Repræsentantskabsmøde i Overlægeforeningen forår 2023

Overlægeforeningens ordinære forårsrepræsentantskabsmøde torsdag den 11. maj 2023 kl. 10.00 til ca. 16.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

Se foreløbig dagsorden her:

  1. Valg af dirigent.
  2. Behandling af rettidigt indsendte forslag fra repræsentantskabets medlemmer (forslag skal være bestyrelse i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse - det vil sige inden den 13. april 2023)
  3. Godkendelse af Overlægeforeningens krav til OK24
  4. Forberedelse til Lægemødet
  5. Indstilling af kandidat til valg som repræsentant for FAS i Lægeforeningens bestyrelse – Klaus Peder Klausen afgår efter tur og er villig til genvalg
  6. Suppleringsvalg til bestyrelsen, jf. § 7, stk. 6.
  7. Eventuelt.

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmerne af Overlægeforeningen. Stemmeret har kun repræsentanter og suppleanter, der møder i stedet for repræsentanter. Alle medlemmer af Overlægeforeningen har taleret på repræsentantskabsmødet.