Generelt om ferie

Som ansat har man ret til 6 ugers ferie. Der gælder dog særlige regler for den 6. ferieuge, både hvad angår udbetaling og afholdelse.

Hovedferie, restferie og den 6. ferieuge

De seks ugers ferie er fordelt med tre ugers hovedferie, to ugers restferie og den såkaldte 6. ferieuge.

Hovedferien  skal holdes i perioden 1. maj - 30. september, og man har krav på tre sammenhængende uger i perioden, medmindre den ansatte og arbejdsgiveren aftaler noget andet. Mindst to uger skal dog være sammenhængende, og det kan ikke fraviges ved aftale.

Restferien kan holdes i hele ferieåret, dvs. fra 1. maj til 30. april.

Den 6. ferieuge kan også holdes i hele ferieåret. Den 6. ferieuge bliver afregnet med 2,5% ved kalenderårets udgang eller ved fratræden. Du har ikke pligt til at holde den 6. ferieuge, og uanset om du holder dagene eller ej, har du krav på at få godtgørelsen udbetalt.

Definition af en ferieuge

Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved hele ferieuger ved ferieugens/ferieugernes ophør. Ved en ferieuge forstås 7 på hinanden følgende kalenderdage.

Hvis man har ferie i uge 42, så er mandag i uge 42 normalt første feriedag og søndag er sidste feriedag, men en ferieuge kan selvfølgelig også holdes "på tværs" af normale arbejdsuger fx fra onsdag til og med tirsdag.

Optjeningsår

Optjeningsåret er kalenderåret forud for ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april.

Ferien skal varsles

Arbejdsgiveren skal så vidt muligt imødekomme de ansattes ferieønsker. Der kan imidlertid være situationer, hvor det ikke kan lade sig gøre: mange læger på en afdeling, der ønsker ferie samtidig, sommerferielukning af afsnit og lignende. Her kan arbejdsgiveren bestemme feriens placering.

Hvis arbejdsgiveren fastlægger ferien, skal det ske efter forudgående drøftelse med de ansatte, og der skal gives besked om feriens placering så tidligt som muligt, og senest 3 måneder før for så vidt angår hovedferien (tre ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj - 30. sept.) og senest 1 måned før for så vidt angår restferien.

Ferie udover 5 uger kan dog holdes, når den ansatte ønsker det, og når/hvis arbejdet/afdelingens drift tillader det.

Ferien kan ikke flyttes

Når ferien er planlagt, kan ferietidspunktet som udgangspunkt ikke ændres, med mindre du og din arbejdsgiver er enige om det.
 
Under helt særlige omstændigheder kan din arbejdsgiver flytte ferien. Men det forudsætter, at der er tale om væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn, altså en force majeurelignende situation. Det skal have været uforudsigeligt for arbejdsgiveren, at situationen kunne opstå, og der skal være tale om væsentlige hensyn til driften. Det skal desuden være nødvendigt, at ferien ændres netop for dig. Hvis nogle af dine kolleger bliver syge, er der fx ikke tale om force majeure.

Din arbejdsgiver skal erstatte et evt. økonomisk tab, fx leje af sommerhus. Kontakt sekretariatet, hvis det bliver aktuelt

Påbegyndt ferie kan ikke inddrages

Er du startet på at holde ferien, må arbejdsgiveren under ingen omstændigheder kontakte dig for at afbryde ferien.

Ferie og bijob

Hvis du har flere job, inden du starter din ferie, kan du godt holde ferie fra dit ene job og fortsat varetage dit andet arbejde. Du må dog ikke påtage dig mere arbejde, end du normalt udfører. 

Lønforhold under ferie

Lønforholdene under afholdelse af ferien er forskellig for de tjenestemandsansatte og de overenskomstansatte. De tjenestemandsansatte får løn under ferien, mens de overenskomstansatte (afdelingslæger, reservelæger m.fl.) har ferie med feriegodtgørelse.

Feriegodtgørelse

De overenskomstansatte yngre læger på sygehusene (overenskomstansatte afdelingslæger, reservelæger og 1. reservelæger) har ferie med feriegodtgørelse. Det betyder, at du bliver trukket i løn, når du holder ferie. Til gengæld får du udbetalt feriegodtgørelse under ferien.

Feriegodtgørelsen udgør 12,95 pct. af lønnen i optjeningsåret. Der bliver udbetalt feriegodtgørelse af alle løndele inkl. eventuelt overarbejde, holddriftstillæg og eget pensionsbidrag, men ekskl. arbejdsgiverens pensionstilskud.

Du bliver trukket i løn

Er du ansat  i en region bliver du trukket i løn for 7,4 time pr. feriedag/37 timer pr. ferieuge. Lønfradraget er således det samme, uanset hvor mange timer det var planlagt, du skulle have arbejdet, hvis du ikke holdt ferie.

Løntrækket pr. time beregnes som 1/1924 (årsnormen ved 37 timer per uge) af  årsbruttolønnen.

Ved årsbruttoløn forstås den faste løn bestående af grundløn inkl. eget pensionsbidrag samt faste tillæg.

Det kan synes ulogisk, at satsen beregnes inkl. eget pensionsbidrag, men det modsvares af, at feriegodtgørelsen på 12,95 pct. og de 2,5% i kontantgodtgørelse også ydes af dette beløb.

I ferieperioden indbetaler sygehuset sædvanligt pensionsbidrag bestående af lægens eget bidrag og af arbejdsgiverens pensionstilskud.

Tjenestemand og ferie

Som tjenestemand får man ferie med løn. Ud over den normale løn under ferien ydes der en særlig feriegodtgørelse på 1,5% af den ferieberettigede løn i optjeningsåret (kalenderåret forud for ferieåret).

