Forslag til vejledning, bekendtgørelse og ændring af bekendtgørelser i anledning af lovforslag om opsplitning af lægemidler til veterinær brug (L61) og forslag om behandlerfarmaceuter (L63)

16. november 2018

Sæt gyldighedsdato på recepter
Lægeforeningen har noteret, at en recept udstedt af en behandlerfarmaceut er gyldig i 7 dage efter udstedelsen, jf. forslag om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering § 13.

Lægeforeningen har forstået lovforslaget om genordination af lægemidler ved behandlerfarmaceuter som løsning af et helt akut problem, hvor borgeren får udskrevet og indløst en recept på apoteket umiddelbart. Derfor synes de 7 dage ikke logisk, men kan formentlig tilskrives det tekniske set up i det Fælles Medicinkort FMK.

Lægeforeningen skal pege på behovet for, at FMK tilpasses behandlerfarmaceuternes receptudskrivninger og samtidig benytte lejligheden til at foreslå, at der samtidig indføres et afkrydsningsfelt på recepterne, hvor lægerne kan angive en gyldighedsdato (7 dage, 3 måneder, et eller to år), hvorefter recepten udgår. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at vi ved, at der er en mindre del af alle recepter, der aldrig bliver effektueret, da patienterne vælger ikke at indløse den udstedte effekt. Forslaget vil mindske risikoen for at patienter ved indløsning af nye recepter i stedet får udleveret medicin i forhold til eventuelle uafhentede recepter og dermed får det forkerte medicin.

Indfør en national ”best practise” for sikker dosisdispensering
Med behandlerfarmaceutens nye muligheder for at kunne foretage ordination af dosisdispensering, er der koblet endnu en aktiv aktør til rækken af personalegrupper, der varetager opgaver i forbindelse med dosisdispensering.

Dosisdispensering er et hensigtsmæssigt redskab, der særligt for ældre patienter åbner mulighed for bedre efterlevelse af medicinordinationer. Men det er også erfaringen, at dosisdispensering resulterer i et højt antal utilsigtede hændelser bl.a. i forbindelse med sektorovergange og at det for alle personalegrupper indebærer særlige udfordringer, at sikre høj compliance i forbindelse med dosisdispensering. Det gælder sygehuslægen, sygeplejersken, den almen praktiserende læge, hjemmesygeplejersken, plejehjemspersonalet, apoteket med flere. Og det gælder både i forbindelse med ordination, udlevering og når patienten skal indtage medicin.

Det er eksempelvis afgørende, at det involverede sundhedspersonale incl. apotek i et aktuelt patientforløb har samme forståelse af, hvad det betyder, hvis sygehuslægen i forbindelse med en indlæggelse på sygehus sætter en dosisdispensering i bero.

Lægeforeningen skal i forbindelse med indførsel af de nye behandlerfarmaceuter benytte lejligheden til at genfremsætte forslag om, at Lægemiddelstyrelsen - gerne sammen med de øvrige styrelser på sundhedsområdet - tager initiativ til et arbejde, hvor eksisterende udfordringer med dosisdispensering bliver kortlagt og hvor der på denne baggrund udarbejdes konkrete løsningsforslag samt et samlet forslag til en national ”best practise” for sikker dosisdispensering.

Ikrafttrædelsestidspunkt
Lægeforeningen har noteret, at det er hensigten at bekendtgørelsesændringer, der vedrører ordningen med behandlerfarmaceuter, skal træde i kraft 1. juli 2019.

Lægeforeningen skal understrege, at ikrafttrædelsestidspunktet er helt afhængig af, at FMK er implementeret – og gerne i sikker drift – på alle landets apoteker inden den nye ordning sættes i gang. Ministeriet bør sikre at dette er tilfældet.

Lægeforeningen har ikke yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing