FAQ om ydelser i almen praksis

Her finder du svar på en række spørgsmål om ydelser i almen praksis

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | Alle

A

Abortstøttesamtaler

Konsultationen afregnes med ydelse 0122 (abortstøttesamtale): Der kan afholdes én abortstøttesamtale før og én abortstøttesamtale efter et abortindgreb/fosterreduktion. Formålet med samtalen efter aborten er at hjælpe kvinden til at komme igennem eventuelle psykiske gener som følge af indgrebet. Et integreret element i samtalen kan være vejledning om de forskellige præventionsmidler, kvinden kan anvende for at undgå fremtidige uønskede graviditeter. Der kan ikke afregnes særskilt for præventionsrådgivning i den situation.
Eksempler: 

 • En kvinde, som overvejer abort, kommer til en aftalt støttesamtale. Du taler med hende og forsøger at klarlægge, hvorfor hun ønsker aborten. I taler om hendes familieforhold, muligheder for støtte fra venner og familie, økonomiske forhold, arbejdsmæssige/ uddannelsesmæssige forhold. Ydelsen kan ikke gennemføres samme dag som tillægsydelse 2143. Ydelse 0122 er en grundydelse med samme honorarstørrelse som samtaleterapi.
   
 • En kvinde vælger at få foretaget abort. En uge efter indgrebet kommer hun til en aftalt samtale med dig, da hun har det psykisk dårligt. Samtidig er hun bekymret for at blive uønsket gravid igen, hvorfor du finder det naturligt at tage en samtale om prævention.

 

Akupunktur

Den valgt praktiserende læge har ingen mulighed for at henvise tilmeldte gruppe 1-sikrede patient til behandling hos en kollega, som f.eks. tilbyder akupunktur, således at akupunkturbehandlingen betales af sygesikringen.

Sygesikringen dækker kun patientens behandling ved andre praktiserende læger, hvis det drejer sig om akut opstået sygdom, hvor patienten ikke befinder sig nær sin bopæl eller hvis patientens egen læge har forfald.

Akut opstået sygdom

En af dine tilmeldte patienter henvender sig telefonisk kl. 15.50 med akut opstået sygdom, og du beder patienten komme i konsultationen. Patienten ankommer kl. 16.15 og du afvikler konsultationen.

Konsultationen honoreres som almindelig dagtids konsultation, selvom den udføres udenfor dagtiden og udenfor aftalt aftenkonsultation. Overenskomst om almen praksis giver ikke mulighed for vagthonorar i den pågældende situation. Var der derimod tale om akut opstået sygdom og behov for umiddelbar aflæggelse af et sygebesøg kl. 16.15, er du berettiget til afregning med vagthonorar, jf. overenskomstens § 71 stk. 2.

Allergivaccination og peak flow målinger

Under en konsultation giver du en af dine patienter allergivaccination x 2. I forbindelse med vaccinationerne foretager du peak flow målinger.

Du anvender ydelseskoderne 0101+7183x3.

Der foretages peak flow målinger før og efter den enkelte injektion. Der skal således anvendes 3 bestemmelser af peak flow, hvis der gives 2 injektioner. Allergivaccinen er til egenbetaling.

Bemærk: Sædvanligvis vaccineres kun med ét allergen. Ved behandling med flere allergener (injektioner) skal der gå ½ time mellem hver behandling. Lægen skal altid have anafylaksiberedskab klar.

 

Anmeldelse af arbejdsskader/Erhvervsbetinget sygdom

Du har pligt til elektronisk at anmelde en formodet eller konstateret erhvervssygdom.

Pligten indtræder, når du fatter mistanke.

Anmeldelse sker på www.erhvervssygdomme.dk.

I forbindelse med anmeldelsen, sker der automatisk udbetaling af honorar, som for øjeblikket udgør 204 kr.

Ansvar i fritiden

Klinikansvarsforsikring og Erhvervsansvarsforsikring for ansatte læger, som via Lægeforeningen kan tegnes hos Tryg, dækker ved midlertidige ophold i udlandet i situationer, hvor du, som læge, træder hjælpende til iht. lægeløftet.

Eksempler på disse situationer kunne være:

 • En medpassager falder om i flyveren, eller
 • Du står pludselig overfor en tilskadekommen på ferie i udlandet.
Antidepressive lægemidler til voksne (vejledning)

Sundhedsstyrelsen har i november 2014 udarbejdet en ny vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler. Vejledningen vedrører den medicinske behandling af patienter over 18 år, der lider af depression, angst og tvangstanker (OCD) med antidepressive lægemidler.

Vejledningen erstatter »Vejledning om behandling af voksne med antidepressiva«, vejledning nr. 11716 af 1. december 2000.

Vejledningen kan læses her.

 

Attest om sygedagpengeopfølgning (LÆ 285)

LÆ 285 er en pligtattest, når sygefravær forventes at vare mere end 8 uger.

LÆ 285 honoreres med 1007,- kr.

 • Pr. 1. januar 2015 skal de praktiserende læger udfylde LÆ 285, som skal foreligge ved kommunens første opfølgningssamtale senest 8 uger efter første sygefraværsdag.
 •  Attesten er en fremmødeattest.
 • Når patienten ringer for at bestille tid, vil der for en del sygemeldte være en kort frist til at finde tid til en konsultation og få returneret den udfyldte attest. Attesten er derfor udformet, så det skal være muligt at udfylde og sende den i forbindelse med konsultationen.
 • Det anbefales at medgive patienten en kopi af attesten ved afslutningen på konsultationen.
 • Kommunerne skal indhente LÆ 285 på alle sygemeldte, som forventes at have et sygefravær på mere end 8 uger.
 • Indførelsen af den ny attest til sygedagpengeopfølgning er et led i sygedagpengereformen, som blev vedtaget i Folketinget juni 2014. Attesten og den stramme tidsfrist er skrevet ind i lovgivningen, og lægen har pligt til at udfylde attesten.
 • Hvis ikke attesten foreligger ved 8 ugers opfølgningssamtalen, kan det muligvis få økonomiske konsekvenser for den sygemeldte.

Du kan også læse om og finde konkrete attester her.

LÆ 255 udgår

LÆ 255 - Attest om mulighed for at varetage et arbejde udgår pr 1. januar 2015. Det sker samtidig med at LÆ 285 tages i brug.

AutorisationsID

Hvad er et autorisationsID?

Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du let foretage en søgning og finde frem til f.eks. dit autorisations-ID.

Du kan ligeledes se dato for, hvornår du har fået speciallægeanerkendelse, og hvor du har fået udstedt din autorisation.

Hvordan honoreres en abortsamtale

Du afregner med ydelserne 0101+2143 i følgende situation:
"En kvinde, som er uønsket gravid henvender sig og ønsker rådgivning om abort. Du undersøger hende og oplyser om fordele, ulemper og bivirkninger ved indgrebet samt de muligheder, der foreligger ved gennemførelse af svangerskabet og for støtte efter barnets fødsel.

Du oplyser hende endvidere om muligheden for at modtage støttesamtaler før og efter indgrebet. 
Det er ikke et krav, at samtalen resulterer i en anmodning om abort. Som led i 2143 skal lægen mundtligt og skriftligt (ved udlevering af Sundhedskomitéens pjece "Hvis du overvejer abort") vejlede kvinden om muligheden for abortstøttesamtaler.

B

Befordring og befordringsgodtgørelse til patienter

Det er kommunen, som er ansvarlig for befordring eller befordringsgodtgørelse ved besøg hos alment praktiserende læge, og det er også kommunen som vælger, om der tilbydes befordring eller befordringsgodtgørelse.

Befordring eller befordringsgodtgørelse til folke- og førtidspensionister ydes ved besøg hos den valgte alment praktiserende læge. Derudover har borgere, herunder også pensionister, som er bosiddende på øer uden alment praktiserende læge, eller områder, hvor det ikke er muligt at blive tilmeldt en læge, mulighed for befordring eller befordringsgodtgørelse til nærmeste alment praktiserende læge.

