FAQ om app'en Min Læge

Hvilke funktioner og oplysninger indeholder Min Læge? Giver patienterne samtykke inden deres oplysninger deles til Min Læge? Og er patienterne forpligtet til at bruge Min Læge? I denne FAQ kan praktiserende læger og deres praksispersonale få svar på hyppigt stillede spørgsmål om app'en Min Læge.

Ofte stillede spørgsmål om Min Læge:

 1. Hvordan får jeg hjælp, hvis jeg oplever problemer?
 2. Hvilke funktioner og oplysninger indeholder Min Læge 
 3. Giver patienterne samtykke inden deres oplysninger deles til Min Læge?
 4. Er jeg dataansvarlig for de oplysninger, som deles fra mit journalsystem til Min Læge?
 5. Dækker min databehandleraftale med mit systemhus også Min Læge?
 6. Skal klinikken tilbyde Min Læge til patienterne?
 7. Er patienterne forpligtet til at bruge Min Læge?
 8. Hvad betyder Min Læge for mit daglige arbejde i klinikken?
 9. Hvor opbevares data fra klinikkens journalsystem, når data vises i Min Læge?
 10. Hvad skal der ske med klinikkens hjemmeside?
 11. Hvem ejer og finansierer Min Læge? 
 12. Hvorfor skal klinikken indtaste åbningstider? 
 13. Hvilken ydelseskode skal jeg anvende, når jeg svarer på en henvendelse fra en af mine patienter i app'en Min Læge
 14. Hvorfor deles udvalgte diagnoser fra almen praksis til app’en Min Læge?
 15. Hvilke diagnoser kan patienten se i Min Læge? 
 16. Hvilke oplysninger om børn kan forældre få adgang til i Min Læge?

Svar på spørgsmål om Min Læge:

1. Hvordan får jeg hjælp, hvis jeg oplever problemer?
Svar 

PLO har indgået supportaftale med alle systemhuse om Min Læge appen. Oplever klinikken problemer med Min Læge appen, skal man derfor kontakten supporten hos sit systemhus.

Hvis dine patienter har spørgsmål til Min Læge appen eller oplever tekniske problemer, kan patienten rette henvendelse til supporten hos sundhed.dk. Mail og telefonnummer på supporten hos sundhed.dk fremgår af appen under menupunktet SUPPORT.

Til toppen


2. Hvilke funktioner og oplysninger indeholder Min Læge?
Svar:
Første version af app’en, lanceres i januar 2019, indeholder følgende funktioner:

•    Egne profiloplysninger
•    Kontaktoplysninger på egen læge og nærmeste vagtlæge
•    Aftaleoversigt med planlagte aftaler og link til klinikkens hjemmeside, hvis man ønsker at booke tid
•    Indbakke til modtagelse af svar fra lægen og oprettelse af e-konsultation
•    Adgang til ordineret medicin med viderestilling til app’en medicinkortet
•    Oplysninger om aktive henvisninger
•    Egne vaccinationer fra Det Danske Vaccinationsregister  
•    Udvalgte kroniske diagnoser for de store kronikerområder, fx T90, R85 med link til relevant forløbsplan.

Til toppen


3. Giver patienterne samtykke inden deres oplysninger deles til Min Læge?
Svar:
 Ja, PLO har i samarbejde med leverandørerne udviklet en samtykkeløsning i Min Læge som betyder, at patienten aktivt skal give sit samtykke til, at oplysninger fra klinikkens journalsystem sendes til app’en. Patienten skal afgive samtykke første gang app’en tages i brug, 

Hvis patienten ikke anvender Min Læge i perioden på 12 måneder, slettes patientens data fra Min Læge og opbevares kun i journalsystem hos egen læge. 

OBS: Denne løsning kan medføre, at patienten skal vente på at data overføres fra klinikkens journalsystem til Min Læge, men vil kun være første gang Min Læge tages i brug. Ventetiden afhænger af, hvordan klinikkens data opbevares – enten lokalt i klinikken eller hos systemhuset. 

