Ferie - ansat på universitet

5 ugers ferie og 5 feriefridage

Universitetsansatte har, ligesom andre statsansatte, 5 ugers ferie og 5 feriefridage.

Du er som universitetsansat omfattet af statens ferieaftale, der omfatter alle statsansatte. Ferieaftalen indeholder og udbygger ferielovens rettigheder. Aftalen kan ikke fraviges med mindre det fremgår udtrykkeligt. Det er f.eks. mulighed for individuelle aftaler om at fravige med hensyn til tilrettelæggelse, afholdelse, overførsel eller udbetaling af ferie.

Ferie skal optjenes

Hvis du er ansat efter AC-overenskomsten, har du ferie med løn. Dog skal retten til ferie optjenes først. Hvis du f.eks. har skiftet job fra en anden arbejdsgiver, skal du derfor først bruge dit feriekort i det første ferieår. Optjeningsåret er lig kalenderåret (1. januar - 31. december) og ferieåret går fra 1. maj-30. april.

Ferie holdes med 5 dage pr. uge + den følgende weekend, dvs. 7 på hinanden følgende kalenderdage. En ferieuge starter derfor mandag morgen på sædvanligt mødetidspunkt.

Afholdelse af ferie

Hovedferien udgør sædvanligvis 3 uger i sammenhæng i perioden maj-september. Den skal varsles af din arbejdsgiver med 3 måneder. Du har kun ret til mindst 2 hovedferieuger i sammenhæng. Restferien skal varsles med minimum 1 måned. Som udgangspunkt holdes restferien i hele uger, men den kan, hvis driften kræver det, blive pålagt holdt på enkeltdage. 

Hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan arbejdsgiveren ændre tidligere varslet ferie. Arbejdsgiveren skal så erstatte et eventuelt økonomisk tab (om end den ansatte også har pligt til at begrænse tab) og du har samtidig krav på en erstatningsferie. Allerede påbegyndt ferie kan arbejdsgiver ikke kræve afbrudt eller udskudt.

Ferie afholdes med aktuel beskæftigelsesgrad

Det betyder, at løn under ferie afholdes er med det aktuelle ugentlige timetal. Det gælder også, selvom du var fuldtidsbeskæftiget i optjeningsåret og aktuelt er på nedsat tid.

Sygdom før eller under ferien

Sygdom er en feriehindring. Sygdom anses for indtrådt før feriens begyndelse, hvis du var syg ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og sygemeldte dig. I så fald erstattes hele ferien.

Læs mere her.

De 5 feriefridage

Ferieaftalen indeholder fem særlige feriedage.

Særlige feriedage optjenes ligesom almindelige feriedage ved i kalenderåret og afholdes i det følgende ferieår. De kan ligeledes ikke holdes under sygdom, barsel, overenskomstmæssig arbejdskonflikt mv.

Særlige feriedage er forskellige fra almindelige feriedage ved, at du skal holde dem efter aftale med ledelsen, dagene ikke skal holdes på ugebasis, men kan holdes som enkeltdage.

Hvis du ikke har afviklet de særlige feriedage ved ferieårets udløb, skal din arbejdsgiver af egen drift udbetale disse kontant , medmindre I har indgået en aftale om at overføre dagene til næste ferieår.

I kan forud for eller i løbet af et ferieår aftale, at de særlige feriedage ikke afvikles, men godtgøres kontant ved ferieårets udløb.