FAPS-Nyt 49/2020 Corona situationen - update 22-04-2020 

Kære praktiserende speciallæger

Justeret notat om speciallægepraksis 22. april 2020:

Sundhedsstyrelsen har foretaget nogle justeringer i notatet om speciallægepraksis. Der er mest tale om sproglige opstramninger og præciseringer, herunder er det nu nævnt, at anbefalingerne vedr. værnemidler også gælder for praksispersonalet.


Vi vil fremhæve følgende ændring:

  •   I skal ikke længere have en plakat i venteværelset om, hvilke patienter, der anbefales at bære maske. Det skal der i stedettages stilling til ved den telefoniske visitation, og man kan eksempelvis lægge en maske klar til patienten i en konvolut, mærket med patientens initialer. Der er ingen ændring i, hvilke patienter det drejer sig om.

IKAS genoptager surveys fra mandag den 11. maj 2020:

Det vil sige, at de klinikker, der har en surveydato fra 11. maj vil få surveybesøg i henhold til planen. Klinikken vil i god tid forinden blive kontaktet telefonisk af surveyor. (Så sørg for, at du har et aktivt telefonnummer på akkrediteringssitet - under Praksisoplysninger - så surveyor kan komme i kontakt med dig.)

Under telefonsamtalen vil der være lejlighed til at drøfte praktiske forhold vedr. besøget og særlige forhold som følge af Corona-situationen. Surveyet vil blive gennemført med respekt for de retningslinjer, der er/bliver udsendt fra de centrale myndigheder.

Skulle der i den forbindelse være særlige forhold, der kan begrunde en udsættelse af survey, vil IKAS gøre sit bedste for at finde et passende tidspunkt inden alt for længe. Tilsvarende vil IKAS være flexible i det omfang, det kan lade sig gøre i situationer, hvor klinikken måtte ønske et tidspunkt udenfor almindelig åbningstid. De aflyste surveys, der skulle have været afviklet i perioden 13. marts – 11. maj 2020, vil blive søgt afviklet i efteråret 2020.

Venlig hilsen
Sekretariatet