FAPS-Nyt 42/2020 Notat af 12. april 2020 fra Sundhedsstyrelsen om speciallægepraksis

Kære kolleger

Som jeg skrev til jer forleden, meddelte Sundhedsstyrelsen onsdag før påske, at den gradvise åbning af sundhedsvæsenet indebærer en normalisering af aktiviteten i hhv. almen praksis og speciallægepraksis fra tirsdag d. 14. april. Sundhedsstyrelsen meddelte samtidig, at regionerne vil levere de nødvendige værnemidler.

Sundhedsstyrelsen har i dag udgivet et nyt notat om speciallægepraksis, som erstatter notatet af 1. april 2020 om speciallægepraksis' rolle under COVID-19. Læs det nye notat af 12. april 2020 her.

I det nyhedsbrev, som Sundhedsstyrelsen samtidig har sendt ud, står der bl.a.: ”I forbindelse med at almen praksis og speciallægepraksis igen skal varetage den vanlige aktivitet, er det væsentligt, at der fokuseres på at minimere smitterisikoen. De praktiserende læger (speciallæger) skal derfor anvende telefon- og videokonsultationer så meget som muligt, frem for at patienterne møder fysisk op i klinikken. Derudover skal de anvende værnemidler i det omfang, det skønnes nødvendigt.”

Det er vigtigt, at I læser hele det nye notat. I forhold til det tidligere notat af 1. april skelnes der ikke længere mellem ”kritiske funktioner, der fortsat skal varetages” og ”kritiske funktioner, der skal udsættes ud fra et hensyn til at minimere smitterisiko”. Det hænger sammen med ønsket om, at speciallægepraksis genoptager den vanlige aktivitet.

Fra notatet kan derudover fremhæves følgende:

  • Er man i tvivl om patientens smittestatus, kan patienten ud fra et forsigtighedsprincip anmodes om at påføre sig en maske (type 1). Lægen kan også selv påføre sig maske (type II) for at sikre sig mod smitte.
  • Der skal i venteværelse opsættes den plakat, som du kan printe her, og som opfordrer visse patientgrupper til selv at påføre sig maske ved ankomsten.
  • Der skal altid anvendes værnemidler i en række særlige undersøgelses- og behandlingssituationer i speciallægepraksis med tæt kontakt (inden for 1-2 meter). Dette drejer sig eksempelvis om drænanlæggelse og fiberskopi i oto-rhino-laryngologi-regi og diverse øjenundersøgelser i oftalmolotisk-regi.
  • Alle tidligere udmeldte smittereducerende tiltag skal fortsætte (er oplistet på s. 4 i notatet)
  • Endvidere anbefales følgende nye smittereducerende tiltag:
  • Ved ankomst til klinikken udspørges alle patienter om symptomer på COVID-19, på 1-2 meters afstand og opfordres til at udføre håndvask eller hånddesinfektion
  • Plakat i venteværelset om, hvilke patienter der skal tage maske på ud fra et forsigtighedsprincip, jf. ovenfor.

Som nævnt i Sundhedsstyrelsens notat skal der altid anvendes værnemidler i en række særlige undersøgelses- og behandlingssituationer i speciallægepraksis med tæt kontakt (inden for 1-2 meter) og der henvises til Statens Serum Instituts notat om prioriteret brug af værnemidler, opdateret 8. april 2020.

Tabel 2 i Statens Serum Instituts notat indeholder nedenstående eksempler på anvendelse af værnemidler i speciallægepraksis i forskellige undersøgelses- og behandlingssituationer.

Fiberskopi (øre-næse-hals):
Handsker, overtrækskittel/alternativt plastforklæde med lange ærmer, kirurgisk maske (type II/IIR) og øjenbeskyttelse. Heldækkende ansigtsvisir er tilstrækkeligt ved risiko for stænk og sprøjt.

Drænanlæggelse (øre-næse-hals):
Kirurgisk maske (type II/IIR) og øjenbeskyttelse. Heldækkende ansigtsvisir er tilstrækkeligt ved risiko for stænk og sprøjt.

Diverse øjenundersøgelser (øjenspecialet):
Heldækkende ansigtsvisir.

Det understreges i Statens Serum Instituts notat af 8. april, at eksemplerne ikke er udtømmende, og efter FAPS’ opfattelse er det da også helt oplagt, at der er andre specialer, som har tilsvarende behov for værnemidler i forbindelse med undersøgelses- og behandlingssituationer. Det gælder eksempelvis gastroenterologi, kirurgi, anæstesiologi og lungemedicin.

Den i notatet nævnte mulighed for at anvende maske af forsigtighedshensyn (type 1 til patienten og type II til speciallægen selv) gælder for alle specialer.

Som jeg indledte med at skrive, har Sundhedsstyrelsen oplyst, at regionerne vil levere de nødvendige værnemidler. FAPS har endnu ikke fået nogen information om, hvornår og hvordan dette vil foregå.

Afslutningsvis har jeg lovet Sundhedsstyrelsen at gøre opmærksom på, at der er en lille fejl i den udgave af notatet, som de har lagt på nettet (de har skrevet ”almen praksis” et sted i stedet for ”speciallægepraksis”. Fejlen er rettet i den udgave, I får her og vil blive rettet på nettet umiddelbart efter påske.

Bedste hilsner
Kirsten Ilkjær