FAPS-Nyt 13/2018 Takstkort pr. 1. april 2018

Kære kollegaer

På grund af sammenbrud i forhandlingerne på det regionale arbejdsmarked, foreligger der endnu ikke en reguleringsprocent for regionerne. Dermed foreligger der ikke et grundlag for at udregne reguleringsprocenten for speciallægepraksis, der ellers skulle have været trådt i kraft pr. 1. april.

Danske Regioner er derfor blevet enige med FAPS om, at der midlertidigt køres videre med de eksisterende takster. Når talgrundlaget foreligger vil specialerne blive opreguleret, og der vil blive foretaget en efterregulering, hvor den enkelte speciallæge vil blive udbetalt et engangsbeløb, svarende til forskellen på det udbetalte honorar og det honorar, der skulle have været udbetalt fra d. 1. april.

Det er langt fra en optimal situation. Under de givne omstændigheder har vi dog ikke set bedre løsning på problemet end det aftalte.

Jeg kan benytte lejligheden til at informere om, at der nu foreligger en endelig opgørelse af økonomirammen for 3. protokollatår. Sektorens samlede økonomiramme for perioden 1. oktober 2016 til 31. september 2017 endte med en overskridelse på 36,8 millioner kroner svarende til 1,2 % af den samlede ramme. Men jeres speciale står ikke for nogen del af overskridelsen og skal derfor ikke tilbagebetale noget.

Takstkort pr. 1. april 2018 kan ses på FAPS’ hjemmeside

Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS