FAPS-Nyt 41/2019 Nyt fra Speciallægelandssamarbejdsudvalget (SSU) 

SSU behandlede på sit seneste møde en sag vedrørende en speciallæge, der endnu ikke er blevet akkrediteret. Det er første gang, det har været aktuelt for SSU at tage stilling til en sådan sag, og jeg finder det derfor relevant at orientere om den.

SSU fastslog, at speciallægen havde misligholdt sine forpligtelser i henhold til overenskomsten ved ikke at være blevet akkrediteret. SSU tildelte speciallægen en advarsel. På grund af de konkrete omstændigheder i sagen besluttede SSU at meddele speciallægen en sidste frist til at få akkrediteringen på plads.

Såfremt speciallægen ikke akkrediteres inden fristens udløb, vil speciallægen kunne pålægges yderligere sanktioner efter overenskomsten, hvilket i sidste ende kan betyde, at speciallægen fratages sit ydernummer.

Venlig hilsen
Kirsten Ilkjær, formand for FAPS