Efter data er hentet første gang opdateres de løbende og vil være  er data tilgængelig uden forsinkelse.

Forsinkelsen skyldes kravet fra PLO om, at patienternes data kun må deles fra klinikkens journalsystem, hvis patienten har givet aktivt samtykke eller der foreligger lovkrav. På denne måde har PLO styr på, at data, som samles på tværs af alle otte lægesystemer, kun indsamles efter tilladelse fra patienten og med et specifikt formål for øje. 

Til toppen


4. Er jeg dataansvarlig for de oplysninger, som deles fra mit journalsystem til Min Læge?
Svar: Min Læge viser en række oplysninger fra klinikkens journalsystem og der gives mulighed for kommunikation direkte med lægens journalsystem. Derfor er den praktiserende læge som klinikejer dataansvarlig og skal sikre passende sikkerhedsforanstaltninger for behandlingen af patienternes oplysninger som deles til Min Læge. I praksis håndteres aftaler om sikkerhed gennem klinikkens nuværende databehandleraftale med sit systemhus og der er derfor etableret samme sikkerhed omkring Min Læge, som for klinikkens journalsystem. Fx foregår alt kommunikation mellem Min Læge og journalsystemet via sundhedsdatanettet, der er en krypteret forbindelse til kommunikation i sundhedsvæsenet.

Til toppen


5. Dækker min databehandleraftale med mit systemhus også Min læge?
Svar: Ja, din nuværende aftale giver mulighed for at dit systemhus kan indgå relevante underdatabehandleraftaler. Derfor bliver din aftale opdateret af systemhuset inden den 20-12-2018. 

PLO vil på vegne af sin medlemmer søge for, at de 8 systemhuse får lavet de nødvendige underdatabehandleraftaler. Klinikken skal derfor ikke gøre noget aktivt og vil via systemhuset får en orientering om at dette er sket senest 14 dage før den 20-12-2018. 

Til toppen


6. Skal klinikken tilbyde Min læge til patienterne?
Svar:
Med Min Læge får patienterne en mobil adgang til en række overenskomstaftalte ydelser såsom fx e-konsultation. Derfor anser PLO Min Læge som et tilbud til patienten og supplement til de funktioner, som findes på klinikkens hjemmeside. 

Som dataansvarlig har du, jf. klinikkens databehandleraftale med systemhuset, mulighed for at gøre indsigelser mod nye underdatabehandlere og kan i forbindelse med systemhusets kommende varsling af nye underdatabehandlere, frasige dig at levere oplysninger til Min Læge.  I PLO’s databehandleraftale står der følgende om muligheden for at frabede sig nye underdatabehandler:

”Databehandleren må gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandlere) uden forudgående specifik godkendelse fra den Dataansvarlige, forudsat at Databehandleren skriftligt senest 14 dage forinden det planlagte opstartstidspunkt underretter den Dataansvarlige om identiteten på den potentielle underdatabehandler inden indgåelse af aftale med den pågældende underdatabehandler, hvorved den Dataansvarlige får 14 dage for at gøre indsigelse mod ændringer eller tilføjelser. Den Dataansvarliges indsigelse skal indeholde tungtvejende saglige grunde mod anvendelse af den påtænkte underdatabehandler, for at Databehandleren forpligtiges til at efterkomme indsigelsen.” (PLO standdarddatabehandleraftale, afsnit 11.1, s.9) 

Du kan læse mere om dataansvar og it-sikkerhed på: https://www.laeger.dk/plo/it-sikker-praksis

Til toppen


7. Er patienterne forpligtet til at bruge Min Læge? 
Svar:
Patienterne vælger selv, om de vil bruge klinikkens eksisterende hjemmeside eller den mobile adgang på Min Læge. 

