Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn?

Find ud af, om det er en fordel for dig

Ansatte i regioner kan kræve feriegodtgørelse med 12,45 pct. af lønnen i optjeningsåret i stedet for 5 ugers ferie med almindelig løn og særlig feriegodtgørelse. 6. ferieuge udbetales eller afholdes i henhold til reglerne herom uafhængigt af de andre vilkår.

Hvis du ønsker at gøre brug af muligheden for at få udbetalt feriegodtgørelse frem for ferie med løn, skal du meddele det til din arbejdsgiver inden udgangen af december måned

Tidsfrister
Nogle regioner har administrativt fastsat en tidligere frist, og nogle har en særlig blanket. Hvis informationen om tidsfrist og blanketter ikke er tilgængelig på intranettet på din arbejdsplads, kan du henvende dig til den lokale HR afdeling.

Er det en fordel for mig?
Det vil være en fordel at bruge denne mulighed, hvis du forventer at få udbetalt væsentligt merarbejde (regneeksemple længere nede) eller honorering for ekstraordinære vagter hos din hovedarbejdsgiver i det kommende år.
Hvis du planlægger at gå ned i tid, vil det som hovedregel være en fordel at vælge feriegodtgørelsen på 12,45 pct. for optjeningsåret , hvor du stadig er på fuld tid.
Såfremt du forventer en større personlig lønfremgang, f.eks. i form af et varigt løntillæg, vil dette gøre det mindre attraktivt at vælge de 12,45 pct. feriegodtgørelse.

Hvordan beregnes det?
Feriegodtgørelsen på 12,45 pct. beregnes af lønnen inklusive udbetalt merarbejde, men eksklusive løn under ferie. Hvis du holder ferie med løn, bliver der beregnet særlig feriegodtgørelse af eventuelt merarbejde med 1,95 pct., som udbetales sammen med maj lønnen hvert år.

FAS' sekretariat har foretaget vejledende beregninger, der viser, at du ved en årsindtægt på ca. 800.000 kr. eksklusive merarbejde skal forvente en merarbejdsbetaling m.v., som overstiger mindst 23.000 kr., før det kan betale sig at vælge at få feriegodtgørelse på 12,45 pct. i stedet for ferie med løn og særlig feriegodtgørelse. 

Jo større forventet merarbejdsbetaling, jo større fordel
F.eks. vil du ved merarbejdsbetaling på 72.000 kr. få 5.000 kr. mere om året.

Vælger du at få feriegodtgørelse på 12,45 pct., vil udbetalingen ske, når du holder de 5 ugers ferie i ferieåret, der starter den 1. maj. Udbetalingen vil blive modsvaret af et løntræk for den afholdte ferie.