For ydelse af befordringsgodtgørelse skal benyttes billigste transportform og udgifterne hertil skal udgøre mere end 25 kr. i alt, dvs. for både ud- og hjemturen. Godtgørelsen kan aldrig overstige de faktiske udgifter.

Læs reglerne her.

Befordring og befordringsgodtgørelse ved speciallæge

Det er kommunen, som er ansvarlig for befordring eller befordringsgodtgørelse ved besøg hos speciallæge, og det er også kommunen som vælger, om der tilbydes befordring eller befordringsgodtgørelse. Befordring eller befordringsgodtgørelse til folke- og førtidspensionister ved besøg hos speciallæge, ydes til nærmest beliggende speciallæge. Vælger pensionisten en fjernere beliggende speciallæge, kan ydes befordringsgodtgørelse svarende til befordring til den nærmest beliggende speciallæge.

Befordring eller befordringsgodtgørelse til andre end pensionister ydes kun, hvis der er mere end 50 km. mellem borgerens bopæl/faste opholdssted og konsultationsstedet for den nærmest beliggende speciallæge. Vælges en fjernere beliggende speciallæge, kan ydes befordringsgodtgørelse svarende til befordring til den nærmest beliggende speciallæge.

For ydelse af befordringsgodtgørelse skal benyttes billigste transportform og udgifterne hertil skal udgøre mere end 25 kr. i alt, dvs. for både ud- og hjemturen. Godtgørelsen kan aldrig overstige de faktiske udgifter.

Læs reglerne her.

Behandling uden for sædvanlig konsultationstid - privathonorar?

I bekendtgørelsen om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren fremgår det af § 5 stk. 2, at "Behandling, en patient kræver uden for lægens sædvanlige konsultationstid, skal betales af den sikrede selv. Herfra undtages dog behandling ved pludselig opstået eller forværret sygdom, ulykkestilfælde og lignende, der nødvendiggør øjeblikkelig behandling."

Sekretariatet har drøftet bestemmelsen og muligheden for at opkræve privathonorar hos gruppe 1-sikrede med ministeriet. Bestemmelsen er uændret i forhold til tidligere bekendtgørelse. Ministeriet har vejledende udtalt, at en patient ikke kan KRÆVE vederlagsfri behandling udenfor praksis sædvanlige konsultationstid (undtagen dog behandling ved pludselig opstået eller forværret sygdom, ulykkestilfælde og lignende, der nødvendiggør øjeblikkelig behandling). Lægen er derfor ikke forpligtet til at levere vederlagsfri behandling uden for de tidspunkter, som lægen i henhold til Overenskomst om almen praksis, er forpligtet til at holde åbent på.
 
Hvis lægen imidlertid selv vælger at behandle en patient uden for "sædvanlig konsultationstid" – fx at aflægge et sygebesøg på vej hjem/tilbyde konsultation udenfor sædvanlig åbningstid - vil lægen kunne gøre dette vederlagsfrit for patienten, og lægen honoreres efter overenskomstens dagtidstakster.
 
Det er således kun i de situationer, hvor en patient KRÆVER behandling udenfor praksis’ sædvanlige åbningstid, og hvor lægen efterkommer dette krav og samtidig oplyser, at behandling i så fald vil ske til privathonorar, at lægen kan opkræve privathonorar

Betaling ved aktindsigt og udlevering af kopi af patientjournal

Lægen kan kræve 10 kr. pr. edb-udskriftside, dog maksimalt 200 kr. Hvis det er papirjournaler, kan lægen ikke kræve betaling ved en førstegangsanmodning. Ved følgende anmodninger kan der for papirjournaler opkræves 10 kr. for første side og 1 kr. for hver af de følgende sider. Dog kan lægen kræve betaling på 10 kr. pr. side, maksimalt 200 kr. også for papirjournaler, hvis lægen ikke har adgang til kopimaskine i klinikken. Samme regel gælder, hvis en advokat beder om aktindsigt på en patients vegne.

Her kan du læse mere om aktindsigt og patientens rettigheder.

Bopæl udenfor Danmark (rettigheder til ydelser)

Persongrupper, der har adgang til vederlagsfri behandling, selvom de ikke har bopæl i Danmark, kan opdeles i følgende fire grupper afhængig af hvilke ydelser, de har ret til.

 1. Personer med ret til behovsbestemt sygehjælp, der er medicinsk nødvendigt under midlertidig ophold i Danmark. Denne gruppe har ret til vederlagsfri behovsbestemt sygehjælp, som ud fra et medicinsk synspunkt bliver nødvendige under et ophold i Danmark, idet der tages hensyn til ydelsernes art og opholdets forventede varighed.
 2. Personer med ret til alle ydelser efter overenskomsten - Personer med et særligt sundhedskort har vederlagsfri ret til alle ydelser efter overenskomsten.
 3. Personer med ret til behandling i forbindelse med pludselig opstået eller forværret sygdom, ulykkestilfælde o.lign. Denne gruppe har ret til akut, nødvendig sygehjælp
 4. Personer med ret til fortsat behandling ved pensionering. Denne gruppe har ret til at fortsætte en påbegyndt behandling i det land, hvor de arbejdede ved pensionering. Den omfatter grænsearbejdere, som foreviser en blanket S3.

Behandling mod betaling på privatretligt grundlag

En person uden bopæl i Danmark, og som ikke er omfattet af gruppe 1 – 4 ovenfor, kan selv betale for behandling i almen praksis på baggrund af en privatretlig aftale mellem læge og patient.

Lægen kan selv fastsætte prisen på behandlingen, forudsat at lægen ikke diskriminerer borgere fra andre lande.

Se desuden EU-regler for udlændinge/turister i praksis.

D

Delegationserklæring - kommuner

Hvis din kommune er begyndt at bede om, at du afgiver en delegationserklæring om, at personalet på sociale botilbud har lov til at give medicin til beboerne.

PLO har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen, som oplyser, at lovgivningen ikke stiller krav om, at de praktiserende læger skal afgive delegationserklæringer.

 

Digital postkasse

Siden november 2013 har det offentlige anvendt at sende digital post til alle virksomheder med et CVR-nummer.

Desværre er der mange virksomheder, der endnu ikke har åbnet deres digitale postkasse, og det betyder, at de kan gå glip af vigtige meddelelser om f.eks. årsregnskaber, ejendomsskattebilletten, BBR, arbejdsmiljø, bilsyn, straffeattester og sygedagpenge.

Der er oprettet en hotline, hvor virksomheder kan få svar på konkrete spørgsmål om Digital Post, medarbejdersignaturer og log in på virk.dk. Nummeret er 70 80 86 86, og telefonen er åben fra mandag - fredag kl. 9-16.

Vil du vide mere om hvordan, du kan få hjælp til at åbne din digitale postkasse, så klik her.

Dokumentation til hjemmeplejen/plejehjemmet

Du har leveret en ydelse efter overenskomsten (tk, kons, besøg mv) og hjemmeplejen/plejehjemmet ønsker nu dokumentation fremsendt elektronisk. Hvad gør du?

Fremsendelse af dokumentation er ikke omfattet af overenskomsten, og der kan derfor ikke aftegnes med 0105. Fastholder plejehjemmet/ hjemmeplejen sit ønske, medfører det en privatregning til hjemmeplejen/plejehjemmet.

Døvetolkning

Tolketillæg (2161) kan ikke anvendes ved døvetolkning.

Pårørende beder om en kopi af journal på en afdød patient

Som hovedregel må man ikke udlevere en journalkopi til en afdød patients pårørende. Man må derimod til de nærmeste pårørende oplyse om patientens sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde eller andre private interesser.

Nærmeste pårørende kan undtagelsesvis få udleveret en journalkopi såfremt videregivelse af disse oplysninger er nødvendige for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

E

E-konsultation, afregningsregel

Der afregnes med 0105 når:

 • lægen besvarer et elektronisk spørgsmål fra patientennår lægen sender et laboratoriesvar elektronisk til patienten (dvs. uden forudgående elektronisk henvendelse fra patienten)
 • lægen via det såkaldte korrespondancemodul besvarer en elektronisk henvendelse fra hjemmesygeplejen eller plejehjemmet (der skal være tale om lægelig rådgivning eller behandling på patientens vegne)
 • lægen elektronisk foretager en receptfornyelse vedrørende medicin, der kræver en fornyet lægelig vurdering (ikke-reitererbar medicin)

Der honoreres ikke for lægens svar på patientens eventuelle supplerende spørgsmål.

E-mail: Hvornår kan jeg afregne en konsultation/TK/e-mail?

Afregning af 0101 forudsætter, at patient og læge/klinikpersonale mødes, og at patienten får lægelig undersøgelse, behandling, råd og/eller vejledning.

Afregning af TK forudsætter, at læge/klinikpersonale pr. telefon har ydet lægelig behandling, rådgivning eller vejledning, som imødekommer patientens behov for lægehjælp på det pågældende tidspunkt.

Afregning af e-mailkonsultation forudsætter, at læge/klinikpersonale via e-konsultation har leveret en ydelse af samme faglige kvalitet som ved ydelser, der leveres pr. telefon eller konsultationen.

Ernæringspræparater/sondeernæring

Til alvorligt svækkede personer og personer med svær sygdom, der ikke kan synke eller optage almindelig kost, herunder i tilstrækkeligt omfang, kan lægen ordinere ernæringspræparater, hvorved der ydes regionalt tilskud. Målgruppen, som er svækkede personer og personer med svær sygdom, er typisk kræftpatienter og personer med neurologiske lidelser, men kan også omfatte andre patientgrupper. Ernæringspræparater til småtspisende ældre og forebyggelse af allergi hos spædbørn er ikke omfattet af tilskudsordningen. Tilskudsordningen omfatter både gruppe-1 sikrede og gruppe-2 sikrede.

Tilskudsordningen til ernæringspræparater omfatter både ernæringspræparater og nødvendige remedier til indtagelse af ernæringspræparater via sonde, herunder midlertidig og permanent sonde.

Ordination af ernæringspræparater og nødvendige remedier skal ske via en grøn blanket fra RLTN, populært kaldet en grøn recept. Ordination kan ikke ske elektronisk, men skal ske på papir eller telefonisk, idet borgeren med blanketten kan købe ernæringspræparater og nødvendige remedier med tilskud direkte fra leverandøren.

Ved ordination af ernæringspræparater anvendes Lægemiddelstyrelsens liste over ernæringspræparater, som ydes regionalt tilskud, mens der for ordination af remedier til sondeernæring blot anføres ”+ nødvendige remedier”, idet det ikke er op til lægen at vurdere, hvilke remedier, der er brug for.

Efter lægens ordination vil borgeren kunne få 60 pct. i regionalt tilskud til både ernæringspræparater og nødvendige remedier til sondeernæring.

I nogle kommuner sørger hjemmesygeplejen for ernæringspræparater og nødvendige remedier, hvor borgeren modtager hjælp fra hjemmesygeplejen.

Se mere i bekendtgørelse om tilskud til ernæringspræparater og i den tilhørende vejledning.

EU-/EØS-land, recepter

I 2014 er nye regler om krav til indholdet af recepter, der skal indløses i et andet EU-/EØS-land, trådt i kraft. Sundhedsstyrelsen oplyser, at recepter udstedt af danske læger vil kunne indløses på apoteker i andre EU-/EØS-lande, når de som minimum indeholder følgende oplysninger:

 1. Patientens efternavn, fornavn og fødselsdato.
 2. Dato for udstedelse af recepten.
 3. Lægens fornavn og efternavn, stillingsbetegnelse, kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer eller fax med landekode), arbejdsadresse (inkl. navn på den pågældende medlemsstat), samt lægens underskrift (håndskreven eller digital).
 4. Det ordinerede lægemiddels INN-navn eller handelsnavn, hvis a) det ordinerede lægemiddel er et biologisk lægemiddel, eller b) lægen har fundet det medicinsk nødvendigt. Baggrunden herfor skal være anført.
 5. Lægemiddelform (tablet, opløsning, etc.), mængde, styrke (udtrykt i mængde pr. dosisenhed, rumfangsenhed eller vægtenhed) og dosering.

Det skal bemærkes, at kravet om, at det ordinerede lægemiddels INN-navn som hovedregel skal angives, er nyt i forhold til de tidligere regler.

Det er indtil videre ikke muligt at ordinere elektronisk medlemslandene imellem.

F

Aftalt specifik forebyggelsesindsats - fx KOL-patient i eget hjem

Ydelsen 0120 "Aftalt specifik forebyggelsesindsats" kan godt udføres på en 40-årig KOL-patient i patientens hjem, hvis sygdommen eller forholdene i øvrigt efter lægens skøn nødvendiggør besøg. I så fald honoreres ikke for et sygebesøg, men der honoreres for 0120 + tidsforbrugstillæg og kørselsgodtgørelse.

Fornyelse af kørekortsattest

Folketinget har den 5. februar 2015 vedtaget nye regler for fornyelse af kørekort.

Fra 1. marts 2015 gælder følgende: Personer, der ikke er fyldt 70 år, skal først have fornyet deres kørekort med lægeundersøgelse, når de er 75 år gamle. Disse personer, hvis kørekort udløber som 70-årige, henvender sig på Borgerservice og får en administrativ forlængelse til 75-års alderen.

Personer, der er fyldt 70 år inden den 1. marts 2015, følger de gamle regler.

Fornyet henvisning til speciallæge

Selve udstedelsen af henvisningen er uhonoreret. Den kontakt, der danner baggrund for henvisningen er derimod honoreret, og der kan være tale om følgende situationer:

 1. Patienten henvender sig i lægens konsultation og anmoder om en fornyet henvisning til speciallæge. Efter lægelig vurdering foretages fornyet henvisning, og lægen afregner 0101.
 2. Samme situation som ovenstående, men patienten henvender sig telefonisk. Lægen afregner 0201.
 3. Samme situation som ovenstående, men patienten henvender sig elektronisk. Lægen afregner 0105.
 4. Speciallægen henvender sig telefonisk på patientens vegne og anmoder om en fornyet henvisning. Der er tale om en telefonkonsultation ved 3. mand, og lægen afregner 0201.
 5. Speciallægen henvender sig via edifact på patientens vegne og anmoder om en fornyet henvisning. Der er tale om en e-konsultation ved 3. mand, og lægen afregner 0105.
Forældremyndighedssag

I forbindelse med en verserende forældremyndighedssag anmoder retten om en udtalelse.

Du beder retten præcisere:

 1. hvad de ønsker, du skal udtale dig om OG
 2. bekræfte, at forældremyndighedsindehaveren samtykker i, at du må udtale dig.

Din efterfølgende udtalelse må retten honorere - dvs. du skriver en privatregning.

Frasigelse af patienter

En læge kan ved henvendelse til regionen frasige sig en patient, som ikke følger lægens anvisninger eller som har udvist en sådan uacceptabel adfærd,
at tillidsforholdet mellem læge og patient må anses for brudt, eller hvor det af anden grund er urimeligt, at lægen skal fortsætte samarbejdet. Det gælder også patienter, der optræder truende eller voldeligt over for lægen eller praksispersonalet. Lægen bør forud for frasigelsen orientere patienten om årsagen til frasigelsen.

Reglerne for frasigelse står pr. 1/1-18 beskrevet i overenskomstens § 9 og 10
Konkrete eksempler på uacceptapel adfærd er skitseret i OK-Nyt 019-12

Fravær, fx ferie eller kursus

Når du fx skal på ferie eller kursus, og klinikken lukker i nogle dage, har du pligt til, iht. overenskomsten, at sørge for pasning af dine patienter

Pasning af dine patienter kan ske ved vikar eller andre kolleger. En henvisning til andre læger skal være præcis og aktuel - dvs. bero på en aftale. En henvisning til "områdets øvrige læger" er ikke i orden.

