Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsgivers ret til indsigt i helbredsmæssige og lægelige oplysninger i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb)

14. august 2018

Høringssvar

Positivt, at arbejdsgivers ret til indsigt i helbredsoplysninger begrænses

Lægeforeningen finder det positivt, at der politisk er taget initiativ til at begrænse arbejdsgivers ret til indsigt i helbredsmæssige og lægelige oplysninger i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb, da den nuværende lovgivning ikke i tilstrækkelig grad beskytter lønmodtagere mod, at deres helbredsoplysninger bliver videregivet til arbejdsgiver i disse sager.

For Lægeforeningen er det afgørende, at en læge og patient har et fortroligt rum, hvor patienten tør betro sig om sit helbred og sine personlige forhold uden at skulle frygte, at informationerne på et senere tidspunkt videregives til en arbejdsgiver.

For Lægeforeningen er det derfor afgørende, at der fastsættes rammer, der sikrer, at de oplysninger, som en patient har givet til sin læge, ikke efterfølgende videregives til patientens arbejdsgiver.

Lovforslaget tilgodeser i nogen grad ovennævnte hensyn. Arbejdsgiver vil dog fortsat i særlige situationer kunne få indsigt i oplysninger vedrørende en medarbejders helbred og personlige forhold.

Med lovforslaget vil udgangspunktet fremover være, at en arbejdsgiver ikke har ret til indsigt i helbredsmæssige og lægelige oplysninger i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Kun i de situationer, hvor oplysningerne vurderes, at være en nødvendig del af begrundelsen for en afgørelse om fradrag i, nedsættelse eller ophør af arbejdsgivers refusion, kan arbejdsgiver få indsigt i helbredsmæssige og lægelige oplysninger vedrørende en medarbejder.

Der er i lovforslaget lagt op til, at denne adgang kan begrænses, hvis der er afgørende hensyn til lønmodtagerens interesse i hemmeligholdelse af de helbredsmæssige eller lægelige oplysninger om lønmodtageren, der taler imod, at oplysningerne udleveres til arbejdsgiver.

En forudsætning for at kunne vurdere, om der er afgørende hensyn til lønmodtagers interesse i hemmeligholdelse af helbredsmæssige eller lægelige oplysninger om lønmodtageren, der taler imod, at oplysningerne udleveres til arbejdsgiver, er, at myndigheden indhenter en udtalelse fra lønmodtageren, for at få belyst risikoen ved at de helbredsmæssige eller lægelige oplysninger videregives til arbejdsgiver.

Lægeforeningen foreslår derfor, at det præciseres i loven, at der skal indhentes en udtalelse fra lønmodtageren, såfremt myndigheden påtænker at give en arbejdsgiver indsigt i lønmodtagerens helbredsmæssige eller lægelige oplysninger.

Øvrige oplysninger, som ikke er helbredsmæssige
Det fremgår af de specielle bemærkninger, at øvrige oplysninger, f.eks. oplysninger om private forhold (som ikke er helbredsmæssige), som kommer fra en anden sundhedsbehandler end en læge eller psykolog f.eks. en fysioterapeut, ikke vil være undtaget fra arbejdsgivers indsigtsret. En arbejdsgiver vil som part i en sag derfor have ret til indsigt i oplysninger om den sygemeldtes mere private forhold, som er afgivet til andre behandlere end en læge eller en psykolog.

Dette betyder, at en arbejdsgiver i teorien vil kunne få indsigt i oplysninger om stress og dårligt arbejdsmiljø, som en lønmodtager har fortalt sin fysioterapeut om under behandlingen, og hvor fysioterapeut efterfølgende har journalført disse oplysninger, hvorimod arbejdsgiver ikke ville kunne få i indsigt i de samme oplysninger, hvis disse var givet til en læge eller psykolog.

Dette finder Lægeforeningen stærkt bekymrende.

Det vil for mange patienter være naturligt at betro sig om deres personlige forhold til en behandler, uanset at vedkommende ikke er læge eller psykolog. 

Det bør ikke være afgørende, hvilken sundhedsperson oplysningerne er givet til. Karakteren af oplysningerne, herunder at de er afgivet i forbindelse med sundhedsfaglig behandling, bør være afgørende for, om oplysninger, der ikke er helbredsmæssige, og som er givet til andre behandlere end læger og psykologer, kan undtages fra arbejdsgivers indsigtsret.

Behov for vejledning 
Med de nye regler stilles der store krav til, at sagsbehandlerne i kommunerne er opmærksomme på de særlige regler vedrørende arbejdsgivers indsigtsret i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Lægeforeningen skal derfor opfordre til, at der udarbejdes en vejledning på området, så man sikrer sig, at reglerne administreres i overensstemmelse med loven.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing