Analyser og undersøgelser fra Yngre Læger

Se de seneste års undersøgelser og analyser af yngre lægers arbejdsliv. Rapporterne er udarbejdet af Yngre Læger, og du kan downloade dem som PDF.

Rapporter og undersøgelser fra 2023

Næsten hver 3. læge har ikke tid nok til deres arbejdsopgaver, og hver 4. føler sig påvirket af arbejdsrelateret stress. Travlhed og stress påvirker lægernes oplevelse af behandlingskvaliteten i negativ retning. Dårligt arbejdsmiljø har betydning for kvaliteten for patienterne.

Denne undersøgelse er en delrapport af Arbejdsmiljøundersøgelsen 2023.

Læs mere:

Arbejdsmiljøundersøgelse 2023: Arbejdsrelateret stress og travlhed blandt yngre læger (PDF)

En undersøgelse af afdelingslægers ønsker til og muligheder for lægelig ledelse samt mulige barrierer i deres ledelsesmæssige udvikling. Undersøgelsen er et projektsamarbejde mellem Region Nordjylland og Yngre Læger, oktober 2022. 

Afdelingslæger og ledelse (PDF)

40 % af afdelingslægerne har ikke afholdt MUS med deres leder det seneste år, 78 % af afdelingslægerne har ikke brugt deres 10 efteruddannelsesdage sidste år.

Denne delrapport præsenterer resultaterne fra Yngre Lægers speciallægeundersøgelse, der omhandler afdelingslægernes MUS og efteruddannelse. Formålet med delrapporten er at belyse sammenhængen mellem MUS og efteruddannelse blandt afdelingslægerne.  

Læs mere:

Speciallægeundersøgelsen: Afdelingslægers efteruddannelse (PDF)

Næsten 2 ud af 3 af de speciallæger, der i dag er ansat som afdelingslæger, ser sig selv som overlæger på sigt. Og bliver de ikke det, overvejer 40 procent af dem at skifte til det private sundhedsvæsen.

Denne delrapport præsenterer resultaterne fra Yngre Lægers speciallægeundersøgelse, der omhandler speciallægernes karriereplaner og -ønsker. Formålet med delrapporten er at belyse speciallægernes karriereplaner og -ønsker set i lyset af Danske Regioners udmelding om færre overlægestillinger i fremtiden. 

Læs mere:

Speciallægeundersøgelsen: Speciallægernes karriereplaner og ønsker (PDF)

Rapporter og undersøgelser fra 2022

Bekymringer om ansvar og faglighed fylder for mange nyuddannede læger inden starten på KBU-forløbet. Men langt hovedparten oplever, at de er fagligt klædt på til jobbet, som mange steder er præget af stor travlhed og varierende supervision. 

KBU-undersøgelse (PDF)

De yngste og nyuddannede læger, er de læger, som er mest udsat for at opleve uønsket seksuel opmærksomhed på deres arbejde. Det gælder for de kvindelige og mandlige læger. Læs mere om undersøgelsen i følgende rapport:

Nyuddannede læger mest udsat for sexisme (PDF)

Rapporter og undersøgelser fra 2021

I 2021 blev der foretaget en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Yngre Læger omkring utilsigtede hændelser på deres arbejdsplads. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 8.-25. juni 2021. Læs resultaterne af undersøgelsen i følgende rapport:

Hospitalsansatte yngre lægers oplevelser med utilsigtede hændelser på deres arbejdsplads (PDF)

Spørgeskemaundersøgelsen fra vinteren 2021 blandt yngre læger om situationen med coronapandemien/COVID-19 frembragte også viden omkring coronas påvirkning på yngre lægers arbejdsmiljø.