På din telefonsvarer skal du give oplysning om en navngiven stedfortræder (typisk en nabolæge), som du har indgået aftale med. Oplysningerne skal være præcise og aktuelle. Alternativt skal din telefon være omstillet til et telefonnummer, hvor en stedfortræder kan træffes.

G

Generationsskifte

For at lette praksisoverdragelsen har en praktiserende læge - med praksis beliggende i områder, som praksisplanen udpeger som aktuelt lægedækningstruede - ret til at ansætte en speciallæge i almen medicin. Ansættelsen kræver ikke, at der er en ledig lægekapacitet og heller ikke samarbejdsudvalgets godkendelse. Efter seks måneder skal lægerne indgå i kompagniskabspraksis i en varighed op til fem år. Der er intet krav om, at lægerne skal eje lige store andele. Herefter sker der en fuldstændig overdragelse og den overdragende praktiserende læge udtræder af praksis.

Rettigheden fremgår af §19 i overenskomsten.

Læger, der praktiserer i områder, som ikke er lægedækningstruede, har ikke samme rettighed som ovenfor nævnt, men lægerne kan i henhold til § 19 stk. 3 søge samarbejdsudvalget om tilladelse til at lave en lignende generationsskiftemodel.

Glukosebelastning

I forbindelse med glukosebelastning af en patient tages fasteblodsukker kl. 8. Patienten venter i venteværelset til kl. 10 og nyt blodsukker tages.

Honorering for dette arbejde skal ske med ydelse 0101 + 4 x 7136.

Der kan som hovedregel kun afregnes én konsultation pr. dag.

H

Henvisning til privatpraktiserende psykiatere

Foreningen af Praktiserende Speciallæger har orienteret om, at fra 1. juni 2015 gælder der en ny overenskomst for de praktiserende psykiatere.

Psykiaterne har forpligtet sig til at behandle 10 % flere patienter, og for at skabe kapacitet til de ekstra patienter skal de enkelte patientforløb afkortes. Det betyder, at en henvisning til undersøgelse og diagnostik omfatter ti konsultationer – forløbet kan dog af psykiateren udstrækkes til 20 konsultationer uden ny henvisning, hvis en afbrydelse i behandlingen indebærer en helbredsrisiko for patienten.
 
Hvis psykiateren anser fortsat behandling ud over 20 konsultationer for lægeligt nødvendigt, skal psykiateren rette henvendelse til patientens alment praktiserende læge, som – hvis denne er enig – skal udstede en fornyet henvisning med påtegning om, at der er tale om fortsat behandling. Det er i aftalen forudsat, at dette kun vil ske undtagelsesvist.

Der er ikke behov for at udstede en fornyet henvisning til fortsat behandling, hvis patienten ikke har modtaget 20 konsultationer hos den praktiserende psykiater.

Henvisning til vederlagsfri fysioterapi, undtagelsesredegørelse

Du har tidligere henvist en af dine patienter til vederlagsfri fysioterapi. Nu fremsender fysioterapeuten pr. brev en undtagelsesredegørelse og beder om din fornyede vurdering. Du udfylder redegørelsen og sender den til fysioterapeuten, og du laver henvisning på ref.host.

Der afregnes med konsultation pr. brev, da du har modtaget anmodningen med almindelig post og besvarer den ved fremsendelse af almindeligt brevpost.

Var anmodningen fremsendt og besvaret elektronisk, afregnes der med ydelse 0105.

Hepatitis B-vaccination til homoseksuelle

En homoseksuel patient ønsker vaccination mod hepatitis B:

Tilbud om gratis hepatitisvaccination gives til særligt udsatte persongrupper. Blandt andet til personer, der bor sammen med en person med kronisk hepatitis B infektion, samt faste seksualpartnere til en person med kronisk hepatitis B infektion. 

Er den homoseksuelle ikke omfattet af disse bestemmelser, kan gratis vaccination ikke finde sted, medmindre patienten er bosiddende i Region Hovedstaden, hvor der er indgået en særlig §2-aftale, der dækker mænd, som har sex med mænd.

Hepatitis vaccination og stikuheld

En patient henvender sig med henblik på hepatitis vaccination efter et stikuheld på sin arbejdsplads

Du udsteder en recept påført "klausuleret tilskud" på hepatitisvaccine. Den konsultation/TK, der afholdes i den forbindelse, honoreres med 0101/0201. Patienten henter herefter vaccinen på apoteket og patienten (=arbejdsgiveren) betaler den del af prisen, der ikke er dækket af tilskuddet. Patienten returnerer til dig for at blive vaccineret. Du afregner vaccinationen med ydelse 8940.

 

Hjemmesygeplejerske, telefonkonsultation

Når en hjemmesygeplejerske ringer med et helbredsspørgsmål vedr. en af dine patienter, er der tale om en telefonkonsultation ved tredjemand.

HPV-vaccination

Fra 6. august 2014 blev HPV-vaccinationsprogrammet for piger mellem 12- og 18 år ændret, således at piger, der får første stik før de fylder 14 år, kun skal have to stik med HPV - vaccine mod tidligere tre.

Piger i 12-års-alderen, som ikke er påbegyndt vaccination mod HPV, skal således vaccineres efter et to dosis-program. Minimumsintervallet mellem de to doser er 6 måneder, og vaccinationsserien skal være færdiggjort inden for et år.

Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives en ekstra vaccination, så det bliver ialt tre doser. Minimumsintervallet mellem anden og tredje dosis er i så fald som vanligt 3 måneder. Piger, som er immunsupprimerede på vaccinationstidspunktet, skal vaccineres efter et tre-dosis-program.

Ændringsaftale om ny HPV-vaccine (pdf)

Ny vaccine siden februar 2016

Den 1. februar 2016 skiftede børnevaccinationsprogrammet HPV-vaccine. Den ny HPV-vaccine hedder Cervarix og erstatter Gardasil, som har været i brug siden 2009.

Skiftet skyldes udfaldet af Statens Serum Institut lovpligtige udbud for vacciner. I udbuddet vægtes fastsatte udbudskriterier for effekt, bivirkninger, sidevirkninger samt pris. Efter en samlet vurdering blev vaccinen Cervarix valgt.

Det skal bemærkes, at Cervarix ikke beskytter mod kønsvorter.

Alle piger, som modtager deres første HPV-vaccination den 1. februar 2016 eller senere, skal vaccineres med Cervarix.

Der skal anvendes følgende ydelseskoder:

 • 8334: 1. HPV-vaccination med Cervarix® (gives normalt, når pigen er 12 år). Kr. 136,43
 • 8335: 2. HPV-vaccination med Cervarix® (minimum 5 måneder efter 1. vaccination i et to-dosis program). Kr. 136,43
 • 8336: 3. HPV-vaccination med Cervarix® (ved indikation for at give 3. vaccination. Minimum fem måneder efter 2. vaccination) kr. 136,43.

Alle piger, der allerede har modtaget mindst én Gardasil, skal færdigvaccineres med denne vaccine, og de hidtidige afregningskoder skal fortsat anvendes. Det skal ske inden udgangen af januar 2017.

I

Akut indlæggelse på psykiatrisk afdeling uden tvang

I forbindelse med en konsultation vælger du at indlægge din patient akut på psykiatrisk afdeling uden tvang. Der er tale om en 1. gangs indlæggelse.
Du anvender ydelseskode 0101. (Afregning af ydelse 5001 forudsætter, at der er udfyldt en attest.)

Influenzavaccination af gravide patienter

Influenzavaccination af min ældre patienter og kronikere i praksis er sat i system. Bør jeg gøre noget tilsvarende vedr. mine gravide patienter?

Ja, Sundhedsstyrelsen anbefaler influenzavaccination af gravide. Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination omfatter alle gravide i 2. og 3. trimester. Du afregner med ydelseskode 8935 (dog kode 8936 ved vaccination i den gravides hjem).

Influenzavaccination på plejehjem

Honorar for influenzavaccination på plejehjem udgør 137 kr.. Ydelseskode 8920 anvendes og regningen markeres med et "g" for glemt kort.

