Fonden for Almen Praksis

Fonden for Almen Praksis er etableret af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) med det formål at styrke eksisterende udviklings- og driftsaktiviteter inden for kvalitet, faglighed, efteruddannelse og forskning.

Fonden støtter herudover andre kvalitetsinitiativer med særlig relevans for almen praksis og for et sammenhængende sundhedsvæsen.

Fonden understøtter og finansierer således kvalitetsudvikling, efteruddannelse, forskning og faglig udvikling inden for almen praksis i Danmark, idet fonden skal anvende de i overenskomsterne afsatte midler til opfyldelse af følgende, separate formål:

  • Facilitere kvalitetsudviklingen i almen praksis samt støtte andre kvalitetsinitiativer med særlig relevans for almen praksis og for et sammenhængende sundhedsvæsen.
  • Fremme forskningen i almen praksis og sundhedsvæsenet i øvrigt. Fonden understøtter forskningen dels via driften af fire forskningsenheder samt en årlig forskningspulje. 
  • Finansiere efteruddannelsesaktiviteter i almen praksis, såvel den selvvalgte efteruddannelse som den systematiske. 
  • Understøtte et Fagligt Råd, som rådgiver bestyrelsen for fonden og sekretariatet vedrørende faglig udvikling i almen praksis.
  • Under fonden er der ud over Fagligt Råd nedsat tre rådgivende råd:
  1. et Forskningsudvalg, der har til opgave at vurdere ansøgninger til Fondens forskningspulje
  2. et Kvalitets- og Forskningsudvalg, der skal behandle ansøgninger om anvendelse af data til kvalitetsudviklings- og forskningsformål
  3. et Fagligt Efteruddannelsesudvalg, der primært har til opgave at træffe afgørelser om godkendelse af ansøgninger om refusion efteruddannelsesformål, selvvalgt og systematisk efteruddannelse samt komme med forslag til temaer for den systematiske efteruddannelse.

Ansøgningsproceduren

1. ansøgningsrunde 2017 er åben. Ansøgningsfristen er 1. september 2017.

Når du søger midler fra fonden, skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema via Efond. 
Det anbefales, at du læser vejledningen, inden du starter på din ansøgning, så du på forhånd er bekendt med de krav, der er til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Vejledninger og adgang til det elektroniske ansøgningsskema. Her kan du også læse mere om at regnskabet i forhold til at afrapportere et bevilliget projekt. 

Fagligt Råd

Fagligt Råd kan på eget initiativ eller efter anmodning fra fondsbestyrelsen analysere og belyse faglige områder af relevans for almen praksis.

Rådet er sammensat af 11 forskellige interessenter fra de involverede faglige miljøer og har i alt 16 medlemmer (PLO og Regionernes Lønnings- og Taktsnævn (RLTN) har hver tre pladser). I grundlaget for rådets arbejde indgår bl.a. nye forskningsresultater, kvalitetssikringsresultater, kliniske vejledninger, medicinsk teknologivurdering, ændret arbejdsfordeling mellem primær- og sekundærsektoren samt overvejelser om behov for ændring af arbejdsdelingen mellem alment praktiserende læger og deres klinikpersonale.

Økonomi

Regionerne indbetaler årligt til Fonden for Almen Praksis, jf. overenskomsten § 99. Indbetalingen finder hvert år sted pr. 1. september til RLTN.
For 2016 er indbetalt i alt kr. 140.016.501, jf. OK nyt OK-Nyt – Praksis nr. 044-15. 

Den overenskomstaftalte fordeling af midler til kvalitet, forskning, efteruddannelse og faglig udvikling fastholdes som udgangspunkt. Ved enighed i fondens bestyrelse kan der dog træffes tværgående beslutninger, der påvirker ressourcefordelingen i en afgrænset eller varig periode.

Bestyrelsen

Du kan se bestyrelsen for fonden her.