Forsikringer: Sådan er du dækket under corona-krisen

Dine livsforsikringer dækker i forbindelse med Covid-19. Det gælder både dine egne livsforsikringer i forbindelse med din pensionsordning og din livsforsikring tegnet gennem Lægeforsikringens gruppeordning via Forenede Gruppeliv.

Hvis du har arbejdet med Covid-19 i frontlinjen, vil du også kunne få dækning ved en eventuel arbejdsskade.

Læs mere om de nærmere omstændigheder og forudsætninger, og få et overblik over de forskellige forsikringsdækninger nedenfor.

Lægeforeningens gruppelivsforsikring via Forenede Gruppeliv

Gruppelivsforsikringen dækker, som beskrevet i forsikringsbetingelserne, også under den igangværende corona-virus. Forsikringsbetingelserne findes på Forenede Gruppeliv.

Dødsfald pga. Corona virus dækkes ligesom andre dødsfald. Forsikringen ved visse kritiske sygdomme dækker ikke Corona virus.

I henhold til betingelserne, er der under §6 en undtagelse, der i ekstreme tilfælde giver mulighed for at undtage dækning efter indstilling til den ansvarlige minister fra Finanstilsynet. Bestemmelsen lyder: Under krigstilstand, borgerlige uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område bortfalder forsikringsdækningen. Ressortministeren træffer efter indstilling fra Finanstilsynet bestemmelse om, hvorvidt den omtalte tilstand skal anses for indtrådt og i bekræftende fald om det tidspunkt, hvorfra fareforøgelsens indtræden og ophør skal regnes.

Således kan forsikringsdækningen under ekstraordinære omstændigheder bortfalde, hvis den ansvarlige minister beslutter, at der er sket en stigning i risikoen, der ligner krigsbegivenheder, borgerlige uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område. En sådan situation har ikke fundet sted, og FG forventer ikke, at den vil ske.

Dette efterlader følgende konklusion:

  1. Livsforsikring: Den forsikrede vil være dækket ved dødsfald, også som en følge af Covid-19. 
  2. Kritisk sygdom: Corona virus og Covid-19 er ikke en kritisk sygdom i henhold til Forenede Gruppelivs betingelser herfor.

Pensionsordninger

Et samlet overblik over alle dine pensionsordninger (herunder de tegnede forsikringsdækninger ved sygdom og død) kan du finde på Pensionsinfo.dk

På traditionelle dækninger ved tab af arbejdsevne og død vil der sandsynligvis ikke være problemer med at opretholde normal dækning. Det forventes imidlertid, at visse forsikringsselskaber vil håndhæve mulige begrænsninger i dækningen i det første år efter tilmelding i tilfælde af død eller tab af erhvervsevne på grund af pandemien. 

Lægernes Pension

Information om ordningen kan fås ved henvendelse på telefon 3312 2141. Der kan med fordel logges ind på Min Pension for at få et overblik over pensionsordningen og forsikringsdækningerne under ordningen.  

Tryg Pension

En række medlemmer kan have suppleret deres livs- og pensionsforsikringer i Lægernes Pension med dækninger i Tryg Pension (whitelabel), der nu tegnes via Danica (og tidligere via Velliv). Dette er ikke en del af Lægeforeningens Gruppeordning med Tryg, hvorfor spørgsmål herom skal rettes direkte til assurandøren eller Tryg Pension på telefon 78 75 92 53. I øvrigt henvises til Tryg.dk.

Arbejdsskadeforsikring/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) for ansatte læger

Som ansat læge vil man være omfattet af en arbejdsskadeforsikring/AES eller en dækning, der svarer hertil (de fleste kommuner og regioner benytter sig af retten til selvforsikring).

Arbejdsskadeforsikringen/AES kan dække medarbejdere smittet med Corona virus, hvis det kan sandsynliggøres, at smitten er sket i arbejdets medfør. AES har udgivet følgende vejledning

Tryg Gruppeordning for læger

I gruppeordningen tilbydes alene skadesforsikringer (herunder ulykkesforsikringer) og dermed ikke pensionsordninger. Information om pensionsordninger samt forsikringer ved sygdom og død tegnet via Tryg Pension, findes under Pensionsordninger.

Forsikringerne i Tryg Gruppeordningen tilbydes tilpasset til den enkeltes behov, hvorfor der kan være mange kombinationer. Derfor omtales alene de generelle områder, der berører netop Corona virus. 

Private forsikringer

  1. Rejseforsikring. Rejseforsikring er grundlæggende den eneste private forsikring, der kommer i spil, når det handler om Corona virus. Tryg har i dette link gennemgået dækninger på rejseforsikring.
  2. Ulykkesforsikring. Ulykkesforsikringen omfatter ikke dækninger som følge af Corona virus eller Covid-19. En ulykkesforsikring dækker overordnet ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade”. Således dækker ulykkesforsikringer generelt ikke varige mén eller dødsfald efter sygdom. Man kan have udvidet sin forsikring til at dække visse kritiske sygdomme, som: epilepsi, meningitis, borrelia, tick borne encephalitis, leddegigt, visse kræftformer, kronisk nyresvigt af begge nyrer, cystisk fibrose og Calvé-Legg-Perthes. Desuden en række sygdomme, der har en meget lav frekvens i Danmark.

Er der yderligere spørgsmål vedrørende private forsikringer, kan Tryg Gruppeforsikring kontaktes på telefon 70 33 25 25. 

Praksisforsikringer

  1. Driftstabsforsikring. Svigtende omsætning grundet Covid-19 pandemien er ikke dækket på driftstabsforsikringen. Forsikringen dækker driftstab som en følge af en dækningsberettiget brand, vand og tyveriskade.
  2. Arbejdsskadeforsikring/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Arbejdsskadeforsikringen/AES for ansatte i praksis kan dække medarbejdere smittet med Corona virus, hvis det kan sandsynliggøres, at smitten er sket i arbejdets medfør. AES har udgivet følgende vejledning.
  3. eProtect. eProtect-forsikring nævnes her, da vi oplever en eksplosiv stigning i cyberangreb i denne periode. Derfor bør der udvises ekstra forsigtighed omkring bl.a. åbning af ukendte mails og links. 

Er der yderligere spørgsmål vedrørende praksisforsikringer, anbefaler vi kontakt til assurandøren, eller Tryg på telefon 44 20 26 36.