Influenzavaccination, kørsel

Honoraret for influenzavaccination dækker alle udgifter ifm. vaccinationen, herunder også kørsel.

Influenzavaccinere ifm. en forebyggelseskonsultation?

Kan jeg influenzavaccinere iht. bekendtgørelse om gratis influenzavaccination af visse persongrupper i forbindelse med en forebyggelseskonsultation?

Ja, det kan du. Det gælder generelt, at man – hvis man udfører en influenzavaccination i samme seance som en ydelse efter overenskomst om almen praksis – kan afregne for begge ydelser.

Infoskærm til venteværelset - "Praksisskærm"

Månedsskriftet for Almen Praksis har udviklet et elektronisk præsentationssystem, der giver mulighed for at præsentere relevant, sundhedsfaglig information til patienterne på en tv-skærm i venteværelset. Du kan eksempelvis selv forfatte og redigere den information, du ønsker på skærmen.

Derudover har du mulighed for at abonnere på både praksisrelevante informationer såvel som nyheder fra f.eks. PLO, DSAM, IRF, Sundhedsstyrelsen mv. Nyhederne bliver dagligt opdateret fra Praksisskærms lægefaglige redaktion.

Praksisskærmen indeholder også en beskedfunktion, hvor sekretæren f.eks. kan skrive til en beskedboks på skærmen. Det kunne f.eks. være oplysninger om aktuelle ventetider, ferielukning eller anden relevant information.

Du kan se pris og tilbud her.

Du kan læse mere om praksisskærmen her.

K

Hvornår kan jeg afregne en konsultation pr. brev?

Konsultation pr. brev afregnes med 0101.

Konsultationen kan undtagelsesvis komme i stand ved skriftlig henvendelse (brev/fax) fra patienten/hjemmeplejen på patientens vegne. Hvis lægen i et skriftligt svar til patienten iværksætter behandling, f.eks. i form af medicinordination eller henvisning til anden behandling, eller giver lægeligt råd eller vejledning, som lægen er ansvarlig for, foreligger der en konsultation. Afgiver lægen et sådant svar telefonisk, foreligger der en telefonkonsultation

Der kan undtagelsesvis afregnes for en konsultation pr. brev, selv om der ikke foreligger en skriftlig henvendelse fra patienten, eksempelvis hvor resultatet af en INR-måling giver anledning til ændrede ordinationer, og hvor lægen vurderer, at information pr. brev er mere formålstjenlig end information pr. telefon (typisk over for ældre patienter).

Kan jeg afregne for flere konsultationer på samme dag?

Du kan som hovedregel kun afregne for én konsultation pr. dag pr. patient, også selvom der gennemføres to konsultationer hos to forskellige behandlere i praksis.

Du kan afregne for to konsultationer på samme dag, såfremt patientens behov for lægehjælp, som det fremstod ved første konsultation, er imødekommet, men helbredssituationen senere samme dag udvikler sig således, at der opstår behov for endnu en konsultation (forværring eller akut opstået helbredsproblem).

Kilometergrænser

Den ændrede sundhedslov indebærer nye regler om patienters ret til at vælge læge. Lægevalgsreglerne fremgår ikke længere af overenskomsten, men af "Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren". Patienternes mulighed for at vælge læge udvides pr. 1. september 2014, da patienter nu kan vælge en læge, som praktiserer længere væk end 15/5 km fra patientens bopæl. (Kilometergrænsen udgør for Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner 5 km ad nærmeste offentlige vej.) Patienten har i så fald ikke ret til at modtage sygebesøg fra valgte læge. Patienten har heller ikke ret til at modtage vederlagsfrit sygebesøg i henhold til overenskomst om almen praksis fra andre praktiserende læger, da patienten ikke i henhold til overenskomsten er passant. Et sådant sygebesøg er en privatydelse.

Såfremt regionen ikke kan tilbyde en sikret lægevalg indenfor 15/5 km fra bopælen, kan regionen tilbyde tilmelding hos en praksis med åbent for tilgang udenfor denne grænse. Disse patienter vil ej heller have ret til sygebesøg hos valgte læge, men regionen er forpligtet til for denne patientkategori at stille sygebesøgstilbud eller transportordning til rådighed.

Patienter uden ret til sygebesøg fra valgte læge vil fra regionens side blive markeret, således at lægen kan se, at patienten ikke har ret til sygebesøg.

Patienter, som lægen før 1. september 2014 har accepteret tilmeldt, selvom de har bopæl længere væk end 15/5 km fra praksis, har fortsat ret til sygebesøg fra valgte læge i henhold til overenskomsten.

Læs mere om sygebesøg her.

Klausuleret tilskud til vacciner

Det fremgår af SSTs hjemmeside, hvilke vacciner der ydes "klausuleret tilskud" til.

Det, lægen skal gøre, er at udstede en recept, hvor der står "tilskud", og så skal patienten selv købe vaccinen på apoteket. Selve vaccinationen afregnes med ydelse 8940.

Det forudsættes, at der er tale om en af de situationer som Sundhedsstyrelsens klausulering omfatter – situationerne er ligeledes oplistet på SSTs hjemmeside.

Kommunal arbejdsgiver, statusattest på sygemeldt ansat

Kan en kommunal arbejdsgiver (daglig leder på et plejehjem) udbede sig en statusattest på en sygemeldt ansat med vurdering af forventet varighed for fraværsperioden fra nu af?

Det er kun den sociale myndighed i kommunen eller jobcentret i kommunen, som kan anvende Statusattesten LÆ 121/125. En kommunal arbejdsgiver kan ikke.

Hvis den daglige leder på et plejehjem ønsker dokumentation for den ansattes sygdom, må lederen bruge Mulighedserklæringen eller anmode om en friattest.

Konsultation ved tredjemand

Konsultation (0101)/telefonkonsultation (0201)/e-konsultation (0105) ved tredjemand:

En ydelse kan gennemføres via tredjemand, fx hvor en pårørende eller hjemmesygeplejersken henvender sig på patientens vegne med henblik på lægelig rådgivning eller behandling. Honoreringen afhænger af kontaktformen.

Kørekortsattest til diabetikere

En diabetiker i insulinbehandling henvender sig i konsultationen med henblik på at få udstedt en kørekortattest til gruppe 2 (Erhvervsmæssig personbefordring i almindelig bil/BUS (B/D) og stort kørekort til lastbil (C), lastbil med anhænger (C/E) og Bus (D)).

Pr. 1. januar 2012 skal patienten udover den almindelige lægeattest have udfyldt en tillægsattest hos speciallæge i endokrinologi.

Udstedelse af kørekort er en privatydelse og dermed sygesikringen uvedkommende. Patienten vejledes om, hvilke endokrinologer man kan rette henvendelse til for at få udstedt diabetesattesten. Denne attestudstedelse er ligeledes en privatydelse

L

Lægevagten, visitation af patient

Under en konsultationsvagt i lægevagten behandler du en patient, der er dukket op i konsultationen uden forudgående telefonkontakt til lægevagten. Kan du tage honorar for den visitation, du reelt foretager på denne patient (ydelse 0501 eller 0602)?

Nej, der kan alene tages konsultationshonorar samt relevante tillægsydelser/laboratorieundersøgelser som ved en visiteret patient.

M

Manipulation af led/faceled

En patient møder i konsultation med flere låste facetled i ryggen. Ved hjælp af manipulation sætter du ledene på plads.

Du anvender ydelseskoderne 0101 + 2111.

Ydelse 2111 afregnes kun én gang, selv om der sættes flere led på plads.