Løn under ferie ydes med den fast påregnelige løn, som ville være indtjent under arbejde med den beskæftigelsesgrad, der er gældende på tidspunktet for feriens afholdelse.

Den fast påregnelige løn er dels skalalønnen samt det særlige ikke-pensionsgivende tillæg.

Herudover ydes andre fast påregnelige løndele.

Timeopgørelse - to muligheder

Reglerne om timeopgørelse under ferien er ens for de tjenestemandsansatte og de overenskomstansatte yngre læger.

For hvert vagtlag aftales en normperiode (14 uger hvis ikke andet aftales). Er normperioden 14 uger, skal lægen for sin faste månedsløn præstere (14×37) = 518 normtimer over en 14 ugers periode.

Når normperioden er slut, bliver de præsterede timer talt sammen. Hvis arbejdstimerne overstiger normtimerne, er de overskydende timer pr. definition overarbejdstimer og skal afspadseres eller udbetales som overarbejde.

Man kan gøre normtimetallet op på to måder i ferieperioden:

Enten reducerer man normtimetallet med 7,4 time pr. feriedag svarende til 37 timer pr. ferieuge.

Eller man lader normtimetallet være uændret og opskrive lægens timeopgørelse med 37 timer pr. ferieuge/7,4 timer pr. feriedag. Hvis man fx holder 3 ugers ferie i en 14 ugers normperiode, skal de 518 normtimer reduceres med (3×37) = 111 timer, så periodens normtimetal bliver 407 timer.

I denne 14 ugers normperiode skal lægen altså kun arbejde 407 timer for den faste løn på grund af de tre ugers ferie. Hvis lægen i perioden præsterer mere end 407 timer, er det overarbejde.

Hvis der er tale om ferie udover 5 uger pr. år, der holdes som timer, skal man enten reducere normtimetallet med det holdte antal ferietimer eller opskive timeopgørelsen.

Feriepenge, barsel og pension

Arbejdsgiveren indbetaler dit fulde pensionsbidrag under din barselsperiode, også i perioden, hvor du kun får dagpenge (dog i max 20 uger inden for regionen).

Du har også krav på at få feriepenge af dit eget pensionsbidrag i den del af barselsperioden, hvor du ikke får løn men dagpenge. Beløbet omfatter både de 12,95 % feriegodtgørelse og de 2,5 % i kontant godtgørelse for den 6. ferieuge.

Det er en god ide at tjekke feriekortet, når du får det ved ferieårets udløb, dvs. 1. maj, eller hvis du skifter arbejdsgiver. Husk også at tjekke kontantgodtgørelsen på 2,5 % for den 6. ferieuge. Den får du udbetalt ved udgangen af kalenderåret, eller hvis du skifter stilling.

Ferie og syg

Bliver du syg, inden du starter din ferie, har du krav på erstatningsferie. Bliver du syg i ferien, kan du få erstatningsferie, hvis du opfylder visse betingelser:

Allerede på den første sygedag i ferien skal du give arbejdsgiveren besked om, at du er syg. Retten til erstatningsferie indtræder tidligst på det tidspunkt, hvor du har sygemeldt dig til arbejdsgiveren.

Derudover skal du lægeligt dokumentere, at du er syg, og du skal selv betale omkostningerne til det.

Du får ikke alle dine sygedage erstattet. Du har kun ret til erstatningsferie i fire uger i ferieåret, så den første uges sygdom (samlet fem dage om året) får du ikke erstattet.

Feriehindring pga. fx barsel eller sygdom

En ansat, som på grund af feriehindring er helt eller delvis afskåret fra at afholde sin hovedferie eller restferie, har mulighed for at få feriepengene udbetalt, uden at holde ferie. Feriehindring kan f.eks. være barsel eller egen sygdom.

Overførsel af ferie

Ferieaftalen giver dig mulighed for at aftale, at optjente uafviklede ferietimer udover 4 uger pr. ferieår kan overføres til det følgende ferieår. Aftalen kan omfatte såvel ét som flere på hinanden følgende år. Du skal indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om overførsel senest den 30. september efter ferieårets udløb.

For yngre læger der har ferie med feriegodtgørelse, skal arbejdsgiveren inden ferieårets udløb skriftligt meddele den, der skal udbetale feriegodtgørelsen, at ferien overføres.

Hvis man fratræder inden den overførte ferie er afholdt, bortfalder retten til at holde den overførte ferie, og feriegodtgørelsen for den overførte ferie udbetales. Hvis man overgår til en ny ansættelse i en region, kan man dog indgå en ny skriftlig aftale om overførsel med den nye arbejdsgiver.

Se skema til ferieoverførsel (PDF)

Du skal selv underskrive feriekortet

Med din underskrift attesterer du, at du holder ferie i den periode, du har angivet på kortet og ikke arbejder eller modtager overførselsindkomster, fx arbejdsløshedsdagpenge i samme periode.

Er du ikke i arbejde, når du skal holde ferien, er det din arbejdsløshedskasse eller kommunen, der skal attestere feriekortet. 

Forældede feriepenge

Feriepenge, der ikke er hævet af den ansatte, kan udbetales efter ferieårets afslutning, hvis feriepengene enten vedrører den 5. ferieuge, eller hvis feriepengene vedrører et ophørt ansættelsesforhold.

Hvis beløbet er mindre end 2250 kr. efter fradrag af skat mv., skal arbejdsgiveren udbetale beløbet senest den 15. juni eller ved ferieårets udløb.

Hvis beløbet overstiger 2250 kr. efter fradrag af skat mv., kan den ansatte senest den 30. september efter ferieårets udløb søge om at få feriepengene udbetalt.

Du skal udfylde en særlig blanket, hvor du bl.a. skriver under på, at beløbet vedrører den 5. ferieuge eller et afsluttet ansættelsesforhold. Se mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.