Min Læge er et tilbud til patienten og supplement til de funktioner, som findes på klinikkens hjemmeside. På sigt vil der komme flere funktioner i Min Læge til gavn for både patienten og klinikken, hvorfor PLO opfordrer medlemmerne til at orientere patienterne om den mobile adgang.  

Til toppen


8. Hvad betyder Min Læge for mit daglige arbejde i klinikken?
Svar:
Da første version af app’en i høj grad tilbyder patienterne en mobil adgang til funktioner, som de i dag kan benytte via web, forventer PLO ikke den store påvirkning af dagligdagen i klinikken. I takt med at der kommer ønsker til nye funktioner i løbet 2019 er PLO meget opmærksom på at vælge funktioner, der frigiver tid i klinikken eller på anden vis opleves som en lettelse.

Til toppen


9. Hvor opbevares data fra klinikkens journalsystem, når data vises i Min Læge?
Svar:
Når patienten tager Min Læge i brug første gang, skal patienten give samtykke til at data fra klinikkens journalsystem lagres midlertidigt  til Primærsektorens Leverandør Service Platform, der drives af virksomheden PLSP A/S. Du kan læse mere om PLSP A/S her https://www.plsp.dk/

På Primærsektorens Leverandør Service Platform opbevares de oplysninger, som patienten har givet samtykke til må deles til Min Læge. Data opbevares som udgangspunkt i 12 måneder på Serviceplatformen og slettes herefter, hvis Min Læge ikke anvendes af patienten. Hvis patienten løbende anvender Min Læge forlænges dataopbevaringen ligeledes med 12 måneder af hensyn til brugeroplevelsen.  

Der er samme krav til PLSP A/S ift. sikkerhed, som hos din leverandør af journalsystem. Disse krav er reguleret i en underdatabehandleraftale mellem dit systemhus og PLSP A/S. 

PLSP A/S skal derfor betragtes som en underdatabehandler til din nuværende databehandleraftale med dit systemhus. Læs mere om dataansvar i Min Læge her ”Link til ovenstående spørgsmål/svar om dataansvar (sp. 4)”.

Til toppen


10. Hvad skal der ske med klinikkens hjemmeside?
Svar:
Ifølge overenskomsten er klinikken forpligtet til at tilbyde elektronisk kommunikation med patienterne. Hidtil har dette, for mange klinikkers vedkommende, foregået via klinikkens web-hjemmesider. I version 1 af Min Læge tilbydes patienten de samme muligheder, dog med undtagelse af tidsbestilling, som først kommer medio 2019. Derfor, og for at give elektronisk adgang til patienter uden smartphone, skal klinikkerne opretholde adgangen via web-hjemmesiderne for at leve op til overenskomsten. 

Til toppen


11. Hvem ejer og finansierer Min Læge? 
Svar:
I udviklingsperioden for Min Læge – som løber fra 2018 til 2019 – har  PLO og Sundheds- og Ældreministeriet aftalt et delt projektejerskab og en 50:50 finansiering. PLO har ansvaret for de funktioner og muligheder som bygges ind i Min Læge. 

Når udviklingsperioden er færdig ved udgangen af 2019, skal der aftales et nyt setup mellem PLO og ministeriet for den videre drift af Min Læge. 

Til toppen


12. Hvorfor skal klinikken indtaste åbningstider? 
Svar:
Min Læge får sine oplysninger fra klinikkens journalsystem. Klinikkens åbnings- og træffetider er indtil videre ikke en fast del af journalsystemet, men ligger ofte som tekstoplysninger på web-hjemmesiden. 

PLO arbejder for at disse oplysninger lægges ind i journalsystemet, så Min Læge automatisk kan trække oplysningerne, men indtil videre er eneste mulighed at bede klinikken om at taste oplysningerne ind via den [fælles PLSP-hjemmeside/friferie] – hvorfra de så kan sendes til Min Læge. 

Til toppen


13. Hvilken ydelseskode skal jeg anvende, når jeg svarer på en henvendelse fra en af mine patienter i app'en Min Læge

Du skal anvende ydelseskoden for E-konsultation: 0105.

