FAPS-Nyt 38/2020 Update 2. april 2020 – COVID-19 situationen 

Kære medlemmer

Ingen brug af aftalen om udlægning af sygehusydelser inden påske;
Der er nu svar fra alle 5 regioner om, at deres sygehuse ikke kommer til at sende henvisninger til de praktiserende speciallæger på denne side af påske. De af jer, der havde planlagt ferie de 3 dage op til påske, kan derfor gøre det – naturligvis under overholdelse af overenskomstens almindelige bestemmelser.

Værnemidler:
Som vi tidligere har skrevet, så er det en forudsætning for, at de praktiserende speciallæger kan udføre udlagte sygehusbehandlinger, der kræver værnemidler, at speciallægerne får adgang til sådanne værnemidler. Vi er i dialog med Danske Regioner og vi melder ud til jer alle, så snart der er en løsning.

Mulighed for midlertidig kontrol af kroniske patienter, der normalt følges i sygehusregi:
Dette er en mulighed ifølge Sundhedsstyrelsens notat om speciallægepraksis af 1. april 2020 .Det vil dreje sig om patienter, hvor kontrollen ifølge sygehusets vurdering ikke kan udskydes. Sådanne patienter vil blive håndteret som udlægning af en subakut ydelse i henhold til den indgåede aftale.

Der er ikke eksempler for alle specialer i Sundhedsstyrelsens notat om speciallægepraksis af 1. april 2020?
Nogle af jer har spurgt, om jeres speciale er blevet ”glemt”. Det er ikke tilfældet. Sundhedsstyrelsen skriver: ”Listerne i bilag 1 er ikke udtømmende, og der er ikke udarbejdet eksempler for alle specialer. Trods specialernes forskellighed kan eksemplerne medvirke til at tydeliggøre, hvilke (typer af) behandlinger, speciallægepraksis skal varetage under epidemi med COVID-19.” Notatet af 1. april 2020 - med de indeholdte eksempler - er efter FAPS’ opfattelse blevet langt bedre end notatet af 16. marts 2020 om Kritiske funktioner i sundhedsvæsenet, som kun indeholdt ganske få eksempler vedr. speciallægepraksis.

Aflysning af Survey til og med 1. maj 2020:
Klinikker, der er berørt af dette, kontaktes direkte af IKAS.

Præcisering af aftale om videokonsultationer:
Aftalen indebærer, at alle typer af konsultationer kan udføres pr. video, under forudsætning af, at speciallægen har vurderet, at konsultationen kan gennemføres som videokonsultation på en faglig relevant måde. Dette gælder også konsultationer med flere deltagere, som gruppekonsultationer og netværksmøder og konsultationer med pårørende. Konsultationer udført som videokonsultationer afregnes med den eksisterende ydelseskode for den udførte konsultation + registreringskoden 1015. De praktiserende psykiatere og børne- og ungdomspsykiatere skal derudover indtaste de sædvanlige registreringskoder, som følger af deres overenskomst.

Præcisering af aftaler om telefoniske konsultationer i forbindelse med Covid-19: 
For telefoniske konsultationer gælder det, at man alene kan udføre konsultationer på patienter, hvis problemstilling allerede er blevet set i praksis. Der kan derfor ikke udføres 1. konsultationer som telefoniske konsultationer. Man kan, med undtagelse af 1. konsultationen, udføre alle typer af konsultationer som telefoniske konsultationer, under forudsætning af at speciallægen har vurderet, at konsultationen kan gennemføres telefonisk på en faglig relevant måde.  Dette gælder også gruppekonsultationer, konsultationer med pårørende, netværksmøder og lignende.
Det er af forenklingshensyn aftalt, at telefoniske konsultationer, uanset indhold, altid afregnes som en senere konsultation (med den specialerelevante ydelseskode for senere konsultation) + registreringskoden 1016. Telefonkonsultationer med et indhold og omfang som sædvanlige telefonkonsultationer honoreres dog fortsat med ydelse 0201 telefonkonsultation. Det er i aftalen om telefoniske konsultationer oplistet, hvilke ydelsesnumre, der gælder for senere konsultationer i de enkelte specialer. Der skal som nævnt samtidig anvendes registreringskode 1016.
De praktiserende psykiatere og børne- og ungdomspsykiatere skal derudover indtaste de sædvanlige registreringskoder, som følger af deres overenskomst. Hvis det ikke er sket, får man regningen retur. I så fald skal man påføre den manglende registreringskode og sende afregningen ind igen.

Husk bagom nummer på Sundhed.dk: 
De af jer, der ikke har fået det gjort, skal huske at gå ind på sundhed.dk som fagperson og udfylde oplysning om jeres direkte telefonnummer (mobilnummer eller lægetelefon). Det kan kun ses af fagpersoner, og det er en stor lettelse for de praktiserende læger, at de ikke skal sidde i telefonkø sammen med patienterne. Det kan fx være nummeret til en mobiltelefon, som altid besvares af jeres sygeplejerske eller sekretær. Se eksempel her: https://www.laeger.dk/bilag-sundheddk

Venlig hilsen
Sekretariatet