Bortfald af retten til selvstændigt virke

Når du fylder 75 år, bortfalder retten til selvstændigt virke, men du har mulighed for at søge om dispensation.

Retten til selvstændigt virke bortfalder automatisk, når du bliver 75 år. Du har dog fortsat din autorisation som læge, og har derfor også fortsat ret til at benytte professionsbetegnelsen læge samt ret til at betegne dig som speciallæge.

Har du ikke ret til selvstændigt virke, vil du fortsat kunne arbejde i en underordnet stilling på et sygehus. Du vil også fortsat kunne udskrive recepter til dig selv og dine nærmeste pårørende, hvis det ikke sker i erhvervsmæssigt øjemed.

Vær opmærksom på, at reglen også gælder for anden selvstændig patientbehandling, som normalvis må udføres af alle. Det betyder, at det f.eks ikke vil være tilladt, for dig, der ikke længere har ret til selvstændigt virke, at udøve akupunktur eller anden form for alternativ behandling. Grunden er, at dine patienter vil have en berettiget forventning om, at du vil kunne foretage korrekte selvstændige lægelige vurderinger, fordi du fortsat har din autorisation og lægetitel.

Du kan søge om dispensation

Styrelsen for Patientsikkerhed kan efter ansøgning fra dig give tilladelse til, at du kan fortsætte din faglige virksomhed helt eller delvist efter, at du er fyldt 75 år.

Ønsker du derfor at fortsætte med at kunne udøve selvstændig faglig virksomhed efter, at du er fyldt 75 år, skal du indsende en ansøgning om dispensation til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen vil konkret vurdere, om de anser dig for egnet til at fortsætte selvstændig faglig virksomhed. Ved vurderingen vil styrelsen bl.a. lægge vægt på din helbredstilstand, hvordan du sørger for faglig opdatering og din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Når Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget din ansøgning, vil de indkalde dig til en samtale. Samtalen foregår i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Til brug for Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering af din ansøgning om dispensation, har styrelsen også mulighed for at anmode om en speciallægevurdering af dig.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan træffe afgørelse om, at du fortsat har ret til at udøve selvstændig faglig virksomhed i en periode fremover – typisk i 1 år.

Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Ansøgningsskema og helbredserklæring

Du finder ansøgningsskema og information om ansøgningsproceduren på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Du skal indsende ansøgningsskemaet tidligst et halvt år og senest 3 måneder før din 75 års fødselsdag,

Ud over ansøgningsskemaet skal du vedlægge en højest 12 måneder gammel helbredserklæring, som skal indeholde samme oplysninger som kørekortattesterne.

Den læge, der udfærdiger erklæringen, skal være objektiv, hvilket vil sige, at hverken personlig vel- eller modvilje må få indflydelse på erklæringen.

Lægen kan derfor ikke udfærdige lægeerklæringer til sig selv eller til nære familiemedlemmer og nære venner.

Der kan derfor være situationer, hvor kolleger/samarbejdspartnere ikke må udstede erklæringer til hinanden.
Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som vurderer, om formålet med erklæringen er opfyldt, herunder om den læge, der har udstedt erklæringen lever op til habilitetskravene, både hvad angår faglighed og personlig habilitet.

Samtalen i Styrelsen for Patientsikkerhed

Du vil blive indkaldt til en samtale med en læge i Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor styrelsen bl.a. vil stille spørgsmål vedr. din helbredstilstand, faglige opdatering og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Gode råd til samtalen

Det er generelt en god ide, at du forbereder dig grundigt inden samtalen.

Du vil typisk blive stillet spørgsmål om:

 • Din nuværende arbejdssituation, herunder om omfanget og indhold af arbejdsfunktionen.
 • Baggrunden for dit ønske om fortsat ret til selvstændigt virke.
 • Hvor længe du påtænker at fortsætte dit selvstændige virke.
 • Hvordan du holder dig fagligt opdateret, f.eks.:
  - Hvilke tidsskrifter du læser
  - Hvilke kurser/efteruddannelse har du deltaget i
  - Hvordan holder du dig orienteret om ny lovgivning på sundhedsområdet, herunder om generelle udmeldinger fra sundhedsmyndighederne/Styrelsen for Patientsikkerhed
  - Har du kontakt til kollegaer
  - Hvem sparrer du med, hvis du er i tvivl om noget.
 • Hvorvidt du lider af nogen form for aktuel eller kronisk fysisk eller psykisk sygdom og i givet fald, hvilken behandling du modtager herfor.
 • Hvorvidt du har haft en klage-, egnethed- eller tilsynssag ved Styrelsen for Patientsikkerhed og Disciplinærnævnet.

Du skal være opmærksom på, at Styrelsen for Patientsikkerhed har adgang til alle dine ordinationer af udvalgte lægemidler, blandt andet smertestillende lægemidler, og visse slags sove- og nervemedicin. Hvis der er afvigelser i forhold til gennemsnittet, vil du sandsynligvis skulle redegøre for dem.

Du kan få rådgivning i Lægeforeningen

Du velkommen til at kontakte en jurist fra Lægeforeningen, hvis du har spørgsmål i forbindelse med, at din ret til selvstændigt virke bortfalder, når du bliver 75 år, herunder hvis du har spørgsmål til selve ansøgningsproceduren i forbindelse med din dispensationsansøgningen.

Du kan læse mere om 75 års aldersgrænsen for autoriseret sundhedspersonale på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.