FAPS-Nyt 30/2020 Update 20. marts 2020 – corona situationen 

Kære kolleger

Rigtig mange af jer har svaret, at I ønsker at stille jer til rådighed for et sygehus, tak for det.
De positive tilkendegivelser er nu blevet struktureret i lister, som er sendt til regionerne og Sundhedsstyrelsen. Nogle af jer er måske allerede blevet kontaktet direkte af regionen med henblik på at hjælpe til på sygehusene, andre er der måske ikke brug for lige her og nu. FAS har indgået aftale med RLTN om speciallæger, der ansattes i regionerne i forbindelse med corona situationen. Den indebærer ansættelse på overlægevilkår med de justeringer, der følger af at det er en midlertidig ansættelse.

I FAPS er vi også i gang med at lave en oversigt over, hvilke akutte og subakutte opgaver de enkelte specialer kan aflaste sygehusene med. Sygehusene vil blive meget overbelastede i den kommende tid, og der kan blive god brug for, at vi praktiserende speciallæger hjælper med det, som fagligt set kan løses hos os. Vi arbejder på at få en aftale i stand med RLTN om udlægning af sygehusopgaver.

I denne tid må alle jo træde til med det, de kan. Det gælder også os. Og et af vores bidrag kan være at tage imod patienter fra sygehusene, også selv om det kan betyde, at vi må arbejde lidt mere eller aflyse nogle tider for patienter med mindre behov. 

For mange har effekten af nedlukningen af Danmark dog været, at I har set langt færre patienter end ellers. Det skyldes bl.a. at almen praksis i vidt omfang stoppede med at sende henvisninger til speciallægepraksis. Mange praktiserende læger tolkede i første omgang Sundhedsstyrelsens udmeldinger sådan, at man i almen praksis kun skulle tage imod akutte patienter. Dette er nu ændret med Sundhedsstyrelsens seneste vejledning til praksisområdet, så henvisningerne burde begynde at komme igen. Sundhedsstyrelsens udmelding er samtidig blevet præciseret i et særligt notat til almen praksis.

Et problem, vi oplever i dagligdagen, er at vi ikke længere kan skaffe håndsprit til vores klinikker. Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at den håndsprit, der er til rådighed, skal gå til sygehusene. Det er en prioritering, jeg personligt godt kan forstå. Vi må bruge vand og sæbe, og det virker jo faktisk lige så godt.

Jeg har fået henvendelse fra medlemmer, som var alvorligt bekymrede for deres indtægter, og som har spurgt til mulighederne i Folketingets hjælpepakke.
De væsentligste elementer i aftalen er følgende:
•    Kompensationsordning for selvstændige. Regeringen og Folketingets partier vil sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning. Ved et fald i omsætningen på mere end 30 %, kan du modtage kompensation for 75% af tabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. md. Eller 46.000 kr., hvis du har medarbejdende ægtefælle. Kompensationen skal imidlertid tilbagebetales, hvis du i indkomståret 2020 har en indtægt på 0.8 mio. kr. eller derover.
•    Kompensation for virksomhedernes faste udgifter.
Regeringen og Folketingets partier er nu også enige om, at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække. Det drejer sig navnlig om udgifter til husleje. Kompensationen sker efter en trappemodel, der er skitseret i aftalen.
•    Desuden er der i hjælpepakken tiltag til støtte for iværksættere, studerende og ledige og et forhåndstilsagn om at afsætte et trecifret milliardbeløb til yderligere tiltag.
•    FAPS vurderer umiddelbart ikke, at aftalen vil kunne anvendes af ret mange praktiserende speciallæger.
Læs hele aftalen her:
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-og-partie...
Ansøgninger om kompensation skal rettes til Erhvervsstyrelsen på virksomhedsportalen: www.virksomhedsguiden.dk

Pas godt på jer selv og følg fortsat med på

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/C...

Bedste hilsner
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS