Forsikring

Forsikringsforhold

I forbindelse med drift af speciallægepraksis er det nødvendigt at overveje forsikringsomfanget både ved start af praksis og løbende i speciallægevirksomhedens livscyklus.

Behandlingsskader og skader på ting

Det er vigtigt, at både behandlingsskader og skader på ting er dækket af en forsikring. Siden 1. januar 2004 har praktiserende speciallæger været omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (KES), som, når visse betingelser er opfyldt, yder erstatning for behandlingsskader. Erstatning m.v. efter KES fratrækkes en selvrisiko på 7.460 kr. (2018). KES har mulighed for, hvis lægen har forvoldt skaden ved grov uagtsomhed, at rejse et regreskrav, hvorved lægen pålægges at godtgøre KES udgifterne til dækning af skaden. Lægeforeningen har i samarbejde med Tryg udarbejdet vilkår for en erhvervsansvarsforsikring, også kaldet en klinikforsikring for praktiserende læger. Denne klinikforsikring tager højde for de områder, som KES ikke dækker, og forsikringen dækker også erstatningsansvar, som speciallægen måtte ifalde for beskadigelse af patienters ejendele. Forsikringen dækker på tilsvarende vis skader, som speciallægens ansatte påfører patienter, mens de arbejder for speciallægen. Det er speciallægen selv, der skal tegne forsikringen, og man er frit stillet til at vælge det forsikringsselskab, man ønsker.

Lovpligtig forsikring

Der er pr. 1. september 2013 sket den væsentlige ændring af KES, at det nu er lovpligtigt at tegne en forsikring for den del af de praktiserende speciallægers aktivitet, der ligger uden for ydernumrene. Det betyder, at man f.eks. ikke må behandle patienter i henhold til reglerne om udvidet frit sygehusvalg (DUF), foretage behandlinger eller undersøgelser finansieret af en sundhedsforsikring eller af patienten selv, medmindre man har tegnet en forsikring, som dækker disse aktiviteter. KES’ s dækningsområde er ikke ændret. Ændringen består derimod i, at finansieringen af erstatningen for en række skader omfattet af KES’ s dækningsområde nu er flyttet fra regionerne til de speciallæger, der udfører en række forskellige nærmere definerede speciallægeaktiviteter. Det påhviler den enkelte praktiserende speciallæge at registrere sin forsikringsdækning hos Sundhedsstyrelsen. FAPS er vidende om, at både Topdanmark og Tryg udbyder den lovpligtige patientforsikring. Det er op til den enkelte speciallæge selv at afgøre, hvilket forsikringstilbud man vil vælge.

Egen sygdom

Vedr. speciallæges egen sygdom: Efter 2 ugers sygdom er speciallægen berettiget til at modtage sygedagpenge. Speciallægen kan tegne en dagpengeforsikring vedr. egne sygedage i de første 2 uger. Anmeldelse/tilmelding skal ske via NemRefusion.

Man er ikke berettiget til sygedagpenge efter det fyldte 70. år.  Speciallægen har mulighed for at tegne en erhvervsudygtighedsforsikring gennem Lægernes Pension eller andre forsikringsudbydere.

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring for ansatte i klinikken

Såfremt der er ansatte i praksis, skal der tegnes en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Denne forsikring dækker ulykkestilfælde, som opstår under arbejdet. Medarbejdende ægtefælle er kun omfattet, hvis der er oprettet en skriftlig lønaftale. Oplysninger fås ved henvendelse til de respektive forsikringsselskaber.

Frivillig dagspengeforsikring for ansatte

Speciallægen har mulighed for at tegne en frivillig dagpengeforsikring vedr. ansatte gennem Økonomistyrelsen. Dagpengeforsikringen dækker arbejdsgiverperioden (= karensperioden på 30 dage). Anmeldelse/tilmelding skal ske via Udbetaling Danmark. 

Brandforsikring til dækning af skader på inventar

Til dækning af skader på inventar som følge af brand har speciallægen mulighed for at tegne en erhvervsbrandforsikring. Forsikringens udvidelsesmuligheder tilpasses efter behov, f.eks. dækning for indbrud, hærværk, edb, glasskader mv.

Ejendomsforsikring

Såfremt speciallægen ejer selve klinikbygningen, hvorfra praksis drives, kan der tegnes en ejendomsforsikring, der som udgangspunkt dækker brandskade. Typiske udvidelsesmuligheder er storm-, vand-, indbruds-, svampe- og insektskader.

Det er vigtigt at sikre sig, at praksis ikke er underforsikret, hvorfor der løbende bør ske gennemgang og tilpasning af forsikringsomfanget i samråd med en assurandør.