FAPS-Nyt 23/2020 Nyt brev fra Sundhedsstyrelsen pr. 12. marts 2020 – forholdsregler i speciallægepraksis ifbm. COVID-19 

Sundhedsstyrelsen har bedt os om at sende dette brev ud til jer 

Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at WHO har erklæret COVID-19 for en pandemi. Det betyder, at der i Danmark er ændret fokus for beredskabet overfor COVID-19 til en afbødningsstrategi, hvor smittespredningen søges reduceret i Danmark med henblik på at holde sygdomsbyrden og mortaliteten på lavest mulige niveau. Der er i afbødningsstrategien særligt fokus på følgende tiltag:

•    Forebygge yderligere smitte ved generelle adfærdsregulerende tiltag
•    Beskytte dem, der er i særlig risiko for at få et alvorligt forløb, hvis de bliver syge med COVID-19
•    Prioritere sundhedsvæsenets ressourcer til dem, der får behov for sygehusbehandling

Konkret betyder det følgende for speciallægepraksis:
Patienter med luftvejssymptomer, jf. sundhedsstyrelsens retningslinjer for COVID-19 af 12. marts 2020 (læs -  https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Retningslinjer-for-haandtering-af-... , skal ikke behandles i speciallægepraksis, men rådes til holde sig hjemme indtil de er symptomfri eller til ved behov at kontakte egen læge/lægevagt/1813 for at få vurderet behovet for evt. behandling/indlæggelse.

Patienten skal altid informeres om at tage kontakt til egen læge, såfremt der opstår forværring, manglende bedring af tilstanden eller der tilkommer generel påvirkning af almen tilstand.
Da patienter med luftvejssymptomer ikke skal forefindes i speciallægepraksis, skal regionerne ikke distribuere værnemidler til speciallægepraksis uanset speciale.
Alle praktiserende speciallæger skal tage de nødvendige skridt for at understøtte håndtering som beskrevet ovenfor, herunder informere patienter om forholdsreglerne.

Hvorfor denne udmelding
Sundhedsstyrelsen tager disse skridt for at undgå, at patienter med COVID-19 i smitsomt stadie smitter andre sårbare patienter i venteværelser samt personale i praksis samt for at sikre de nødvendige ressourcer til at behandle de patienter, der får mere komplicerede forløb af COVID-19.

Venlig hilsen
Sekretariatet