Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

(Reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg efter 30 dages ventetid på behandling)

Høringssvar 

22. januar 2016

Ændringer i behandlings- og udredningsret er et skridt frem og et skridt tilbage

Udvidet frit sygehusvalg til udredning på sygehus

Det er positivt, at regeringen foreslår, udredningsretten skal omfattes af udvidet frit sygehusvalg. Med indførelse i somatikken og senere udvidelse til psykiatrien har udredningsretten repræsenteret en forbedring af danske patientrettigheder. Forslaget om at patienten skal kunne vælge et privat tilbud, hvor det offentlige ikke har kapacitet til at tilbyde udredning inden for 30 dage, er en yderligere styrkelse af rettigheden til hurtig udredning. Der skal dog peges på, at der også er områder, hvor regionerne med fordel kan samarbejde med speciallægepraksis om at løfte udredningsopgaven.

Den nuværende afgræsning af udredningsretten, som fastholdes i forslaget, betyder, at det fortsat ikke er alle patientgrupper, som har ret til hurtig udredning. Det drejer sig eksempelvis om patienter med folkesygdomme som angst eller depression, som i vid udstrækning henvises til udredning og behandling hos privatpraktiserende speciallæger og dermed ikke er omfattet af hverken udrednings- eller behandlingsret.

Lægeforeningen mener, forslaget bør indeholde en nærmere beskrivelse af patientens rettigheder i tilfælde, hvor udredning og behandling ikke nødvendigvis lader sig adskille. Det er ikke svært at forestille sig tilfælde, hvor det lægefagligt set og ud fra almindeligt patienthensyn vil være mest hensigtsmæssigt at lade patienten fortsætte i behandling samme sted, som udredningen har fundet sted.

Her kunne eksempelvis være tale om diagnosticering af en smertefuld tilstand, som lader sig afhjælpe ved et mindre indgreb og/eller medicinsk behandling, eller en psykisk lidelse hvor den i udredningsfasen opbyggede tillid mellem patient og læge er et nødvendigt afsæt for det videre behandlingsforløb.

Behandlingsret på 30 dage for behandling på sygehus
Lægeforeningen mener, at forslaget om at erstatte den differentierede behandlingsret med en 30 dages behandlingsret er en uhensigtsmæssig indskrænkning af muligheden for at prioritere behandlingen af de mest syge patienter først såvel som en hindring i forhold til at tilrettelægge behandlingsforløbene på landets sygehuse bedst muligt.

Der er ydermere behov for at pege på det uhensigtsmæssige i, at patientgrupper, som modtager behandling på sygehuset, er bedre stillet end patienter, som skal behandles i speciallæge- eller almen praksis. For det første stiller det patientgrupper forskelligt, og for det andet fremmer det, at patienter vil søge at blive henvist til behandling på sygehuset frem for i lægepraksis. Dette strider med tankegangen om at lade patienterne behandle på det laveste effektive omkostningsniveau.

Med venlig hilsen
Andreas Rudkjøbing