Medicingennemgang

Når kommunen anmoder om medicingennemgang:

I anledning af henvendelser fra kommunens plejepersonale vedrørende ønsker om medicingennemgang, har sekretariatet drøftet problematikken med sundhedsstyrelsen. Styrelsen anfører i denne forbindelse,

 • At en medicingennemgang ikke kan "bestilles".
 • At det altid er den behandlingsansvarlige læges faglige vurdering af den enkelte patients helbredsmæssige tilstand, der er afgørende for, hvornår det er fagligt relevant at foretage en medicingennemgang.
 • At sundhedsstyrelsen ikke (ej heller i forbindelse med plejehjemstilsyn) stiller krav om, at der er foretaget en medicingennemgang på patienter på plejehjem/i hjemmeplejen. Styrelsen kræver derimod, at plejepersonalet i egne optegnelser dokumenterer, hvornår en evt. medicingennemgang har fundet sted. En medicingennemgang finder typisk sted i forbindelse med patientens indflytning på plejehjemmet eller på andet tidspunkt, hvor den praktiserende læge måske har aflagt et opsøgende hjemmebesøg.
 • At SST endvidere kræver, at plejepersonalet sørger for i egne optegnelser at dokumentere ændringer i en beboers medicinering, herunder noterer aftaler med den praktiserende læge om delegation og opfølgning og kontrol af virkning og evt. bivirkning.
 • At SST forventer, at plejehjem/hjemmepleje kun dokumenterer en generel medicingennemgang, hvis de positivt har oplysning om, at den er foretaget. Nogle kommuner anfører fortsat - fejlagtigt – i deres instrukser, at der skal foretages en medicingennemgang en gang om året. Opfordring hertil kommer ikke fra Sundhedsstyrelsen og kan som ovenfor nævnt ikke kræves.

I relation til overenskomst om almen praksis indgår medicingennemgang som en del af et "Opsøgende hjemmebesøg for skrøbelige ældre (normalt over 75 år)", ydelse 0121. Endvidere indeholder ydelse 0120 "Aftalt specifik forebyggelsesindsats" en "vurdering af medicinordinationerne."

Læs mere om medicingennemgang DSAM’s vejledning: "Den ældre patient"

Medicinoversigt

Når plejehjemmet pga. konkret tvivl om ordinationer faxer en medicinoversigt på en patient, og du pr. fax til plejehjemmet bekræfter den, afregner du med en konsultation pr. brev.

Hvis henvendelsen sker telefonisk afregner du med en TK.

Medtronic Micra minipacemaker - kremering

Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital, har orienteret om, at patienter, der har fået implanteret en Medtronic Micra minipacemaker (hvor hele pacemakeren er beliggende i hjertet), kan kremeres uden risiko for ødelæggelse af krematorieovne.

Dette med baggrund i enhedens og dermed batteriets ringe størrelse. 

MFR til voksne

Hvis en voksen ønsker vaccination med MFR-vaccine, er de honorarmæssige konsekvenser som følger:

 • MFR vaccination efter Profylakseaftalen kan ske indtil patienten er fyldt 18 år.
 • Kvinder kan fra det fyldte 18. år blive vaccineret mod røde hunde efter Profylakseaftalen. Vaccinen kan gives i form af MFR-vaccine, hvorved kvinden også er dækket mod mæslinger. Afregnes med ydelse 8801.
 • Hvis en voksen patient oplyser at have været konkret udsat for smitte, kan lægen vederlagsfrit rekvirere vaccine eller immunglobulin mod mæslinger og afregne et konsultationshonorar (0101) over for regionen, jf. § 34 i overenskomst om almen praksis. Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination som forebyggelse til ikke-vaccinerede, som har været udsat for smitte inden for de sidste 72 timer. MFR-vaccinen kan anvendes fra 1-års alderen. Injektion med humant normalt immunglobulin kan gives som forebyggelse eller for at svække sygdommen i op til 6 døgn fra udsættelse. Immunglobulin kan anvendes fra 4-måneders alderen.
 • I andre tilfælde er såvel vaccinen som konsultationen til privatbetaling.
Misbrug af vanedannende medicin (0120)

En af dine patienter har haft et årelangt misbrug af vanedannende medicin. Du inviterer derfor patienten til en snak om nedtrapning.

Efterfølgende afregner du med ydelse 0120.

Ydelse 0120 anvendes ved en målrettet indsats for at nedbringe en patients misbrug af lægeordineret vanedannende medicin. 0120 kan kun anvendes én gang i forhold til en konkret patients nedbringelse af vanedannende medicin. Efterfølgende kontakter afregnes  med 0101.

Mistrivsel hos barn

Du bliver ringet op af kommunen, som beder dig fremsende journaludskrift på en af dine patienter. Kommunen er på baggrund af konkret mistanke ved at undersøge barnets trivsel. Hvad gør du?

Kommunen skal i sådanne ærinder via LÆ 121 Anmodning om Statusattest præcisere, hvilke oplysninger de er interesseret i. Kommunens henvendelse besvares ved at udarbejde en statusattest på barnet (LÆ125). Det er ikke tilladt at fremsende journalkopi til kommunen.

O

Opsøgende hjemmebesøg, hvor mange og hvornår?

Kan man udføre et opsøgende hjemmebesøg for skrøbelige ældre, normalt over 75 år, til samme patient (ydelse 0121) med mindre end 365 dages mellemrum?

Nej, ydelse 0121 kan maksimalt udføres én gang årligt per patient, dvs. at der skal være mere end 365 dage mellem to besøg.

Skal patienten vær over 75?

Ydelse 0121 hedder "opsøgende hjemmebesøg for skrøbelige ældre (normalt over 75 år)".

Det har ikke været muligt at fastlægge en fælles fortolkning af alderskriteriet, så patienter under 75 år kan modtage besøg.

Udgangspunktet er, at patienten skal være fyldt 75 år. Men hvis du vurderer, at en patient på eksempelvis 70 år har behov for et opsøgende hjemmebesøg, er det PLO’s opfattelse, at ydelsen kan benyttes. Den kan derimod ikke benyttes til eksempelvis en 45-årig sclerosepatient. Ydelsen er målrettet ældre personer.

P

Alderspension, Lægernes Pensionskasse

Et medlem har rettet henvendelse til sekretariatet og spurgt om, hvorvidt man kan modtage alderspension fra Lægernes Pensionskasse samtidig med, at man fortsat ejer almen praksis og praktiserer i henhold til et ydernummer.

Lægernes Pensionskasse har i denne anledning oplyst, at det er korrekt, at det er muligt at starte udbetaling af alderspensionen fra medlemmets godkendte pensionsalder samtidig med, at man fortsat praktiserer i henhold til ydernummer.

Lægernes Pensionskasse giver i så fald regionen skriftlig meddelelse om, at det pågældende ydernummer og medlem starter udbetaling af alderspensionen, og at pensionsindbetalinger i henhold til overenskomst om almen praksis fra regionen til Lægernes Pensionskasse skal stoppe, med virkning fra den dato, medlemmet ønsker, alderspensionen skal starte fra.

Der vil således ikke blive indbetalt pensionsbidrag fra regionen samtidig med, at medlemmet har ønsket at påbegynde udbetaling af alderspension fra Lægernes Pensionskasse.

Da pensionsbidraget trækkes fra basishonoraret, der afregnes fra regionen til lægepraksis, vil lægepraksis i stedet for efterfølgende få udbetalt hele basishonoraret.

P-markering - kontrol, opfølgning

Alle regninger til regionen - bortset fra regninger på telefonkonsultationer, e-mailkonsultationer, sygebesøg og ikke sikrede turister – skal (i følge bilag 13 i overenskomsten) være p-markeret eller markeret med følgende koder:

•    "p" for anvendt plastkort
•    "n" for systemnedbrud, defekt kort
•    "g" hvis patienten har glemt sit sundhedskort
•    "f" hvis der er tale om en ny regning i stedet for en fejlregning/korrektionsregning
•    "b" for konsultation pr. brev/konsultation ved 3. person.

For udlændinge angives - som i dag - landekoden i CPR-feltet.

Registreringen af ydelser i it-systemet skal ske samme dag, som ydelserne leveres, dog bortset fra sygebesøg, som registreres den første almindelige arbejdsdag herefter. Ydelserne skal registreres med det korrekte tidspunkt for behandlingen.
Det er imellem overenskomstens parter efterfølgende aftalt, at regninger på udfærdigelse af kroniker- og terminalansøgninger, uden at patienten er tilstede, ikke skal p-markeres. Dvs. at regninger på ydelse 5092, 5992, 5093 og 5993 ikke kræver p-markering/kodemarkering.