En E-konsultation er enkle, konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter. Er der vedhæftet et billede til en E-konsultation, ændrer det ikke ved, at det er en E-konsultation, og dermed afregning af ydelse 0105. 

Du er dog ikke forpligtet til at give mulighed for, at patienterne kan sende fotos. 

E-konsultation i Min Læge app’en er synkroniseret med klinikkernes nuværende patientportaler /hjemmesider. For nogle klinikker er det i dag muligt i deres patientportal at vedhæfte filer til en e-kons. Hvis denne mulighed er tilstede i din patientportal, vil den derfor også være tilstede i Min Læge app’en. 

Ønsker du ikke at give mulighed for vedhæftning af billeder til en e-kons, skal du fjerne muligheden i din patientportal. Hvis du ikke selv kan fjerne dette, skal du kontakte din systemleverandør og bede dem fjerne muligheden. Herefter vil det automatisk blive fjernet i Min Læge app’en.

Til toppen


14. Hvorfor deles udvalgte diagnoser fra almen praksis til app’en Min Læge?

PLO ønsker at give patienten et overblik over egne (faste og aktuelle) diagnoser. Adgang til diagnoserne sker kun efter patienten har givet samtykke til, at data hentes fra lægens lægepraksissystem. Anvender patienten ikke app’en i en periode på 12 måneder, slettes de viste data fra app’en, og patienten skal starte forfra og afgive et nyt samtykke, hvis app’en skal tage i brug igen.  
 
PLO's ambitionen er at få erfaringer med deling af diagnoser til patienten via Min Læge og på sigt tilbyde en adgang til egne diagnoser bygget på et fælles diagnosekort, som initieres af lægen og vedligeholdes i et samarbejde mellem lægen og patienten. PLO arbejder derfor i øjeblikket på, hvordan et fælles diagnosekort kan implementeres i almen praksis, så patienten kan være tryg ved indholdet, hvis patienten ønsker at kortet skal deles med andre sundhedspersoner. 

Til toppen


15. Hvilke diagnoser kan patienten se i Min Læge? 

I første version af Min Læge får patienten adgang til de diagnoser fra lægernes journalsystemer, som lægerne er forpligtet til at registrere efter Sundhedsloven (Bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis).

Årsagen til begrænsningen er, at registreringspraksis varierer mellem vores knap 1800 klinikker - som ikke tidligere har givet denne adgang – og vi vil derfor være sikre på at data vises rigtigt osv. Samtidig skal denne nye adgang ikke skabe for meget unødig støj og diskussion ”om data og diagnoser”, som kan risikere at tage både klinikkens og patientens tid og skabe mindre luft til den egentlige patientbehandling. 

De konkrete sygdomsområder i version 1 af Min Læge er: 
 

 1. Diabetes
 2. KOL
 3. Hjertekarsygdomme (Hjerteinsufficiens og iskæmisk hjertesygdom)
 4. Ikke-psykotiske, psykiske lidelser (stress, angst, depression) 
 5. Astma
 6. Kroniske muskel-og skeletlidelser
 7. Knogleskørhed (Osteoporose)
 8. Kræft

For de ikke kroniske sygdomsområder, fx angst, stress og depression, hentes der kun diagnoser, som er registreret ét år tilbage i systemerne, da diagnoserne gerne skal være aktuelle og derfor relevante for patienten. Hensigten med denne regel for delingen er at minimere antallet af henvendelser fra patienter.
 
For de kroniske sygdomsområder, fx KOL og hjertekarsygdomme, vil der fremgå diagnoser i Min Læge uanset tidspunktet for lægens registrering. Hvis patienten fx har en KOL-forløbsplan vil der også fremgå et direkte link til patientens forløbsplan.
 
