan bidrage til en øget børneundersøgelses- og vaccinationsdækning blandt børn og unge af kortuddannede forældre (20).  

Find kilderne, der henvises til i det samlede politikpapir, her LF_politikpapir_ulighed_i_sundhed_endelig.pdf