Nyhedsbrev fra FPL, marts 2022

Kære medlem

Med forårets komme får du her en kort orientering fra Foreningen af Pensionerede Lægers bestyrelse, der holdt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 9. marts 2022.

Udskiftning i bestyrelsen
Siden seneste nyhedsbrev har næstformand Johannes Gaub valgt at udtræde af FPL´s bestyrelse. På bestyrelsesmødet blev Per Gandrup fra Region Nordjylland derfor valgt som ny næstformand. Beth Lilja fra Region Hovedstaden er indtrådt som nyt menigt forretningsudvalgsmedlem. 

Forslag til vedtægtsændringer
På Lægemødet den 20.-21. maj skal Lægeforeningens repræsentantskab behandle forslag til nye vedtægter i forlængelse af, at arbejdet i Lægeforeningens Demokratiudvalg nu er færdiggjort. 

Lægeforeningen foreslår, at FPL bliver beskrevet i vedtægterne som en selvstændig forening under Lægeforeningen og ikke som nu, hvor der blot står, at en forening af pensionister og ikke-erhvervsaktive kan etableres. De nye vedtægter slår fast, at dette er sket, og at medlemmer henføres til FPL, når de pensioneres.

Desuden er der et forslag om én gang for alle at fastsætte antallet af FPL-repræsentanter på Lægemødet til 11 (ud af 109). Dette skal ses i sammenhæng med et forslag om, at den mindste forhandlingsberettigede organisation (p.t. PLO) skal have (mindst) 12 repræsentanter. FPL har ønsket, at denne bestemmelse evalueres om nogle år, hvis det indbyrdes medlemstal mellem foreningerne ændres væsentligt.

Støtte til ukrainske flygtninge
På bestyrelsesmødet blev situationen i Ukraine og en mulig mobilisering af os i Foreningen af Pensionerede Læger også drøftet på foranledning af Lægeforeningens bestyrelse. FPL’s bestyrelse tilkendegav, at foreningen aktivt vil støtte et sådant tiltag, når det skønnes mere nødvendigt. Det er vurderingen, at der vil kunne etableres en liste over læger, der ønsker at bistå i forbindelse med en stor flygtningestrøm, med meget kort frist.

I er mere end velkomne til at kontakte mig og resten af bestyrelsen, hvis I har nogle spørgsmål.

Med venlig hilsen

Ole Nørskov

Ole Nørskov
Formand for Foreningen af Pensionerede Læger