Generelle forhold vedrørende drift af praksis

CVR-nummer
Alle selvstændige erhvervsdrivende, der er omfattet af lønsumsafgiftspligten, er momspligtige eller har ansatte, er forpligtet til at tilmelde sig CVR-registret. Dette sker elektronisk på hjemmesiden www.virk.dk.

Et CVR-nummer kan ikke overdrages, hvilket betyder, at købende speciallæge nødvendigvis selv må tilmelde sig og således ikke kan overtage sælgende speciallæges CVR-nummer. Dette betyder endvidere, at skift i virksomhedsform eksempelvis fra enkeltmandsvirksomhed til interessentskab og omdannelse til anpartsselskab også medfører, at der skal ske tilmelding på ny.

Lønsumsafgift
Praktiserende speciallæger er omfattet af reglerne om lønsumsafgift, og speciallægen skal tilmelde sig som lønsumsafgiftspligtig. Dette sker samtidig med tilmelding til CVR-registret, idet der på CVR-tilmeldingsblanketten kan angives, at man er omfattet af lønsumsafgiftspligten.

Lønsumsafgiften udgør 4,12% af afgiftsgrundlaget, der er virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller med fradrag af underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret. Virksomhedens overskud eller underskud opgøres efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter virksomhedsskattelovens § 22 b. Dette overskud eller underskud tillægges renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og fradrages rente- og udbytteindtægter samt kursgevinst på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af virksomhedens overskud eller underskud. Lønsumsafgiften angives og betales 4 gange årligt samt ved en endelig årsopgørelse i august året efter.
Nærmere vejledning kan fås ved henvendelse til SKAT.

Bogholderi- og regnskabsforhold
En speciallægevirksomhed er uanset driftsform omfattet af bogføringspligten. Dette betyder, at der skal føres et omhyggeligt bogholderi, omfattende samtlige driftsindtægter og -udgifter samt aktiver og passiver. Bogføringspligten omfatter ikke private transaktioner.
Man skal i denne relation være opmærksom på, at det skal være muligt at følge den enkelte postering direkte til regnskabet. Herudover gælder det, at der skal være ekstern dokumentation for alle indtægter og udgifter, samt at alt bogføringsmateriale skal opbevares i 5 år. Det er tilladt at opbevare dokumentationen elektronisk.

Herudover skal der udarbejdes et årsregnskab for speciallægevirksomheden samt en indkomst- og formueopgørelse for speciallægen. Dette materiale skal indsendes til skattemyndighederne sammen med selvangivelsen.