Corona og yngre lægers arbejdsmiljø (PDF)

Se også:

Pressemeddelelse: Corona og udsigt til pukkelafvikling giver mere stress blandt lægerne

Ugeskrift: Yngre Læger "Arbejdsmiljøet skal have en genstart"

Yderligere frembragte spørgeskemaundersøgelsen i vinteren 2021 blandt yngre læger en delrapport omhandlende smitte, følgevirkninger og vaccination:

Corona - Smitte, følgevirkninger og vaccination (PDF)

Se også:

Pressemeddelelse: Følgevirkninger af COVID-19 rammer også yngre læger

Ugeskriftet: Yngre læger hårdt ramt af COVID-19 - men anmelder det ikke som arbejdsskade

Rapporter og undersøgelser fra 2020

I foråret 2020 foretog Yngre Læger en spørgeskemaundersøgelse om situationen med coronapandemien/COVID-19. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen kan ses i nedenstående link:

Yngre Læger under coronapandemien (PDF)

Yderligere satte Yngre Læger fokus på coronapandemiens konsekvenser for yngre lægers videreuddannelse, hvilket nedenstående rapport viser resultaterne af:

Coronapandemiens konsekvenser for yngre lægers videreuddannelse (PDF)

I forbindelse med Yngre Lægers spørgeskemaundersøgelse om situationen med coronapandemi/COVID-19 sammenlignede Yngre Læger situationen for yngre læger på hospital med yngre læger i almen praksis under coronapandemien:

Sammenligning mellem yngre læger i almen praksis og på hospital under pandemien (PDF)

I 2021 samlede man resultater fra Overlægeforeningen og Yngre Lægers spørgeskemaundersøgelser af medlemmers holdninger til og erfaringer med den patientansvarlige læge:

Den patientansvarlige læge (PDF)

I nedenstående rapport har man samlet resultaterne fra Overlægeforeningens psykiatriundersøgelse fra 2020 med Yngre Lægers psykiatriundersøgelse fra 2018. Rapporten omhandler yngre lægers uddannelsesforhold inden for de psykiatriske specialer:

Yngre læger i psykiatrien - sammenligninger mellem data fra 2018 og 2020 (PDF)

I december 2020 gennemførte Yngre Læger en undersøgelse om medlemstilfredshed på lige fod med de øvrige foreninger i Lægeforeningen. Læs resultaterne af undersøgelsen i nedenstående link:

Yngre Lægers medlemstilfredshedsundersøgelse 2020 (PDF)

Rapporter og undersøgelser fra 2019

I 2019 blev arbejdsmiljøet blandt alle yngre læger undersøgt i en national spørgeskemaundersøgelse. Efterfølgende er der udarbejdet en række delrapporter med fokus på de forskellige specialer og regionsrapporter. 

Find alle rapporter om arbejdsmiljø for yngre læger her

I 2019 udarbejdede Yngre Læger en rapport med resultater fra en spørgeskemaundersøgelse om yngre lægers brug af elektroniske patientjournaler:

Rapport om yngre lægers brug af elektroniske patientjournaler (PDF)

Rapporter og undersøgelser fra 2018

I 2018 udarbejdede Yngre Læger en rapport med fokus på resultaterne fra en undersøgelse blandt yngre læger i psykiatrien. Rapporten fra Yngre Læger peger på alvorlige problemer i den regionale psykiatri, hvor de adspurgte læger siger, at der er mere end 30% risiko for, at de vil afbryde deres karriere i psykiatrien.

Læs den fulde rapport om "Fremtidens psykiatere" (PDF) her

I 2018 foretog Yngre Læger en spørgeskemaundersøgelse blandt yngre almen medicinere. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var at afdække de udfordringer og problemstillinger, som læger under uddannelse i almen medicin, oplever undervejs. 

744 læger på tværs af landet deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen er delt op i tre delrapporter:

Supervision og uddannelse i almen medicin - 2018 (PDF)

Fremtidens arbejdsmarked for almen medicin - 2018 (PDF)

Arbejdsmiljø og work-life balance for almen medicinere - 2018 (PDF)