Regionen har mulighed for at kontrollere procenten af de registrerede p-markeringer i praksis. Hvis praksis’ andel af p-markeringer er uforholdsmæssig lav, kan sagen indbringes for samarbejdsudvalget.

Papirjournaler - opbevaring af

Patientjournaler skal opbevares i mindst 10 år (opbevaringsperioden) fra den seneste optegnelse i patientjournalen. Patientjournaler omfatter både papirjournaler og elektroniske journaler. Det er således hele journalen, man skal opbevare, uanset om der er tale om meget gamle papirjournaler. En læge må dog foretage en sortering eller resumering af indkomne undersøgelsesresultater og dokumenter, som skal indgå i patientjournalen med angivelse af kilden og med oplysning om, hvorvidt der er tale om originale formuleringer eller lægens egen tolkning.

Pligten til at opbevare en patientjournal i mindst 10 år fra den seneste optegnelse gælder også for afdøde patienters journaler.

Patienters lægevalgsmulighed når en læge fratræder

Med undtagelse af Region Nord, er praksis følgende:

 • Ved ansatte læger- uden tidsbegrænsning i ansættelsen (max år) ved § 20, stk. 3 gives der ret til gratis lægeskifte.
 • Ved ansatte læger - op til max 1 år - ved § 20, stk. 3 giver ingen af de fem regioner ret til gratis lægeskifte.
Patientforsikringen, journaludskrift

Patientforsikringen kan hos sundhedspersoner vederlagsfrit rekvirere journaludskrifter i forbindelse med en verserende sag.

Private sundhedsforsikringer

Findes der lægelig indikation for henvisning, udfærdiges denne som normalt. Hvis ønsket om at gøre brug af en sundhedsforsikring bliver rejst i forbindelse med konsultationen, der medfører henvisning til det offentlige sundhedssystem, medgives en kopi af henvisningen, og patienten kan så bruge den til sit forsikringsselskab. Hvis ønsket kommer senere, har patienten ret til en kopi af sin journal og dermed kopi af henvisningen.

Hvis der ikke er mulighed for henvisning eller forsikringsselskabet ønsker yderligere oplysninger anvendes FP 710, men kun på forsikringsselskabets anmodning. Pris 600 ex moms.

Psykologbehandling (voksne) - senfølger af seksuelle overgreb

Der ydes gratis psykologbehandling i tre Centre for Seksuelt Misbrugte i Aarhus, Odense og København.

Psykologbehandlingen henvender sig til voksne over 18 år med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen, baseret på en faglig vurdering ud fra den enkeltes behov.

Borgere i målgruppen kan uden henvisning rette henvendelse til centrene, der også yder frivillig rådgivning, har tilbud om socialrådgiverbistand og støtte til pårørende samt faglig vejledning til læger og andre fagfolk.

Læs mere om de tre centre her:
København: www.csm-ost.dk
Odense: www.csm-syd-behandling.dk og www.csm-syd.dk
Aarhus: www.csm-midtnord.dk 

Psykometriske tests

Følgende psykometriske tests anses aktuelt som fagligt anerkendte og berettiger ved anvendelse til afregning af ydelse 2149 (diagnosticering, udredning og opfølgning ved anvendelse af fagligt anerkendte psykometriske tests):

Demens: MMSE test og "urskivetest"

Unipolar depression: ICD10, MDI (Major Depression Inventory), Hamiltons depressionsskala og GDS (Geriatric Depression Scale) Aangsttilstande: ASS (Angst Symptom Spørgeskemaet) og Hamiltons Angstskala.

Når der foreligger en ny anbefaling fra de almenmedicinske faglige miljøer, vil denne umiddelbart kunne anvendes.

R

Returregning

Regionerne har nogle valideringsregler, som har til formål at fange fejl-afregninger. Herunder opfanges kombinationer af afregninger, som kun undtagelsesvis er korrekte – men som altså godt kan være korrekte.

Hvis du får afvist en regning, som du ved, er korrekt, skal du sende den frem til regionen igen.
 

S

Samtaleterapi og akut opstået sygdomsproblem

Du gennemfører samtaleterapi med én af dine tilmeldte patienter. I forlængelse af samtaleterapien præsenterer patienten dig for et akut sygdomsproblem, som du indvilliger i at se på.

Konsultationen afregner du med ydelse 6101. Til denne grundydelse kan i relevante tilfælde kun knyttes tillægsydelse 2149 (psykometrisk test) og ydelse 2161 (tolketillæg).

Samtaleterapiydelsen kan ikke kombineres med andre ydelser, heller ikke 0101. Der kan ikke gennemføres flere ydelser på samme patient samme dag, dsv. afregning af 6101 og 0101 på 2 separate regninger

Samtaleterapi og indikation for psykometrisk test

I forbindelse med en samtaleterapi med en af dine patienter finder du indikation for at udføre en psykometrisk test.

Du afregner med ydelse 6101+2149.

2149 kan godt knyttes til 6101. Der skal ved samtaleterapi ICPC-kodes med henvendelsesårsag eller indikation.

Samtaleterapi som enkeltstående ydelse?

Det er ikke muligt at bruge samtaleterapi (6101) som enkeltstående ydelse, jf. vejledning i anvendelse af overenskomstens ydelser.

Såfremt en patient kun har modtaget en samtaleterapiydelse konverterer du 6101 til en 0101, hvis den ikke er efterfulgt af endnu en 6101 til samme patient efter 6 måneder.

Sen konsultationstid (efter kl. 16)

I din sene konsultationstid efter kl. 16 opsøges praksis af en patient, som ikke er tilmeldt praksis. Patienten har et akut behandlingsbehov, der ikke kan afvises. Hvorledes afregnes konsultationen?

Konsultationen afregnes med vagthonorar.

Svangerskabsforebyggelse - ydelserne 2141 og 2141

Det er mellem PLO og Danske Regioner nu blevet præciseret, at nedenstående tillægsydelser kun kan gives til kvinder:

2141 Fortsat kontrol af benyttelse af svangerskabsforebyggende teknik.

2142 Vejledning i svangerskabsforebyggende metoder ved første henvendelse fra patienten eller ved overgang til anden svangerskabsforebyggende teknik.

Sygebesøg hos egne terminalpatienter i vagttiden

En læge er berettiget til at aflægge sygebesøg i vagttiden hos sine terminale patienter, selv om lægen ikke har vagt. Der afregnes med vagthonorar.

T

Tolk - samtaleterapi

Du yder samtaleterapi til en af dine tilmeldte patienter, ved samtidig brug af kvalificeret tolk i henhold til gældende regler.

Du bruger ydelseskoderne 6101 + 2161.

Til ydelse 6101 kan i relevante tilfælde knyttes tillægsydelse 2149 samt 2161.

Samtaleterapiydelsen kan ikke kombineres med andre ydelser, heller ikke 0101.

 

Tolkehonorar

Du honoreres kun med et tolkehonorar (ydelse 2161), hvis du har anvendt kvalificeret tolk, dvs. tolke, som regionen har godkendt, og som behersker såvel patientens modersmål som dansk på rimeligt niveau. Regionen meddeler lægerne, hvilke tolke/tolkebureauer, der betragtes som kvalificerede.

FX: Din fremmedsprogede patient møder til konsultation. Han har medbragt en god ven, som han har tillid til og ønsker skal fungere som tolk. Du gennemfører konsultationen med vennen som tolk.

Da vennen ikke er på regionens liste over tolke/tolkebureauer, der betragtes som kvalificerede, kan du ikke afregne tolketillæg 2161.

U

Urindyrkning - afregning

Svarafgivelse pr. telefon afregnes med en TK. Er det aftalt med patienten, at svaret afgives pr. e-mail, afregnes en e-mailkonsultation.

