Ferierettigheder

Hvad er mine ferierettigheder?

5 ugers ferie og 5 feriefridage

Overlæger og stabslæger har, ligesom andre statsansatte 5 ugers ferie og 5 feriefridage. Overlæger og stabslæger er samtidig omfattet af statens ferieaftale, der omfatter alle statsansatte. Ferieaftalen indeholder og udbygger ferielovens rettigheder. Aftalen kan ikke fraviges med mindre det fremgår udtrykkeligt. Det er f.eks. mulighed for individuelle aftaler om at fravige med hensyn til tilrettelæggelse, afholdelse, overførsel eller udbetaling af ferie.

Ferie skal optjenes

Overlæger har normalt ferie med løn. Dog skal retten til ferie optjenes. Hvis du er skiftet fra at være yngre læge til at være overlæge, skal du derfor først bruge dit feriekort i første ansættelsesår. Optjeningsåret er lig kalenderåret (1. januar - 31. december), ferieåret går fra 1. maj i det år, der følger efter optjeningsåret, til 30. april det følgende år

Ferie holdes med 5 dage pr. uge + den følgende weekend. Dvs. 7 på hinanden følgende kalenderdage. En ferieuge starter derfor mandag morgen på sædvanligt mødetidspunkt. Du har dermed ikke ret til at holde fri i begge weekender i forbindelse med en ferieuge.

Afholdelse af ferie

Hovedferien er sædvanligvis 3 uger i sammenhæng i perioden maj-september. Den skal varsles af din arbejdsgiver med 3 måneder. Du har kun ret til mindst 2 hovedferieuger i sammenhæng. Restferien skal varsles med minimum 1 måned. Som udgangspunkt holdes restferien i hele uger, men den kan, hvis driften kræver det, blive pålagt holdt på enkeltdage. 

Hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan arbejdsgiveren ændre tidligere varslet ferie. Arbejdsgiveren skal så erstatte et eventuelt økonomisk tab (om end den ansatte også har pligt til at begrænse tab) og du har samtidig krav på en erstatningsferie. Allerede påbegyndt ferie kan arbejdsgiver ikke kræve afbrudt eller udskudt.

Ferie afholdes med aktuel beskæftigelsesgrad

Det betyder, at ferien afholdes jf. det aktuelle ugentlige timetal. Det gælder også selvom man aktuelt er på nedsat tid og var fuldtidsbeskæftiget i optjeningsåret.

Ferie kan i øvrigt ikke holdes på det ugentlig fridøgn, søgnehelligdage, sædvanemæssigt fastsatte fridage eller erstatningsfridage herfor.

Sygdom før eller under ferien

Sygdom er en feriehindring. Sygdom anses for indtrådt før feriens begyndelse, hvis medarbejderen er syg ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og sygemelder sig. I så fald erstattes hele ferien.

Læs mere om sygdom under ferie

De 5 feriefridage

Ferieaftalen indeholder de fem særlige feriedage.

Særlige feriedage optjenes ligesom almindelige feriedage ved i kalenderåret og afholdes i det følgende ferieår. De kan ligeledes ikke kan holdes under sygdom, barsel, overenskomstmæssig arbejdskonflikt mv.

Særlige feriedage er forskellige fra almindelige feriedage, ved at de holdes efter aftale mellem ledelsen og medarbejderen, at de ikke skal holdes på ugebasis, men kan holdes på dagsbasis og at den ansatte har ret til at få 6. ferieuge udbetalt. Det skal typisk meddeles inden 1. oktober.