FAPS-Nyt 27/2018: Nye regler om gebyr for tolkebistand – men du skal gøre som du plejer

        
Nye regler om gebyr for tolkebistand – men du skal gøre som du plejer

Den 1. juli 2018 er nye regler om tolkebistand trådt i kraft. Reglerne betyder, at patienter, der har boet mere end tre år i Danmark uden at opnå tilstrækkelige danskkundskaber, opkræves et gebyr ved tolkning. Det er regionen, der skal opkræve gebyret – se nærmere nedenfor.

Lægeforeningen har udtrykt bekymring for, at de nye regler om gebyr kan medføre, at patienter med manglende danskkundskaber vil afholde sig fra at søge læge.

Sundhedsministeriet har oplyst over for PLO, at de praktiserende læger ikke skal foretage sig noget i anledning af gebyret, f.eks. er lægen ikke forpligtet til at informere patienterne om de nye regler, og der skal også blot henvises til regionen, hvis patienten udtrykker utilfredshed i klinikken på grund af gebyret.

Det samme gælder for jer som praktiserende speciallæger, og reglerne indebærer i det hele taget ikke nogle praktiske konsekvenser for jer.

I skal således gøre som I plejer, når I bestiller en tolk og afregner med regionen. Det vil som nævnt være regionen, der efterfølgende står for opkrævningen af gebyret i de situationer, hvor det efter de nye regler skal ske. Dette gælder såvel for behandling på sygehuse som i praksissektoren. Gebyret i forbindelse med tolkning ved konsultation hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge er 334 kr.

I skal også fortsat rekvirere tolk i de samme situationer, som I hidtil har gjort, og I bør derfor ikke tage gebyret i betragtning, når I vurderer, om der skal rekvireres en tolk. I skal i den forbindelse være opmærksomme på, at børn ikke må benyttes som tolk for deres forældre, medmindre det er nødvendigt i forhold til akut og livstruende behandling. Børn over 15 år vil dog kunne anvendes som tolke, når det af den behandlingsansvarlige læge vurderes at være et let og uproblematisk tilfælde.

Ved spørgsmål i forhold til, i hvilke situationer, I kan undlade at rekvirere en tolk, kan Lægeforeningens juridiske sekretariat kontaktes på 35 44 81 07.

Reglerne i den nye bekendtgørelse om tolkebistand findes her