Hvis dyrkningssvaret resulterer i medicinordination, er denne omfattet af TK/e-mailkonsultationen og selve receptudstedelsen er ikke forbundet med noget honorar i denne situation.

Urinvejsdiagnostik - undgå fejl og faldgruber

Vi har fået udarbejdet en håndbog med tekst, billeder og videosekvenser, der guider dig igennem praktisk udførelse af eksisterende metoder til diagnostik af urinvejsinfektion (UVI) i almen praksis.

E-lærings håndbogen viser også, hvordan man i praktisk diagnostik kan forebygge og undgå de fejl og faldgruber, som kan udløse forkerte diagnoser eller unødvendig antibiotikabehandling.

Den digitale håndbog kræver, at man anvender Internet Explorer 9.0 eller højere og nyere versioner af Google Chrome, Fire-fox eller Safari.

V

Vaccination af voksne mod difteri og stivkrampe

Du kan fra Statens Serum Institut eller fra apotek vederlagsfrit rekvirere følgende til anvendelse i forbindelse med konkret udsættelse for smitte:

 1. Immunglobulin mod mæslinger, stivkrampe, hepatitis A og rabies.
 2. Vaccine mod difteri, stivkrampe, polio, mæslinger, røde hunde, fåresyge, rabies og meningokoksygdom.

Endvidere kan lægen rekvirere immunglobulin til forebyggelse af rhesusimmunisering samt ved antimangelstofsyndrom.

Beder en voksen - fx som følge af en forestående udenlandsrejse - om en af ovennævnte vaccinationer, er lægen nødsaget til at afregne et privathonorar for vaccinationen.

Vagthonorar

Er der situationer, hvor ydelser afregnes til vagthonorar, selv om de ikke udføres i lægevagten?

I henhold til overenskomstens afregnes følgende ydelser til vagthonorar, selvom man ikke udfører dem under lægevagtsarbejde:

 1. Sygebesøg til egne terminalpatienter
 2. Sygebesøg til hjemmefødsler
 3. Ved pludselig opstået eller forværret sygdom eller
  ulykkestilfælde, der nødvendiggør at lægen aflægger
  sygebesøgumiddelbart, og hvor besøget aflægges efter
  dagtids udløb.

W

Warfarin Orion må ikke erstatte Marevan og Waran

Sundhedsstyrelsen har ophævet den generiske substitution med det blodfortyndende lægemiddel Warfarin Orion.

Sundhedsstyrelsen har fået flere indberetninger om patienter, som efter skift af deres blodfortyndende medicin fra Marevan til Warfarin Orion har oplevet utilsigtede stigninger i den såkaldte INR-værdi, som er et mål for den blodfortyndende aktivitet. For høje INR-værdier er forbundet med en øget risiko for blødninger.

Derfor har Sundhedsstyrelsen besluttet at fjerne Warfarin Orion fra listen over lægemidler, der kan indbyrdes substitueres med Marevan og Waran, jf. receptbekendtgørelsens bilag 1 og 2.

Det betyder, at apotekerne ikke længere må udlevere Warfarin Orion i stedet for Marevan eller Waran. Og nogle patienter, som er i behandling med Warfarin Orion, skal have tjekket den blodfortyndende behandling en ekstra gang.

Der har ikke været rapporteret tilfælde med blødning blandt de nævnte patienter, og det er på nuværende tidspunkt usikkert, om INR-stigningerne skyldes skift af blodfortyndende præparat til Warfarin Orion, eller om der er andre forklaringer. Sundhedsstyrelsens beslutning er derfor taget ud fra en forsigtighedsbetragtning. Der er ikke konstateret problemer med selve kvaliteten af Warfarin Orion.

Patienter, der er i behandling med Warfarin Orion, og som har fået kontrolleret, at deres INR-værdier er stabile med Warfarin Orion, kan fortsætte behandlingen uden at foretage sig noget ekstraordinært.

Patienter, der tidligere har været i behandling med Marevan eller Waran, og som nu er skiftet til Warfarin Orion, og som ikke har fået kontrolleret effekten af den blodfortyndende medicin efter skiftet, skal snarest rette henvendelse til læge for at få kontrolleret behandlingen.

Læger skal være opmærksomme på ovenstående og om nødvendigt kontrollere INR hos patienter, der har været i behandling med Marevan eller Waran og er skiftet til Warfarin Orion. Patienter, der allerede er i behandling med Warfarin Orion, og som er velbehandlede med stabile INR niveauer på denne behandling, kan fortsætte med Warfarin Orion.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Æ

Ændringer i det særlige sundhedskort

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det særlige sundhedskort. Praktiserende læger kan ringe til en ny kviklinje, hvis der er tvivl om gyldigheden af en borgers særlige sundhedskort.

Udbetaling Danmark har myndighedsansvaret for International Sygesikring. Det betyder blandt andet, at det er Udbetaling Danmark, der udsteder det særlige sundhedskort og det midlertidige særlige sundhedskort.

Det særlige sundhedskort giver borgere, der er socialt sikret i Danmark, men ikke bor i landet, ret til at bruge det danske sundhedsvæsen. Det kan fx være, hvis de arbejder i Danmark, men bor i udlandet, eller hvis de er udsendt fra Danmark.

Det særlige sundhedskort vil se ud, som det hele tiden har gjort. Kortet ligner det almindelige gule sundhedskort, men har en tydelig rød markering med teksten "Det særlige sundhedskort". Men fremover vil Udbetaling Danmark stå som udsteder af kortet, ikke kommunen.

I nogle tilfælde får borgeren udstedt et midlertidigt særligt sundhedskort i form af et A4-ark med de relevante oplysninger og højst tre måneders gyldighed. Dette kort skifter markant udseende fra den 1. maj og vil også have Udbetaling Danmark som udsteder. Det midlertidige sundhedskort vil ikke længere være underskrevet i hånden, men have et elektronisk printet stempel og underskrift. 

Det er vigtigt, at læger og andet personale i lægeklinikkerne kender til det nye udseende og godkender det som gyldig dokumentation.

Hvis der hos den praktiserende læge opstår tvivl om gyldigheden af det særlige sundhedskort eller det midlertidige kort, kan lægen kontakte Udbetaling Danmarks særlige kviklinje og få fat i en kunderådgiver, der har adgang til borgerens sag. Kviklinjen har telefon 7012 8091 og må kun benyttes af læger og myndigheder. 

Udbetaling Danmark overtager samtidig opgaven med at udstede det blå EU-sygesikringskort og med at registrere indrejste borgeres sygesikringsland, dvs. det land, der skal betale, når nye borgere bruger det danske sundhedsvæsen

Å

Årskontrol på diabetespatient

Du har udført en årskontrol på en af dine diabetespatienter i august 2014. Indtil 1. september 2014 var forløbsydelsen for diabetes gældende, og du afregnede årskontrollen med ydelse 0107. I januar 2015 møder patienten op til aftalt "mellemliggende" kontrol. Hvorledes afregnes den? 

Ydelse 0107, som blev afregnet i august 2014, er et årshonorar, som dækker mellemliggende kontroller frem til næste årskontrol. Det vil sige, at mellemliggende kontroller i tidsrummet august 2014 til august 2015 ikke udløser særskilt honorar. Sådanne mellemliggende kontroller afregnes med ydelse 0108, 0109 eller 0110 (intet honorar) afhængig af kontaktformen.

Ydelse 0108, 0109 og 0110 er ikke længere optrykt i honorartabellen, men de er aktive i lægesystemerne.

Det skal understreges, at det er vigtigt at anvende mindst én af disse ydelser i forlængelse af, at ydelse 0107 er afregnet. Ellers er betingelserne for anvendelse af ydelse 0107 ikke opfyldt, og man risikerer en tilbagebetalingssag.

Årsstatus af kronisk sygdom og akut problem

Når en patient i forbindelse med en årsstatus af kronisk sygdom, bringer et akut problem op, eks. ondt i halsen,  kan der ikke afregnes 0101 i forbindelse med 0120, jf. vejledning i anvendelse af overenskomstens ydelser.