FAPS-Nyt 11/2018 Har du brug for hjælp til din arbejdsgiverrolle? 

FAPS tilbyder kun i begrænset omfang rådgivning til medlemmerne om arbejdsgiverforhold, da vi ikke er en arbejdsgiverorganisation.

Du har som praktiserende speciallæge mulighed for at få mere omfattende bistand ved at melde dig ind i Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening - PLA.

PLA er på vej med et omfattende vejledningsmateriale, der kan gøre det nemmere for dig at overholde Persondataforordningens krav i forhold til dit ansatte personale.

Medlemskab af PLA giver derudover ret til:
•    Ubegrænset adgang til individuel rådgivning fra PLA’s ansatte jurister og advokater i relation til personalejuridiske spørgsmål
•    Hjælp til egentlig konfliktløsning, når det gælder forhandling med den ansattes organisation/advokat og om nødvendigt vederlagsfri advokatbistand i retssager
•    Adgang til PLA’s lukkede hjemmeside med vejledning i forbindelse med overenskomster og ansættelsesforhold (fx ansættelse, ferie, sygdom, advarsler, opsigelse, dagpengerefusion, medarbejdersamtaler mv.)

Hvis du melder dig ind i PLA, vil du som arbejdsgiver samtidig blive forpligtet af PLA’s overenskomster for lægesekretærer, konsultationssygeplejersker og bioanalytikere, herunder pligten til at betale pension og betale overenskomstmæssig løn.

Prisen for medlemskab er 1.400 kr. i kontingent pr. år pr. lægekapacitet, hvis antallet af praksispersonale udgør 1-2 ansatte pr. lægekapacitet. 3.000 kr. pr. år pr. lægekapacitet, hvis antallet af praksispersonale er mere end 2 ansatte pr. lægekapacitet.  Endvidere betales et indmeldelsesgebyr på 500 kr. pr. læge med første kontingentopkrævning.

FAPS anbefaler, at du kontakter PLA på tlf. 35448400 eller pla@dadl.dk, inden du melder dig ind, så du kan få konkret rådgivning om, hvad medlemskab vil indebære for dig.