Reumatologi

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:
Tidligere ansættelse ved reumatologiske afdelinger eller medicinske afdelinger med reumatologisk funktion, hvor ansøgeren kan dokumentere funktion i den reumatologiske del. Tidligere ansættelse i andre af de intern medicinske specialer, ortopæd kirurgi, radiologi, almen praksis, arbejdsmedicin, neurologi eller dermatologi samt ansættelse ved forskningsinstitution eller laboratorium indenfor det reumatologiske område. Deltagelse i specialerelevante kurser f.eks. indenfor de nedenstående områder:

 • Relevante kurser indenfor de intern medicinske specialer
 • Idrætsmedicinske kurser
 • Muskuloskeletal UL-kursus
 • Yngre Reumatologers kurser 
 • DRS-kurser
 • Danbio-kurser

Akademiker:

For samtlige nedenstående punkter vægtes emner relevante for reumatologiske, immunologiske og muskuloskeletale lidelser.

 • Videnskabelig produktion i form af disputats, ph.d. og videnskabelige artikler
 • Deltagelse med foredrag eller poster ved kongresser eller andre videnskabelige møder
 • Indleverede abstract til kongresser eller andre videnskabelige møder
 • Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt/litteraturstudie
 • Udarbejdelse af evidensbaserede guidelines/instrukser
 • Funktion som vejleder i forsknings-sammenhæng på ph.d. niveau samt vejleder ved forskningsmetodologiske opgaver
 • Medforfatter til lærebøger
 • Demonstration af vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise (f.eks. udtalelse fra vejleder)

Kommunikator:

Gode mundtlige kommunikationsevner:

 • Foredrag og undervisningserfaring. Det forventes, at alle ansøgere kan tale og forstå engelsk på et niveau, så vedkommende kan deltage i internationale kongresser
 • Evner for mundtlig formidling af kliniske problemstillinger (f.eks. udtalelse fra vejleder).
 • Deltagelse i kommunikationskurser ud over de obligatoriske kurser under basisuddannelsen.

​Gode skriftlige kommunikationsevner. Der kan f.eks. være tale om:

 • Instrukser/guidelines
 • Patientinformationer
 • Videnskabelige artikler
 • Det forventes, at alle ansøgere kan læse og skrive engelsk på et niveau, så de kan læse og forstå videnskabelige artikler på engelsk.

Samarbejder:
Forhåndsgodkendelse af introduktionsstilling fra uddannelsesgivende afdeling. Deltagelse i tværfaglige fora (f.eks. samarbejdsudvalg, lokaludvalg, arbejdsmiljøudvalg, kvalitetsudvalg) Indgå som aktivt medlem i en faglig organisation – f.eks.:

 • Deltagelse (bestyrelsespost) i faglig/videnskabelig organisation
 • Funktion som tillidsrepræsentant
 • Medlem af uddannelsesråd

Leder og administrator:

 • Funktion som uddannelseskoordinerende yngre læge.
 • Funktion som skemalægger.
 • Ansvarlig for planlægning af undervisning.
 • Deltagelse i foreningsarbejde, politisk arbejde, faglige organisationer, bestyrelsesarbejde herunder varetaget tillidserhverv inden for disse.
 • Frivilligt arbejde kan f.eks. dokumentere interesse og evne for organisatorisk arbejde.
 • Deltagelse i kvalitetssikringsopgaver/-projekter.

For alle ovenstående gælder at varigheden medtages i den samlede vurdering.

Sundhedsfremmer:
Undervisning f.eks. i forbindelse med: 

 • Gigtskole
 • Patientforeninger
 • Deltagelse i speciale-relevante forebyggelsesprojekter

Professionel:
Demonstration af målrettethed i planlægning af egen læring og uddannelse. Målrettethed kan demonstreres ved, at man kan gøre rede for sine mål, og demonstrere at man har forfulgt de mål, man undervejs har sat sig.

 • Interesse og evne til at arbejde indenfor det intern medicinske område og herunder specielt indenfor det reumatologiske område. Kan dokumenteres ved tidligere ansættelser og kursusdeltagelse.
 • Interesse for idrætsmedicin og muskuloskeletal medicin ved evt. funktion som læge ved et sportsarrangement eller for et sportshold.
 • Interesse for reumatologien kan også dokumenteres ved f.eks. forskning, undervisningsaktivitet eller forskningsmetodologisk opgave indenfor det reumatologiske område.
 • Varetagelse af vejlederfunktion for yngre kollegaer under Uddannelse
Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

Yngre Reumatologer

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.danskreumatologiskselskab.dk