Fratrædelsesgodtgørelse

Hvis du bliver opsagt fra din stilling, er du muligvis berettiget til fratrædelsesgodtgørelse. Det kommer an på din ansættelsesanciennitet og alder. Hvis en af udelukkelsesgrundene i overenskomstbestemmelsen er gældende, kan du alligevel være berettiget efter funktionærloven. 

Reglerne er beskrevet her, og du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet.

Fratrædelsesgodtgørelse efter

overenskomstens § 45, stk. 1 b om opsigelse og afskedigelse
Efter overenskomstbestemmelsen om fratrædelsesgodtgørelse vil du være berettiget til 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse, hvis du har 9 års anciennitet, med mindre du ved fratrædelsen overgår til alderspension eller folkepension. Det vil derfor kunne have afgørende betydning, hvilken alder du har ved fratrædelsen, hvilket de følgende scenarier anskueliggør.

Under 60 år på fratrædelsestidspunktet

Du kan tidligst få alderspension ved det fyldte 60. år. I de kommende år sættes aldersgrænsen op og ændrer derved tidspunktet, fra hvornår du tidligst kan få pension.
 
Hvis du ikke er fyldt 60 år ved fratrædelsen, vil du altid have krav på 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomstens § 45, stk. 1b ved over 9 års ansættelsesanciennitet. 

Mellem 60 år og 65 år på fratrædelsestidspunktet

Hvis du har mellem 9 og under 12 års anciennitet i regionen, har du krav på 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomstens § 45, stk. 1b, hvis du ved fratrædelsen fortsat ønsker at forblive på arbejdsmarkedet og ikke aktivere sin alderspension.
 
Har du mellem 12 års og under 17 års anciennitet, vil du altid have krav på 1 måneds fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a. Eventuelt suppleret med yderligere 2 måneder til samlet 3 måneder efter overenskomstens § 45, stk. 1b, hvis du ved fratrædelsen fortsat ønsker at forblive på arbejdsmarkedet og ikke aktiverer din alderspension.
 
Ved 17 års anciennitet eller mere vil du altid have krav på 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a.

Fyldt 65 år på fratrædelsestidspunktet

Folkepensionsalderen er for tiden 65  år, men vil i de kommende år gradvist blive sat op til 67 år.
 
EU-domstolen har den 26. februar 2015 afsagt dom i en sag, der fortsat verserer ved de danske domstole. EU-domstolen har tilkendegivet, at bortfaldsgrunden "overgang til folkepension" (dvs. reelt aldersbetinget ved det fyldte 65. år) ikke i sig selv er i strid med EU-retten. Det er nu op til den danske domstol at afgøre den konkrete sag under hensyntagen til EU-domstolens fortolkningsbidrag. 
 
Hvis den danske afgørelse ender med, at bortfaldsgrunden "ved overgang til folkepension" (ved det fyldte 65. år) kan opretholdes som absolut, vil det også have relevans i forhold til fortolkningen af overenskomstens § 45, stk. 1b. Det vil i så fald betyde følgende:   

Mellem 9 års og under 12 års anciennitet: 
Her vil der ikke være krav på fratrædelsesgodtgørelse. *)
 
Mellem 12 års og under 17 års anciennitet: 
Her vil der altid være krav på 1 måneds fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a. *) 
 
17 års anciennitet eller mere: 
Her vil der altid være krav på 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a.
 
*) Hvis den danske domstolsafgørelse oven på EU-afgørelsen ender med, at en udskydelse af folkepensionen alligevel kan udløse godtgørelse efter funktionærlovens § 2a (den gamle formulering), må  det i forhold til overenskomstens § 45, stk. 1b have den effekt, at der alligevel kan være krav på 3 måneder efter sidstnævnte bestemmelse, hvis der sker udskydelse af folkepensionen og samtidig sker udskydelse af alderspensioneringen som følge af, at lægen fortsat ønsker at forblive på arbejdsmarkedet.

Fyldt 75 år på fratrædelsestidspunktet

Alderspension fra Lægernes Pensionskasse skal påbegyndes udbetalt senest ved det fyldte 75. år. Det vil for opsagte læger med over 9 års men under 12 års anciennitet medføre, at de mister retten til fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomstens § 45, stk. 1b. Hvis lægen derimod har mindst 12 eller 17 års anciennitet, vil det dog altid udløse henholdsvis 1 eller 3 måneder efter funktionærloveens § 2a.

Funktionærloven gælder under alle omstændigheder

Hvis du er blevet opsagt, og du på fratrædelsestidspunktet har mindst 12 eller 17 års ubrudt ansættelsesanciennitet i samme region (amt), er du berettiget til henholdsvis 1 eller 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse. Dette fremgår af funktionærlovens § 2a, som belv ændret den 1. februar 2015. Retten til fratrældelsesgodtgørelse, når førnævnte anciennitetskrav er opfyldt, påvirkes hverken af alder eller pensionsstatus ved fratrædelsen.  

Hvordan beregnes fratrædelsesgodtgørelsen?

Fratrædelsesgodtgørelsen udbetales med den sidste lønafregning ved din fratrædelse, dvs. ved udløbet af dit opsigelsesvarsel. De tre måneders løn beregnes på baggrund af alle løndele og det fulde pensionsbidrag. Der skal ikke beregnes feriegodtgørelse af fratrædelsesgodtgørelsen.