Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (præcisering af målgruppen til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, indstillingsret for regionsrådet og justering af visitationskriterierne til de særlige pladser på psykia

16. november 2018

Justering af visitation til de særlige pladser er et skridt på vejen

Folketinget vedtog d. 2. juni 2017, at der skulle oprettes 150 særlige socialpsykiatriske pladser. Det skete på baggrund af flere, meget alvorlige voldsepisoder på de socialpsykiatriske bosteder – herunder fem drab på ansatte.

Formålet med de særlige pladser i psykiatrien er, at de skal tilbydes målgruppen for at sikre en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats for at stabilisere patientens helbred og forbedre patientens evne til at mestre hverdagen, herunder ved psykiatrisk behandling og frivillig misbrugsbehandling og ved socialfaglige indsatser, beskæftigelse og aktiviteter. De særlige pladser har samtidig til formål at yde bedre sikkerhed for andre patienter og medarbejdere samt at forebygge anvendelse af tvang over for målgruppen.

Regionerne har siden i forskelligt tempo gradvist etableret de nye sengepladser. I november 2018 er alle 150 sengepladser således stadig ikke etableret. Ser vi på de pladser, som er etableret, står mange ubenyttede hen – angiveligt fordi man dels ikke kan finde patienter, der opfylder alle kriterier, dels fordi indlæggelse kun kan ske frivilligt og medfører, at beboeren risikerer at miste sin almindelige bolig.

Lægeforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab anerkender behovet for at forebygge vold på bosteder. Det er dog vores opfattelse, at de aktuelle problemer især udspringer af, at både de almindelige psykiatriske afdelinger og bostederne i årevis har savnet tilstrækkeligt ressourcer til at sikre alle patienter de tilbud ift. behandling, omsorg, aktivitet mv., der er nødvendige for en helhedsorienteret indsats tilpasset den enkeltes behov. Det vidner bl.a. Socialtilsynenes mange påbud og skærpede tilsyn om.

Det er da også tydeligt, at både rammer, personaleressourcer og tværfaglighed har fået et markant løft på de af de særlige pladser, der indtil nu er oprettet – sammenlignet med bemandingen på de almindelige sengeafsnit.

Regionsrådets indstillingsret

Lægeforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab ser positivt på, at man – for at imødekomme nogle af manglerne ved den nuværende konstruktion –nu også vil gøre det muligt for regionerne at indstille patienter til indlæggelse på de særlige pladser.

Det er også en klar forbedring, at den behandlingsansvarlige læge får mulighed for at vurdere om, en visitation til en særlig plads kan have afgørende betydning for patienten i et helhedsorienteret og rehabiliteringsperspektiv. Det vil endvidere være en forbedring, at visitation til de særlige pladser kan ske direkte i forlængelse af afsluttet sygehusindlæggelse.

Vi finder det også positivt, at man nu angiver, at behandlingen i visse tilfælde kan vare op til et år. Endelig finder vi det overvejende positivt, at man med forslaget justerer på visitationskriterierne. Det forudsætter dog, at man nøje følger, om de særlige pladser forsat anvendes til det tiltænkte formål.

Afsluttende

Lægeforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab finder forsat, at hele konstruktionen er problematisk – som vi har udtrykt det i vore to tidligere høringssvar. Vi havde langt hellere set, at de særlige pladser blev oprettet i regionspsykiatrien, så sengepsykiatrien for første gang i mange år fik et reelt løft – om end utilstrækkeligt af omfang. Det ville gøre det muligt at sikre, at flere, svært syge, patienter – både fra de socialpsykiatriske bosteder og fra det øvrige samfund – fik en reel mulighed for at få de udmærkede behandlingsmuligheder, der tilbydes i forbindelse med de særlige pladser.

Med venlig hilsen

Gitte Ahle, Formand, Dansk Psykiatrisk Selskab
Andreas Rudkjøbing, Formand, Lægeforeningen