Patienten kan også have aktuelle eller tidligere stillet diagnoser i lægens journalsystem, som ikke fremtræder i Min Læge i version 1. Det fulde overblik til patienten i Min Læge vil blive introduceret, når PLO og systemhusene er færdige med udviklingen af det fælles diagnosekort og godkendt i PLO’s repræsentantskab. 

Liste med diagnoser
En samlet liste med diagnoser og ICPC2-koder baseret på de otte sygdomsområder fremgår af nedenstående. Delingen baserer sig på en A- eller B-regel for delingen afhængigt af, om diagnosen er forbigående eller kronisk.  

Reglerne for delingen er følgende:

 • Diagnoser med A: Der deles kun diagnoser, som er registreret inden for det seneste år (forbigående diagnoser)
 • Diagnoser med B: Diagnoser deles uanset tidspunkt for registrering (kroniske diagnoser)

Tabel 1. diagnoser i Min Læge version 1 - December 2018.

DiagnoseICPC kodeRegel for deling (A/B)
Iskæmisk hjertesygdom med angina pectorisK74A
Iskæmisk hjertesygdom uden angina pectorisK76A
HjertesvigtK77B
Atrieflimren/-flagrenK78A
Forhøjet blodtrykK85A
Ukompliceret hypertensionK86B
Kompliceret hypertensionK87B
Reumatoid artritL88B
Artrose i hofteledL89B
Artrose i knæL90B
Artrose IKAL91B
OsteporoseL95A
AngsttilstandP74A
DepressionP76A
Kronisk obstruktiv lungesygdomR95B
Astma    R96A
Diabetes type 1    T89A
Diabetes type 2    T90A
KræftD74-77, F74, H75, K72, L71, N74, R84-85, S77, U75-77, W72, X75-77, Y77-78B
TyrotoksikoseT85A
MyksødemT86A

Til toppen


16) Hvilke oplysninger om børn kan forældre få adgang til i Min Læge?

Fra og med 1. maj 2019 bliver det muligt for forældre at få adgang til udvalgte oplysninger om deres børn i Min Læge-appen. Dette gælder frem til at barnet bliver 15 år, og selv kan få Nem-ID. Forældre, der er registreret med forældremyndighed, får mulighed for at skrive til lægen på vegne af barnet, se svar fra lægen og se tidspunkter for børns aftaler hos. Det vil også være muligt at få overblik over sine børns vaccinationer i Min Læge. Der er imidlertid nogle oplysninger, som forældre i første omgang ikke får mulighed for at se.

Her kan du, hvilke oplysninger forældre får adgang til:

Børns stamoplysningerNavn, adresse og cpr-nummer vises i Min Læge.
Børns e-konsultationerKan oprettes i Min Læge på vegne af dine børn og lægens svar kan ses i Min Læge.
Børns aftalerVises i Min Læge med tidspunkt for aftalen.
Børns vaccinationerVises i Min Læge.
Børns medicinVises ved at trykke på Medicin og skifte over til Medicinkortet.
Børns henvisninger fra egen lægeVises ikke i Min Læge.
Børns diagnoser registreret hos egen lægeVises ikke i Min Læge.

Ovenstående begrænsninger er lagt ind i Min Læge ud fra en juridisk vurdering af Sundheds-og Ældreministeriet.

Det skyldes, at forældres ret til aktindsigt i deres børns oplysninger kan begrænses i det omfang forældremyndighedsindehaverens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den mindreårige, jf. bl.a. Sundhedslovens § 14 og § 37.

Automatisk adgang til sine børns oplysninger via en app kan derfor aktuelt kun ske i begrænset omfang. Begrundelsen er, at der ved forældres aktindsigt skal ske en konkret vurdering af lægen, hvilke journaloplysninger forældre må se om deres børn.

For bl.a. henvisninger og diagnoser, kan der være tilfælde, hvor lægen skal kunne skærme for udvalgte oplysninger, da det ikke er i børnenes interesse at forældrene ser oplysningerne, og da denne funktion ikke er mulig i dag, kan der ikke gives automatisk adgang via Min Læge. 

Til toppen